Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26831 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
«Πυρά» από Υερμανούς βουλευτές
400 επιχορευρώ
Νεα επιχορηΥηση
από την ΕΤΕΠ Υια
το εςωτερικο
εμποριο των
ς Παραοεχτει ο υπουρΥος οικονομικων οτι
το ελληνικό χρέος δεν είναι Βιώσιμο
επιχειρησεων
αι ωπληρ
Χούπρο. Προγράμ
εν ε07 )ποιηση του
ΠρογQάμματος Ενίσχυσης της Χσηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου
(Trade Finance Facility . TFF), ύψους
αμματο
γινε ψηφοφορία είναι ότι καμί
από τις Κοινοβουλευτικές Ο
εκατ. ευρώ, για την Ελλάδα, ανακ
νωσε η Ευρωπαϊκή TQάπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), με στόχο να βοηθήσει τις ελλη
οιατυπωσει χα ποια ενσταση
Παρ' όλα αυτά, σημειώνει η
αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να εξα
σφαλίσο
νται για την ανάπτυξή τους
γράμματος, η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις
για ενεγγυες πιστωσεις, χρηματοοι%ovoεπιτεθούν στον Βόλφγκανγκ
οποίος παραβρέθη
κε στη συνεδρίαση. Σύμφωνα
Σόιμπ
μικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα
ματοδότησης εμπορικών συ
με συμμετέχοντες, ο κ. Σόιμπλε
undestag
ονται NLA
σια συζήτηση για τον ρόλο του Διεθνού
Κοστε
TeQμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλ
ο πράσινο φως στην εκταμιευση
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) σ ο ελλος
της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα έ
δωσε η ΓεQμανία, κατά τη σημε
(σ.σ. Τετάρτη) συνεδρίαση της Επιτρο
φγκανγκ Σόιμπλε, την πρόσφατη απόφα
Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, στην
πή έλαβε
«Δεν Πρεπει να
κό πρόγραμμα, επειδή σε διαφορετική πε
ρίπτωση θα έπρεπε να πει την αλήθεια
ζητησουμε
ε ψηφ
ι οικονομικα στο ε ^ηνιχο
Βουλης, η οποια συζητησε παρουσία του
υπόψη την εισηγηση του υπουργείου Οικο
πρόγραμμα επειδη θεωρει
ΠραΥματα arlo την
Ελλάδα
τα οιακα επιστρέφει η εμπιστοσυνη
στο τραπεζικο συστημα
Αύξηση των καταθέσεων τον Μάιο
εκπQ0σωπος της Ενοωπαϊκής Επι
τροπής στα κλιμάκια των θεσμών, Ντ
του Economi
ύξηση κατά 421 εκατ. ευρώ εμφάνι
σαν τον Μάιο οι καταθέσεις επιχειρήσε.
ων και νοικοκυριών, με αποτέλεσμα το
Ζαι Νιζόλα Τζιαμαρόλι έχανε θετικές α
ναφορές για την υπέρβαση του δημοσιονοΠιο αναλυτικά η μηνιαια χαθαρή ροή
αρνητικη χατά 126 εκατ ευρ, εναντι θέ
της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2017, ήταν αρνητική Χατά 295 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής χαθα
ρής ροής 763 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα χαιο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφωθηκε στο 0,4%,από 0,7% τον προη
πχής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προ
ηγούμενο μήνα.
ημηνιαία χαθαρή
τα της Ελλάδας να αξιοποιήσει την ευχαι
ρία που της παρουσιάζεται για να επι
119 415 δισ. ενου, από 118,994 δισ. ευρώ
έλος Απριλίου Τραπέζης
μορφώθη ετήσ04%, από μεταβολής δια
θερους επαγγελματ επιχει! m
ροή της χρηματοδότησης προς
θερους επαγγελματίες, α
γρότες χαι ατομικές επιχε
που ηταν στο τ
δαντα ότι η Ελλάδα έχει την
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, οι καταθέσεις των νοιχ0XV
ριών μειώθηκαν στα 98,8 δισ. ευρώ από
α ολοκληρ
μός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη
Σε επιπεδα ρεκορ το Παγκοσμιο χρέος
Ανήλθε στα 217 τρισ. δολάρια εξαιτίας του δανεισμού των
αναδυόμενων αγορών
οπιστωτιχων επιχειρησε
φώθηκε στο 0,4%, από 0,5% τον προηγού
μενο μήνα χαι η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά
αυξήθηκαν στα 20,59 δισ. ευρώ από 19,8
δισ. ευρω αντιστοιχως
Από την άλλη πλευρά, τον Μάιο ο ετής συνολικής χρη
ματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορχαθαρ
ροής 756 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μή
να. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρη
ματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτιχων
ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 1,2% από
3,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία
καθαρη ροη της χρηματοδότησης τους ηταν
T α επίπεδα του παγκόσμιου χρέους έχουν ανέλθει στο επίπεδο Qex0Q των 217 τ Q1σ
δολαρίων, ε αιτίας δανείων ύψους 3 τQ1σ. δολαρίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπως
ανέφερε το Δ
νους στις αναδυόμενες αγορες από τις βραχυπρόθεσμες αποπληρωμές χeous
ιεθνές Χσηματο πιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), προειδοποιώντας για κινδύ
γούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της
ν ιδιω
τικό τομέα ήταν αρνητιχή κατά 395 εκατ.
υρώ, έναντι θετικής χαθαρής ροής 659 ε
συνολικής χρηματοδότησης προ
Το IIF. ένας από τους πιο αξιόπιστους φορείς σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για
τις ροές κεφαλαίων, ανέφερε ότι το παγκόσμιο χρέος ανήλθε στο 327% του
παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχωριου Προϊόντος ΑΕΜ το πρωτο τριμηνο
Χατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα