Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 08.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
596 FAX
Ρένα Δονοου: Είμαστε ακόμη στην αρχή
ας πΟος τις σχέσεις μας με την Κίνα
Πώς σώθηκαν οι στόχοι μείωσης των NPLs
Κατασχέσεις καί εισφορές χ0XXWCouv τα δάνεια
Προβληματισμός στις διοικήσεις των τραπεζών, οι
οποίες μετρούν νέα κόκκινα δάνεια 3,5 δισ. από
τις αΟΧές του 2017, φτωχαίνει η άλλοτε μεσαία και
ενεργή οικονομικά τάξη. Πώς σώθηκαν οι στόχοι
μείωσης των NPLs το 2016
Συνέργασία της
Enterprise
Greece με τον
Σύνδεσμο
Ελληνικού
Oívov
ζοφερή εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία από το 0 ανισμός Enterprise
μεταστο των χόχχ νων δανείων χου στις διοικήσεις των Greece και ο Σύνδεσμος
Το υπ. Πέριβάλλοντος
«Ηααφώνει» 36 δήμους
Ελληνικού Οίνου, επισφοαγίζοντας την πολυετή τους
τουτο εΕίμηνο του έτους δημιουργήθηκαν νέα μη συνε γασία, υπέγοαψαν στις 4
εΕυπηρετούμενα δάνεια 3,5 δισ. ευρό, το δημόσιο Ιουλίου 2017 Σύμφωνο Συνερα στους τραπεζιχούς ασίας με στόχο τον κοινό σχετουπεζών έχει σημάνει «συναγεQ ιός», χαθώ το
κατάσχει ο,τι βρει σε εισοοηματ
λογαριασμούς, ενώ η παρτίδα του 2016 σώθηκε από τις
διαγουρές χόοκυνων δανείων άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
διασμό δράσεων, στο πλαίσιο
μιας ενιαίας ε αγωγικής πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη
ναι την εθνική στρατητκή στον
τομέα του ονου, χαι η οποία θα
βασςεται στα εξής τρία κύρια
Μεταφορά δράστηQ10τήτων
* Θα έχει ως xiguo στόχο τη
δημιουργια εικόνας αξίας για
τον ελληνικό Ονο στις δυεΟνείς
Μεταφορα 00αστηριοτητων
αγορές
πλεονου τη ματτο σλληΟιτιοό
της από το Λονδίνο εξετάζει
η Deutsche Bank
* Θα προβάλλει το σνηουτικό
πλεονέχτημα του ελληνι*ou
roirs της Ελλάδας
Σκλήρη αναχοίνωση από το υπουργείο Πεοβάλλοντοζ
με το οποο χρεώνει 36 δήμους για καθυστερήσεις στο
θεμα των δασικών χαρτών
* Στην αυθεντικότητα του
ελληνιού οίνου, που το διαφο00 τοιεί σε διεθνές Επίπεδο()1
H Deutsche Bank εξετάζει
εάν θα μεταφέρει μεγάλο Η μεγαλύτ,η τράπεζα της
μέρο των
του απορούν συναλλαγές ενδεχόμενο να δημιουργήσε χρεόγραφα από το Λον- σει να λεγόμενο xivreo
δίνο στη Φρινκφο Οτη ή σε booking για τις συναλλαγές
άλλη πόλη της Ευρώπης εκτός ΒΟΕτανίας, που αυτή
καθώς ετοιμάζεται για την τη στιγμή γίνονται μεσω
έξοδο της Βρετανίας από Λονδίνου, δήλωσε η π γή
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήθελε να διατηQήσει
δήλωσε πηγή στο Reuters. την ανωνυμία της.
δραστη!ιοτήτον Γέρμανίας εξετάζει το
'Οπως αναφέρει στις 27 Ιουλίου ολοκληρώνεται η περίο
ος ανάρτησης tuv δασικών χαρτών για το 35% της
χώρας μας, σε έκταση 120 Δήμων. Ήδη, το Υπουργείο
ITEQ1βάλλοντος χαι EvEP''ειας τους τελευταίους έξι μήνες
έχει δημιουργήσει πολλά εργαλεία Εξυτηρέτησης των
πολιτών και επίλυσης χρόνιων προβλημάτων. Τα εΕΤαλεία αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 27 Ιουλίου Χου
με πρόσθετες εγκυκλίους και QueukJE15 για τους πολίτες.
τας ότι α) οι εξαγωγές, ειδικά
προϊόντων με υψηλή TQ0στιθέτυλίνα ανάπτυξης της Ελληνικής ουκονομίας, β) ο κλάδος του
ελληνυού Χρασιού αποτελεί
έναν από τους πιο υναμιχους
ναι εξωστρεφείς κλάδους της,
7) το Χρασί αποτελεί Ενα από τα