Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
υγροτήθηχε σε σώμα το ΔΣ του ΣΕΠΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4994 Παρασκευή 23.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ΔΕΗ: Υπογράφτ
Κόλιας
Κομισιόν
ηχε η σύμβαση
προμήθειας με τη
Σε δόσεις χαι αν
το πρό
αλογwά Μετρίως
ΛΑΡΚΟ
στιμο για ανασφάλιστα
καινοτόμα η Ελλάδα
Υπeγράφη
σήμερ
Σύμβαση
Προμήθειας
ηλεκτρικής
Μπορούμε να ούμε
μεταξύ της ΔΕΗ ΔΕΗ
-2.21%
της ΛΑΡΚΟ
χρονικής διάρ
1.1.2016-31.12.2020, μετά
τις σχετικές εγκρίσεις από
λεύσεις
Οπως αναφέρει σε ανα
νωσή της η ΔΕΗ ΔΕΗ
2,21%, "με την υπογρα
στις αγορές οι χωρίς το ΟΕ
φή της σύμβασης
μεγάλη
μετά από
ρίοδο αβeβαιότητας
αδιεξόδων, εισέexοντα
συνδυασμό
με τη
15.2.2017
όφαση της
διαιτησίας, η
ία ρύθμι
της τιμολόγησης της
χρι τις 27 Ιου
QE Process
παρεχόμενης στη ΛΑΡΚΟ
ηλεκτρ
νέργειας γ
1.7.2010
τα μέτρα
Παράταση για την υπο
κόστους παρ
31.12.2013
μείωσης
βολή αντιρρήσεων
δυνατότητα
επί των δασικών χαρτών
πής προς τις
οχρεώσεις
της ΔΕΗ ΔΕΗ
της έ
2,21%
Παρατείνεται έως τις 27.7.2017,
δεν έχει
ακόμη αυτά
η προθεσμία υποβολής αντιρρήπου θα έπρεπε ,για να τροφη λάξει την περιουσία
περιεχομέ
Quest: Πώληση
των δασικών χαρτών, στις περιπτώσεις όπου η προβλεπόμενη
Φάμελλος είτε ότι
50.000 μετοχών από am my ισχύουσα νομοθεσία, αexές louου συGmbc
προθεσμία λήγει στις 12.6.2017
μοσχέδιο για τη δόμηση με
τον Θεόδωρο
ις 3.7.2017
κατο(χους του εξωτερικού, με προσωρινών παραχωρητηρων
Φέσσα
ίσης ότι θα δοθε
τροπολογία
Ανέφερe
Τετάρτη Ολομέλεια.
Τα spread τον ομολόγων μειώνονται και η προσδοκία για
δυνατότητα
ούνται πληροφορίες
ξοδο στις αγορές
τέλος του 2017 ήαρχές 2018, δήλω
Quest
ημένου χάρτη για τις owοδομιΟwoνομίας. Υπάexει διεθνές ενδιαφέρον για Ελλά
σε OUT.
Φάμελλος eίτe ότι η κές άδειες
δα, τονζeL Συνάντηση με W. Ross.
τροπολογία δί
στους πολίτες "Agc, από 27 Ιουλίου ξexολλάχρησιμοποιήόλες οι πράξεις στις αγοεργαλεία
άλλες χρήσεις, για
HOLDINGS
πρόδηλων σφαλμάτων,
μην υπάρχει, ανένα πρόβλημα
επαφές μου εδώ με
γιατί πρέπει να εξαντληθοών χρήσης
και Επίσης, θα δώσουμε
όλα τα περιθώρια που πάgxcυν τη δυνατότητα
και στα δασα- δρόμο της
ανάκαμψης, ο δυτές
χαι άλλους δεύnουν
Φέσσας Θεόδωρος,
μεγάλο ενδιαφέρον για την
βεβαιώσεις ρυθμός ανάπτυξης που εmπλαίσιο έγκρισης
οχεία
Πρόεδρος
δασικών χαρτών μέσα
τη μάται από την ΕΕ,
ΔNT Ελλάδα, δήλω
Συμβουλίου
Quest.
γιατί Ενώ
υπουργείο
μεταβίΒαση εκτάσεων δαowού
και εληνική avβέρνηση Παπαδημητρίου
Συμμετοχών Α.Ε., προέβη
θέσει σε νηση έ
χαρακτήρα, για
να μην
είναι
γύρω στο 2%
Bloomberg TV
πώληση 50.000 μετοχών τη
μμάτ,
μόνο τα κτηματολογικά γραφεία
εταιρίας Quest σης 20
δημόσιας με αυτό το φορτίο
του 2017, έναντι συνολRo5
ιοbnησης, uτάgχει ένα χομμάτι θερωθεί η λειτουργία στην
ήματος 442.500 ευρώ
διοbκησης, η αυτοδιοbκηση ίπαιθgο συνολικά.