Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 1 - ÊÕÑÉÁÊÇ 2 ÉÏÕÍÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.343 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏÍ ÁÐÏÇ×Ï ÔÇÓ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇÓ ÔÙÍ ÏÄÏÊÁÈÁÑÉÓÔÙÍ

Ïé áëÞèåéåò íá ëÝãïíôáé Ýóôù êáé ðéêñÝò
Τώρα που τελείωσε η κινητοποίηση των οδοκαθαριστών –
έστω και µε προσωρινή ανακωχή όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι,
καλόν είναι να τα δούµε όλα πιο ψύχραιµα. Από την εποχή του
Θ. Αννινου, από ότι θυµόµαστε, όσοι προσλαµβάνονταν στην
υπηρεσία καθαριότητας του Δήµου προσδοκούσαν σε άλλες
υπηρεσίες και πολλές φορές πετύχαιναν αυτή την «εξέλιξη».
Ως σκαλοπάτι έβλεπαν αυτή την δουλειά ώσπου και µε την
εύνοια κάποιου παράγοντα (δηµοτικού ή και µη) γάντζωναν σε
κάποιο πόστο στα µετόπισθεν της καθαριότητας.
Αυτά και επί Καράβολα, και Φλωράτου, Φούρα και πάει λέγοντας µέχρι σήµερα.
Σήµερα όπου όσο και αν έχει δυσκολέψει η κατάσταση, λόγω

ΑΣΕΠ και ασφυκτικού πρέσινγκ από την κεντρική πολιτική
εξουσία, παράθυρα και διόδους από όπου προωθούν τα δικά
τους – κόκκινα τώρα – παιδιά βρίσκουν. Έτσι χτίζεται ο έλεγχος
κάθε δηµοτικής ή κεντρικής εξουσίας.
Και ας µιλάνε όλοι για αξιοκρατία και διαφάνεια. Καραµέλες είναι αυτά και χρυσόσκονη για να σκεπάζει τις υπόγειες
διαδροµές της δηµιουργίας, του στενού πυρήνα, ελέγχου της
κατάστασης, στο Δήµο, την Περιφέρεια ή στην κυβέρνηση ή
ακόµα και στα κόµµατα εντός εξουσίας στην εσωτερική τους
διάρθρωση.
Όλα ξεκινάνε από την µαγική φράση: «Να γαντζώσω» και
καταλήγουν στην δηµιουργία κοµµατικών στρατών ή στρατι-

ωτών του δηµάρχου σε τοπικό επίπεδο.
Αγωνίζονται λέει οι οδοκαθαριστές για µονιµότητα, όµως
δεν ξέρουµε πολλούς που να έµειναν µόνιµα στα σάρωθρα
ούτε και θα έπρεπε γιατί είναι ζήτηµα υγείας σεβαστό, άλλο αν
όσοι δεν έχουν µπάρµπα στην Κορώνη, δηλαδή στο Δήµο, είναι – που λέµε – στην «απ’ έξω» δεν έχουν «εξέλιξη» στα µετόπισθεν ή σε άλλες θέσεις.
Υπάρχουν πάντα και σε εξουσία κάθε χρώµατος παιδιά ενός
κατώτερου Θεού. Είναι αυτοί που δεν µπαίνουν σε κοµµατικούς στρατούς, δηλαδή οι αξιοπρεπείς.
Υ.Γ. Πάντως η ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα και το νερό,
είναι ότι το χειρότερο µπορεί να µας συµβεί.

Áíïßãåé ï äñüìïò
ãéá ôçí éáôñéêÞ
÷ñÞóç ôçò êÜííáâçò
óôçí ÅëëÜäá
Åêäüèçêå ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ
Áðüöáóç ôùí õðïõñãþí
Õãåßáò êáé Äéêáéïóýíçò

Κόκκινο χτυπά ο υδράργυρος µέχρι την Κυριακή, φέρνοντας τη χώρα αντιµέτωπη µε τον
πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Στα ηπειρωτικά της χώρας το θερµόµετρο θα φτάσει και
τους 43 βαθµούς Κελσίου, ενώ µικρή ανάσα δροσιάς σε όσους βρεθούν σε παραθαλάσσιες ή νησιωτικές περιοχές. Αναλυτικά η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας θα φτάσει κατά
τόπους: Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας σήµερα Σάββατο τους 42 και πιθανώς τους
43 βαθµούς Κελσίου και αύριο Κυριακή στα δυτικά τους 37-39 και στα υπόλοιπα τους 4042 βαθµούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές σήµερα Σάββατο τους
36-38 βαθµούς Κελσίου και αύριο Κυριακή στα δυτικά τους 33-35 και στα υπόλοιπα τους
37-39 βαθµούς Κελσίου.
Την Δευτέρα η θερµοκρασία θα σηµειώσει σηµαντική πτώση, αρχικά από τα βόρεια. Στη
νότια χώρα η πτώση θα γίνει αισθητή από την Τρίτη.

Aνοίγει ο δρόµος για την
εισαγωγή
εγκεκριµένων
φαρµακευτικών σκευασµάτων και προϊόντων κάνναβης για ιατρική χρήση µε
τη δηµοσίευση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των
υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφερόµενος
στην ΚΥΑ κατά την επίσκεψή
του στο υπουργείο Υγείας
χθες, είπε χαρακτηριστικά
ότι «αναµένουµε να έχει θετικό αποτέλεσµα τόσο ως
προς τη θεραπεία αλλά και
στον τοµέα των επιχειρηµατικών επενδύσεων».
Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε βάση την κάνναβη
ενδείκνυνται για περιπτώσεις

που έχουν αποδεδειγµένο
κλινικό όφελος για µια σειρά
από νόσους, όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητικός
πόνος, η ναυτία και έµµεση
λόγω χηµειοθεραπείας, η
καχεξία/ανορεξία. κ.α.
Η ΚΥΑ εκδίδεται σε συνέχεια του πορίσµατος που
συνέταξε επιστηµονική επιτροπή που συγκροτήθηκε
µε πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού,
µε σκοπό την αποτίµηση της
σύγχρονης εµπειρίας και της
υφιστάµενης νοµοθεσίας,
αναφορικά µε την ιατρική
χρήση της κάνναβης και την
κατάθεση προτάσεων για τη
δηµιουργία
κανονιστικού
πλαισίου που θα ρυθµίζει το
ζήτηµα.

Åöõãå áðü ôç æùÞ ç Âïýëá ÑçãÜôïõ
ìçôÝñá ôïõ ìïõóéêïý Ãéþñãïõ Äßðëá

ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ ÓÔÉÓ 9.30

ÓÅË.3

Êñßóç óôïí Áðüëëùíá
ìåôÜ ôçí ðáñáßôçóç Êáìßóç
ÓÅË.13

«ÉöéãÝíåéá åí Áõëßäé
óôï Ñùìáúêü Ùäåßï

ÓÅË. 11

Ìðïýêáñáí óå äéáìÝñéóìá êáé
÷ôýðçóáí ôïõò åíïßêïõò ãéá 30 åõñþ
ÓÅË.4

Óõíå÷ßæåôáé
ï «ìáñáèþíéïò»
ãéá ôçí áðïêïìéäÞ
ôùí óêïõðéäéþí
Στη µάχη για την αποκοµιδή των βουνών από σκουπίδια που έχουν συγκεντρωθεί
στους δρόµους της Πάτρας,
έχουν µπει οι εργαζόµενοι
της καθαριότητας το από το
βράδυ της Πέµπτης, οπότε
και έληξε η απεργία της ΠΟΕ
– ΟΤΑ.
Για να αποµακρυνθούν τα
απορρίµµατα από τους δρόµους της πόλης έχουν «επιστρατευτεί» πέραν των απορριµµατοφόρων και όποια
άλλα µέσα έχει στη διάθεσή
του ο Δήµος Πατρέων, όπως
φορτηγά οχήµατα, µπουλντόζες, κτλ.

Áíáêïéíþèçêáí
÷èåò ïé
âáèìïëïãßåò
ôùí ðáíåëëçíßùí
Ανακοινώθηκαν χθες οι
βαθµολογίες των υποψηφίων
των πανελλαδικών εξετάσεων βάζοντας εν µέρει τέλος
στην αγωνία τους, η οποία
θα λήξει ολοκληρωτικά µε
την ανάρτηση των βάσεων.
Από την Πέµπτη 6-7-2017
και µετά, όλοι οι υποψήφιοι
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://exams.it.minedu.gov.
gr θα µπορούν να οριστικοποιήσουν το µηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την
Παρασκευή 14-7-2017.