Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 30.06.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
ΙΙως η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται κατά 5,7 δισ.
Στα 620 ευρώ η μέση σύνταξη το 2021
τα 20 ενοω η μεση συνταξη το
Τι ανέφεQε μεταξύ άλλων σε επεQώτηση της Αντιπολίτευσης η Έλενα Κουντουοά
Στηρίζουμε τη, ελληνική ΧΟΟναξιέρα με αναπτυ ιακό σχέδιο
"Για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να
Και επίσημα στο
υλοποιείται τον Ιανουάριο του 2015 στρατηγική σχήμα Exin η Εθνιεπικοινωνίας και μάρκετινγκ για την προώθηση
κή Ασφαλιστική
και προβολή του θαλάσσιου τουρισμού διεθνώς! και επίσημα γνωστοποίησε η
Exin Financial Services
ανέφερε μεταξύ άλλον σε επερώτηση της Αντι- Holding B.ν. την ε αγού της
E0νιχής Ασφαλιστικής.
πολίτευσης η Έλενα Κουντουρά.
Σε ανακοίνωσή της σημειώνει
συνε07ασία με την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +0,03% της Ελλάδος, μέσω της συμφωνίας για
την εξαγορά του 75% των
μετοχών της Εθνικής Ασφαλιπτυξε την επιχονωνιακή πολιτική για την προώθηση
της ελληνικής κρουαζιέρας και τις υλοποιούμενες&aσεις ενίσχυσής της, απαντώντας από χουνού με τον
Υπουργό Ναυτιλίας χαι Νησιωτικής Πολιτικης Χ.
Παναγιώτη Κουρουμπλή σε αχετική επερώτηση της
αντιπολίτευσης στη Ολομέλεια της Βουλής στις 26 Ιουνιου, όπως αναοΡέρεται σε αχετική ανακοίνωση
Μοσκοβισί: Η Ελλάδα έχει
ευκαι υα να αλλάξει σελίδα
στικής από την ΕΤΕ έναντι
τομμυουον, τ
οποίο μεταφρίξεται σε εταιρική α'ία ύψους €958 εχατομ.
μυρίων, υπό τον όρο της τελικής Εγκ ισης τον αΡΗόυον
Δεν θα υπά!ξει παQάταση για
τις δηλώσεις Πόθεν Εσχε
Η ΕΤΕ θα διατηρήσει μεΟΟιο
25% των μετοχών στην Εθνική
Ασφαλιστική, η οποία θα παραμείνει ο αποκλειστικός φορέας
τραπεζουσ4αλιοτ ιών υπηρεοτών της ΕΤΕ, όπως ορίζει η
νέα 10ετής συμφονία για
ποιόντα ασφάλισης ζωής, αποσουν τηασφαλιστιχώνουποη
Διοιχητιχέςχυρώσεις για Δηλώσεων Οχονομικών
οαθυστέρηση éugnal ενός Συμφερόντων "πόθεν€σχες"
μήνα και πονικές χυρώσεις που αφορούν στη xeήση
για μεγαλύτε?η χρονική Ετους 2015 δεν θα δοθεί
καθυστέρηση, προβλέπεται περαιτέρω παράταση.
για την υποβολή δηλ0cree ν Από την υποχράοση αυτή
ία της Ελληνοής Ένωσης Τρουτεζών, απο
λεί την μεναλύτε'Qm» αι παλαιό1α στην
τελούμενη από τον Πρόεδ0ο του Διοικητικού της
Συμβουλίου Νικόλαο Καραμού,η nou. Ilpoéooou
Eurobank Ergasias, το μέλος του Δ.Σ x. Παναγιώτη
Ρουμελιώτη κα. Πρόεδρο της Attica Bank ATT-4,27%,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, κ. Aeovad Φραηιαδάκη, τον Αναπληρωτή
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Ergasias xcu μέλας
της Εκτελεστοής Emeo τής της ΕΕΤ x. Σταύρο Ιωάννου,
τον Γενικό Διευθυντή της Τοάπεζας Πειραιώς χαι μέλς
της Επιτροπής Αγορών και ΚΕφαλαίων της ΕΕΤ Αθα
νάσιο Agfawn χαι τη Γενική Γρώματτέα της ΕΕΤ xa
Xa0ουλα Απαλσάχή, πραγματοποίησε σειρά προγράμ
ματισμένων συναντήσεων στις Βο λλες
κή εταιρί
αναδει
δέσμευση της ΕΧΙΝ για την
ανάπτυξη νέων ευχαιριών στην
ευρύτερη πΕαρχή, σε συνέχεια
Σύμφουνα με επισήμανση της
Γενικής Γραμματείας Χατά
της Διαφ0οράς, η προθεσμία
για την ηλεχτρονική υποβολήλήγει στις 30 Ιουνίου:
«Ποοζ ενημέρωση των
υποχρέων, υπενθυμίζεται ότι
την 30ή Ιουνίου 2017 λήγει η
προθεσμία για την
tuv Δηλώσεων Περο σιακής Κατάστασης Χαι των
ηγορίες υπόχρεων, για τις
οποίες έχουν ΕΧδοθεί από το
ΣτΕ αποφάσεις αναστολής
(δηλαδή, ο. δικαστικαί χαι
50% στην AIG Ελλάδος το
Δεκέμβριο του 2016, Με την
ολοκλήρωση της Συναλλαγής,
μέλη του Νο Χού Συμβου.
λίου του Κράτους) και σύμ4ωνα με το διατακτικό των
EXIN θα παράγει ασφάλιστQα
μορίου ετησίως από την ελληνική ασφαλιστική αγορά
του €1 δισεχατομστολής.