Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26828 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
στο Reuters: Οσο υπάρχουν αδιάθετα Υερμανικά ομόλογα δεν μπορεί να
παραταθει το QE
Μία μεγάλη πα!άταση του προγ!άμ
ματος ποσοτικής χαλά!ωσης (QE) της
της ΕΚΤ αποφασίσουν για το αν θα παΕΚΤ, ύψους 2,3 τρισ. ευρώ, ισχύει έως
τρίτο του χρέους κάθε χώρας και δεδομέ
μαντική πα!άταση του προγράμματος
ξιωματούχοι της αποφασίσουν το φθινό
κά ομόλογα που είναι διαθέσιμα για αγοΤοθέ.
θα απαιτούσε τον επανασχεδιασμό του,
ένα επίμαχο ζήτημα, καθώς τόσο η ανά
πτυξη όσο και ο πληθωρισμός της Ευρω.
πωρο την κατάργησή του, αυτό θα συνεχι
σθεί για ένα σημαντικό διάστημα του
2018, καθώς η κατάργηση θα γίνει σταδια
ασει το όριο αυτό. «Δεν
επω που
ρά από την ΕΚΤ θα εξαντληθούν το α
θα μπορούσαμε να βρούμε αρκετά γερμα
γοτερο στα μεσα του επομενου ετους, α
να διατηρήσουμε το
ζώνης κιν
ται σταόιακα στη σωστη
μα αν το πρόσθεσαν, θα ειναι το ασι
κατεύθυνση δηλωσαν πηγές με γνωση
των συζητήσεων που γίνονται
βάση τους χανόνες του προγράμματος, που
επέβαλε η ίδια η ΕΚΤ, η κεντρική τράπε
καλύτερη περιπτωση
του ΑΕΠ
ΚΕΠΕ:
ανάπτυξη
Σύνοδος
αναπτυ η
ζυνοοος κορυφης: 1 ερνει η
ΠΑαστιΥΥα υπέρ του
προστατευτι σμου
γQαμματισμού και Οικονομικών EQευνών
(ΚΕΠΕ) την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το
Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, «η συγκεκρι
μένη πρόβλεψη συνεπάγεται μια σημαντι
κή βελτίωση των οικονομικών συνθηχών
ο προηγούμενο έτος, για τ
οποίο χαταγράφηκε στασιμότητα του Α
ΕΠ. Παράλληλα, οι εκτιμώμενοι ρυθμοί
Αναζήτηση συναίνεσης Υια «μια Ευρώπη που προστατεύει» τους πολίτες από την
ΠαΥκοσμιοποιηση
γραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνοετα
σαγωγή «σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
2017 κυμαίνονται στο 1,3% και
2,0%, αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι ενώ η
ε στο στόχα
στρο τους χινέζους επενδυτές, οι ορέξει
των οποιων για τις ευρωπαικες βιομηχα
κάτω της αμέσως προηγούμενης πρόβλε
α χρόνια δυ
γούν ανησυχίες στην Ευρώπη
κνύουν ξεκάθαρα μια ανοδική τάση. Αυτή
η τάση αντανακλάται χαι στους εχτιμώμε
νους τριμηνιαίου
μεταβολης για τα τεσσερα
ια ακουει ο κ.
Το Υερμανικό κοινοβούλιο
αναΥνωρίζει οτι ειναι σειρα
του να Πράξει Υια την Ελλάδα
0ευτερη αιτηση Υια
απο αιτημα των ΙΙράσινων, η
ερευνα
νική βουλ
νορογοναν ρακων
στη Δυτικη Ennaoa
γερμα
κε με μια «συζήτηση επί επίκαφων θεμα
των» ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊ
ού Συμβουλίου με την ευρωπαϊκή πολιν 28 χωρώ
κής Ενωσης ασχολούνται με το ακανθώ
δες θέμα του διεθνούς εμπορίου, που φ
ει σε αντιπα!άθεση τους υποστη!1XT
του ελευθέρου εμποριου με εκεινους που
επιδιώκουν την εισαγωγή μίας δόσης
προστατευτισμου, αρχης γενομενης πλε
νους που θέτουν
αι ότητα
Και δεύτε!η πρόταση για έρευνες υδρογον ανθράκων στη Δυτική Ελλάδα ε
vex0ινε ο υπουργος ΙΙεουβαλλοντος και Ε
veQγειας, Γιώ07ος Σταθάκης, μαζί με την
αίτηση (που είχε ανακοινωθεί πQ0σφα
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ομιλητές ανα
φέρθηχαν στα επίμαχα ευρωπαϊκά ζητή
ματα όπως ειναι το Brexit
στην ελληνική χρίση
ερο εμποριο και εχει
υς που υποστηρίζουν την εισαγωγή χανόνων ισοτιμιας
διπλωμάτη
σύμφωνα με ευρωπαιο
Μακρόν, που συμμετέχει στην πρώτη του
υρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, υπερασπισθηκε και πάλι στις Βρυ5έλλες την ιδέα
του για «μια Ευρώπη που προστατεύει»
Αίσθηση προκάλεσ
αντίθεση με όλες τις προηγούμενες συζη
τήσεις στο χοινοβούλιο, οι κυβερνώντες
Χριστιανοδημοχράτες εξήραν την πρόοδο
που έχει
την υλοποίηση στην Ελλάδ
ον από την Γαλλία.
Exxon Mobil-ΕΛΠΕ για τις θαλάσσιε
πε!ιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της
ισμός που υιοθε
πό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τρα
μπ, η αυξανόμενη απειλή του κινεζικού
ντάμπινγκ, χαθώς και η αντίθεση της χοι
νής γνώμης στις συμφωνίες ελευθέρου
μπορίου που διαπραγματεύθηκε η Ευρω
παϊκή Ενωση, όπως η CETA με τον Κανα
δά, έχει οδηγήσει σε πόλωση τις ευρωπαϊ
Κρήτης
ει στην Ελλάδα αναφορικά μ
ηση διαρθρωτικών
Η νέα πρόταση είναι της εταιρίας
Energean Oil & Gas, που εχμεταλλεύεται
τα κοιτάσματα του Πρίνου , και αφορά την
παραχώρηση του διχαιώματος έρευνας
μετάλλευσης υδρογονανθράκων σε
εταρρυθμί
Στη συζήτηση συμμετείχαν μόνο βο
προστα
σπιστής μίας δίκαιης προστασίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Max
κανουμε αυτο που μας ανα
του Ιονίου. Συμφωελευταίους μήνε
ορισμός
πληροφοριε
«Ο διαχωρι
μία από τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα