Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28. AP ΦΥΛΛΟΥ 1.336
Νέες δυνατότητες
ΣΥΡΙΖΑ-ANEA
και ΝΔ σφάζονται
για «νταβατζήδες»
Τα μνημόνια του Τσίπρα
TAPTYA
και η αποθίωση
και προκλησεις
των αγριων αγορων
oel. 5, 10-11
pany, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
0ςεσηκωμός στους ΟΤΑ
είναι αγώνας όλων μας
μας μας aunavn και σκο και Eppu memvmorph
φου δεν α ων εστε ουσιαστικα eyK ίνετΕ την ΠΟιτική συνει monoooov na a on n μορα που μας E mukad Emi Erwal
μας μας έλεγαν προκλητ κα και EpouviKa μεχρι προσφα κοινή κα, ΠΕΤανε τις aulanaTEC Η αλλη εγγύη Είναι αναμφι ο
Ο Πρωθυπουργος και σ' υπουρ οί του. «Εάν ο λαος -λα,υτουμενο. Μα 0 συντονισμός και ο κοινός αγιονας, η Ep at
άδειες οι πλατηες», EXE K , λαική και vro ar στικη avtEm Eon val n με a n ανάγκη της
κο ν και ονε no aut narc HasAnemon piva, ara yen
ΗΗριάννα είναι
αφονυσε με τα μέτρα μας, δεν θα ηταν
οι πλατίες». Eixe
κή, λαική και veolationKn avtEmiron, enal n μΕΥάλη ανάγκη τις
,Kat oyaεποχ Cfa vaavatp
μια απο ε ιας
now οι αση έςκλικο ο woo temo
ντας mo aowo onal Των συντο
τους και ολοι οι καρραστές τους.
για να Προκληθεί ένα rporo pr.
γάλο ρήΥμα στο μπλοκ dowi.
ας ΚΕΡαλαίου, ΕΕ και ΔΝΤ. Εί
ναι πλέον σαφές ότι η avrilράθεση και η paxn rperEI να
Είναι συνολική Km όχι «οτα ση.
οιάζει βγαλμένη
από βιβλίο του
κάφκα. αλλά είναι
οι θλιβεροί καιγραφικοί τύη01
tovellapannertr, avruanompi ουν το κλίμα nou κυριοxci ΟΕόλο τον λαό. Ε. λοιηον, αν
11α μονιμη και σ αθερη
εργασία, δεν περνά
ηκν ερνητικη κοροιδια
νακν aka a Erm ΔΝΤ na
poac Kwan και rridmom
μια σύγχρονη ιστορία της
vuown το κέλυφο μιας
toar oc pop oo ava οι και
καικα ομόσυν ΧΥΤΑ και
ερνασ α, δεν πε
nKu Jeρνη
pon και η μαχη rp πει να
γύρω από το κέλυφος μιας
αστικής δημοκρατίας που
Tapanoo o' ουμβασούκο και
οι arEpyottuv ΟΤΑ πλημμυρί.
μυρίζει ήδη ο ρα9χρονης
uupumo ηδη τη 29χρονης και coco aven vXY Aveo
Kumononong29χρονης καικαταλαμ μιουνΧΥΤΑκαι ηκοβερνητικη κοροδια prom a oprt Kaupo
κοροϊδια
ρεκόμευο δου ο άλλο αγιο ο
ενεδδωμά, aoroivr ο
Η ριάννας συγκλονίζει όχι
κυρίως λόγω της εΕαίρεσης
της αλλά γιατί θα μπορουσε
οκαΐαμα στη μόνιμη στα
θΌή δουλειά και τη ντε φάκτο
αμαξοστάσια, διοοδικωντας to
δικαίωραση μόνιμη και στα
ά και μια toxupa's μεταϊπική
της αλλά γιατί θα μπορούσε
να είναι τόσο κονη, καταδι:
κάστηκε σε 13 χρόνια φυλα,
κή. γιατί είχε σχέση με νέο
θερή δουλειά κα' m ντε pacto
ανατροπή tun, μνημονίων, Τ
να διοδηλ.avours, δοιδ
ot epya<όμενο' otnv aaienan, tnv tyr ia και αλλους κλάδοας
γιατην
ΑΡΕΥ.
oel. 2,3,4,5
των Πυρήνων της Φωτιάς
(για να αθωωθεί στη συνέ
χεια) και γιατί βρέθηκε ένα
κακής ποιότητας δείΥμα DNA
Αφιέρωμα
11ροσφυγικο
ζητησε όπλαχτοτελειο όταν
Διακοπές στα χρόνια των Μνημονίων
Δηλαδή η Ηριαννα καταδικά.
στηκε με το τίποτα, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε
στη θέση της!
Η κακιά η ώρα; Τυφλή (από
μίσος) δικαιοσύνη; Δυστυ.
χώς όχι. Σε ένα περιβάλλον
που κυριαρχεί η τρομούστε.
ρία, που βασιλεύει η κρατική
αυθαιρεσία και ο γενετικός
αυτοματισμός του DNA, που
ακόμα και η αγάπη ενοχοποι.
είται, τότε όλ0t είναι ύποπτοι
και-γιατί όχι-ένοχοι.
Ο διακοπές, έστω και
μια Εβδομάδα
είναι πολυτέλεια
αλλά μια βαοική ανάγκή,
Ζούμε στη χώρα
της 9άλαοοος και
Σιδερόφρακτη
υλακή
M. Tavn
σελ 11-16