Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ@
Η ΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Στο πέλαγος
της φαντασίας του
Πέμτη 29
ουνίου 2017
/Apeuou 40790 ΓΕτος
[email protected]μ φάλ. 40790 ΓΕτος 14101 Τιμή 1.50
Ή(000. τής επανάστασης
Η ωοα της επανάστασης
χώρας καί Πού έπένδυσον
τής αστικής τάξης
Οστόσο, d' έμείς είμαστε an°μονωμένου
ξοδο καίσεάμηχανί..DO μόνον δέν YupioaΝά άποβάλει άπ
ό τούς κόλπους της τα «άμαρτωλά» μέλη της
«Βοτία.πιμένουμε σταθε
wpgap μιοΟωςστήν ξετονονται εις βάροςτο δημοσίου
ΤΟ πρό λημα ε ναι&ahtiye
κουφάρι του κυ cpva
25.06.2017). Συνεπώς, έσεις Πού νομίζατε ότι ή
χρόνο el xindet Leya
χρόνιαδέν ήταν ερίτας άλλά
στήν συνείδηση τών πολιτών
vépetn τήν χόρα, αύτή βλάλη τής άθηναϊκής κοιν νία,
τυ σε στις πλάτες μας 86δισ. καί τά
controls, ξεχαστε δ,τι νομίζατε!
θεσπ ζουνδικές τους.opfb
δμε λει νά c vui \riilipuor
κερόο α, βάσταγε μικρό καλάθο! Ο Αλέξης Toi|
«Απο αλυπτήρια»
για τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ
Baraonam
δαστό έπίκεντρο της Ε
ια τα νευατα του
άκης. «Δεν έλπίζαμε σε ένταξη στο QE»
καιρό, στόν πέλαγος της
τόση, ώστε νά νομίζειδητάόνειρότου είναι ή
EurogrouptklStg.lowloo.
Σήμερα |
Της μέρας
Πώς χάνονται οι θέσεις εργασίας
έστε τό άρθρ
«Καλοκαίρι και χα
άτονος (σελ. 3)