Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
Αριθμ. φύλ. 40799 |Έτος 1
Έξεντελίζουν 150.000 άνεργους
έση μου γιά να
ια να παρακολουθήσω την τραΟιδίπους έπί Κολωνώ» πού σκηνο
ό άγαπημένος μου φίλος-τριάντα χρόνια τώραΣτα ρος σκηνοθετεί
ou mEFi
en a a μέ την διαδικασία της συνεντεύξεως!
Ζώων» του"Οργουελ, είτε τούς «Δαιμονισμέ
για ένα λόγο: πάντα έχω κάτι νά κερδίου άπό τήν
Θά περνούν από
«Reprofiling» συμφώνως προς τό'ΥπουργείοΈρ
γασιας
ΜΙΑ αινομενικώς άθώα καί
δήθεν άξιοκρατικη με δευση
προθεϊ ό ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να έπιλέξει τούς 150.000
Αρα καλύτερος προγραμματι
σμός, καλύτερες νέες θέσεις
έργασίας, καλύτερη παροχη
ύπηρεσιών και περισσότερος
νησε ως μέ τό κόμμα και την
κοινωνια Ηπελατειακη λογικη έντάσσεται άλλωστε στό
είμαστε καχύποπτοι μέ την δι
αδικασια της συνεντεύξεις για
έναν άκόμη λόγο εναι μεγάλο
άλλοδαπούς μέσω συνεντεύξε
ως θάά αιρεο οί δύσκολες
έρωτησεις) καί οί!50.000 θέροοσα τις «φυλές» των Ελλήνων πού άνη
150.000 θέσεις σεις
νες οικογένειες μέ μικρά παιδιά Μιά ένενηντά
τ (έ και μέτόνοϊδίποδα κα τό ana o
έλυσε) τρίτο πόδι της (ri). ομότιμοι καθηγητές
πανεπιστημίου, χαιρέτισα τον κα
όποίο κάνει τά πάνταγιά νάδιατηρήσει σέ συνθήκες δημοέργασίας θά «προκηροχθον,
άπεκάλυψε χθες ή «Κυριακόνης 3,5 δισ. εύρώ, συγκροτούν
τό πολιτικό σχέδιο πανικοϋ γιά
τικό τομέα μέ
τάμηνες συ
θέλαμε πολύ να πιστέψου
λογικη βάση γιά
ή όποία, δτας δεισ
θηγητή τής laλιστα πρόκειται νά άνανεο1oi
όποια χει γευκώς ένα σοβαεπόμενη άναμέτρηση
ρου νά κάνουν λάθη πούθάτούς
Ή διαχείρισις τών
σεις, αίμορραγε τρός τά δεξιά
και πρός τά
πούθάβρούνδουλειά δημοσι
δελφός μου άπό τό άθλητικό ρεπορτάζ Παολος
ν, λοιπόν, ή
άτότόνκόσμοτους,
διαδικασία τής συνεντεύξεις
θές προθέσεις της άναπληρώ
Μέχρι νά άρχίσει
τό μόριοαλίδοςστό οθά
ΟΑΕΔ καί ΕΣΠΑ νέεςστρατιες
Έναάπό τάπολιτικάδιλα του
ποςΈλεγα μέσα μου, όταν τό παρελθόν του, τό
τική ήγεσία το6' Υπουργείποπτοι άπέναντι σέ αύτή τήν
ιςτής άναπλήροείναι ένδεικτικη της πολιτικης
ΑΕΔ πληροφοάκούσουν την προαιώνια γλώσσα. τά έλληνικά.
άδνες τής ιδιας μητέρας» λέει σέ
σέ Reprofiling άνέργων! Πεάναπληρά τρια ύπουργό.Εργα,Εργασίας. Πρώτον, είναι κοιαςστ
εδομένων τών γιανάτουςκαι γιάνατή,ΝΔ
Συμφώνος προς κυβερνητικο
λύτερη άντέτις θέσ
δυνος να διολισθήσει αύτή ή
πρακτικ
φορήσεως τών πολιτικών καί
ίδεολογιών φρονημάτων κθε άνεργου, προκειμένου νά
προηγο νται οί «προοδευτικου». Οτιδήποτε δεν συνιστά
«όλοι οί άνεργοι θά περνάνε
άπό Reprofilingκαίαύτόσημαίμέ χαρτάκια προτεραιότητος στούς όπαδούς τοΣΥΡΙ.
, οί Έλληνες είμαστε
ώδινες τής ιδιας μητέρας, τής Ελλάδας. Τό κα0
Τσακίρης μου είπε ότι ή πρωτοτυπία αυτής τής
Οί μονιμοποιήσεις συμβασιούχων πού έξηγγειλε τόΣά
βατοόύπουργός Εσωτερικά
Πάνος Σκουρλέτης, ή κατάρ
γησις τών πανελλαδικών έξε
τάσεων άπό τό 2019 πού άφορά
σε χιλιάδες 17άρηδες, ή μείω
σιςτούσυν τελεστού
σίας»: α) 50.000 μακροχρόνια
άνεργοςόλο τών λικιών
25.000 έργα ομένους 55 έτών
και άνω μέ πρότερη έργασι
ακη έμπειρ
δου καί δ) έπιδοτησεις μισθών
νειδτι μέσα άπό μ
θά καταγρά ονται τάπροσ6ντα τοϋάνέργουάλλά και οίδοσκολίες νά βρεί θέση έργασί
ας."Ετσι θά δημιουργείται ένα
Ολοκληρωμένο άτομικό σχέδιο
δράσης. Συνεπ ς τά προγράμ
ματα πού θά έτουμάζειόΟΑΕΔ
θά έχουν καλύτερη στόχευση,
ναςστό Κον ο ούλιοάπότούς
ίδιους τούς βουλευτές τού κυβερν ντος κόμματος. Σέ κάθε
ύπουργείο,άλλωστε, άπασχο
λείται τουλάχιστον Ενας μετακλητός ύπάλληλος στό γρα
φείο ύπουργο, μέ άρμοδιότητα τήν σύνδεση τής Κυβερrip
5.000 v
είναι άνοικτό στην μερολη
για και τήν άδικία. Είναι κοινό μυστικό αύτό
ας νεωτερικότητα προσωπικά προσέλαβα
στα ο ονο γκροότητά ονέο ερευόμάλτες
aar bel er
Αλλαγή φύλου άπο τα
μία απλή αίτηση!
Αλλαγή φύλου από τά17
τής έκκλησίας και είχε έντονο βυζαντινό
DENNE meonen
ρωorazed imdin
τητος. Ο Θησέας ήταν ντυμένος βασιλιάς μέ τό
σμένο άπό τόν ειδικευμένο οίκο Φρουζάκη.
Έντονες αντιδράσεις από τήν Έκκλησία
Σήμερα 101ουλίου λόΕ Ντάολιτ Τραμπ
Τσακίρης μ00 είπε μετά τό τέλος τής παράσταddσέ
Έτσι τά, αλεμέτόν
ατή έπέτειος θανάτου
ΑΠΟ ρηξικέλευθο Εως άμφιλεγόμενο κρίνεται τό νομοσχέδιο
γιά τήν νομική άναγνώριση της
καιοσύνης κ Μαρία Γιαννακάκη,
τόδροήλικίαςγιά τήνσχετικήδιαδικασία θάμευοθεί στά 17 τη,
τόέπιχείρημα ότιτόάτομομπορε
νάαλτοπροσδιορίζειτόφολο του,
δχι βάσει τών άνατομικών χαραλαβα τήν φρέσκια μετάφραση ένός νέου ΈλληΜαρτίου 1905 καί πέθανε
νέους ήθοποιούς πού ήταν στον χορό.
Βρίσκεται σέ μία ήλικία πού δέν έχει άνάγκη νά
νά γυρίσει όλη την έπικράτεια για νά δείξει πώς
πρέπει νά προδίδεις την πατρίδα σου». Θάπρ6άπηρχαι ομένη, καθ δτιοίδικαστκές άτοφάσεις βασίον οστό νό
πής α σθάνεται Μοναδικός περι
ορισμός είναι τό άτομο πούβάκα
σΤ, 10% λί
1992 K
τά τήν όλοκλήρωση τής δημοσίλοκα,τό40λεστόκα
ταθέσει την αίτηση να μην είναι
μο344τοϋ 197
πράξεονη. Οδρόμος για την άλλαErquo.Mm σο, ήΕολησία της
κουβέντα του,
νομοθεσία άλλα εμέτήν Έλλάδος έπισημαίνεχόνησίατς | Teura14 ρπόητάστ
του φύλου ϊκού Δικαστηρί
να στόν καθένα μας να
νοτής νέας μετάφρασης το0 όνομασου έργου
τοΟ Σοφοκλή, Θά κατανοήσει καλύτερα γιατί οί
Έλληνες δώσαμε τις άπαντήσεις πολύ νωρ ς σέ
όλα τά μεγάλαέρωτήματα άοχέτως άνοί νεότεροι δεν τις υίοθετοομε Έθνη πού δέν χρεωκοπούν στην σκέψη άλλά τήν παραδίδουν άπό την
μια γενιά στην άλλη, δεν χρεωκοΠΟΟν ποτέ.
τους μέ μια πλη αίτηση χωρις νά
άπαιτείται χειρογικη έπέμβασ ς
άλλαγης φύλου ή πραγματονομοσύνη ψυχιάτρου, δπας ίσχυε Εος
τώρα. Μάλιστα ότος νεκοίνο σε
τοΑνθρώ του τόόϊο έκρινε ότι
ήτρούπεσιςστειρ σεως γιάτην
νομικη άναγνωριση ταυτότητος
φύλου παραβιάζει τό άρθρο 8 τής
ΕύρωπαϊκήςΣυμβάσεωςΔικαιο μά
έκθέσεις. Μετά δέ τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο
τελ σε π4dmou 200 &roσύναψη γάμου μεταξύ προσώποον
τοϋ ίδιου φύλου, δηλαδή στην κυ|
μεινε, τά.. κυνήγησε καί
διότι στήν
ΤΕΕ rUX
τού δημίου είναι κληρον μικα ! Πάντως όταν κ
Τής ημέρας
κτίζουμε εμπιστοσύνη
τόν payav! Ο λόγ0s για
έναν kite surfercris ΗΠΑ.
μίζα στο πρόσωπο τον
λεπτα γιατί μετά, χωρίς
ή είκονιζόμενη μορφή ge
. Ολοι έχετε βασανιταγιά νά άπολαύσουν τό τσιγάρο
TOUS Arisol bolamuds προφανώς
τον Νόμο γιά τήν άπαγόραση
καπνίσματο" πώς μπορ Knes νά
σούλη 01 μαχητές τ