Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26825 ΕΤΟΣ 88ον
Αναβάθμιση των ελληνικών
Το 80% του
ελληνικού χρέους
τραπεζών σε «CCC»
αποτελείται από
δάνεια
σύμφωνα
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατέγραφε εισροές καταθέσεων 6
με τη Eurostat
δισ. ευρώ μετά την επιβολή των capital controls
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού
ρογράμμ
ται από δάνεια, συμφ
ε στοιχεία για το δημόσιο
χρέος τ
ροσαρμογή
το 2016
ριορίζε
ακαθάριστου χρέους τη
ής Ζυβέρνη
σχύσει τη
σης στην Ελλάδα διαμορφώθ
στοσύνη
ραπεζ
Τα δά
zράτησα
σύστη
σης, στην
κατά 87%
και στην Κύπρο
λύνοντας τη μ
67%. Αντίθ
γαλύτερη αύξηση
ριο χρη
στα περισσότερα χράτη μέλη, χυρ
στο δεύτερο εξ
Μάλτα (93%
συνολιnού
μηνο του 2017
βέρνη
ΤτΕ: Βελτίωση του
Ο Fitch
απίθανη την
ελλείμματος
λιήρη
ργηση
ριορισμ
τρεχουσών
συναλλαγών το
φαλαίω
4μηνο του 201
ν ελλ
ραπεξ
βραχυπρόθεσμα, αλλά
Ο οίκος ληπτική
λόγηση
βαθμισθείστη
τηγορία RD
θυνση της
Fitch άφη
μεταβλη
μαχροπρόθ
ίου 2015
λάρωση
ο αξιόχρεο των τεσσάρων μ
Περιορισμ
έλειμμα
ριμένα τη
ν λλη
τραπεζών
έχεια των μεγάλω
στις αναλήν
ου είχα
ση των περιορισμ
πεζα, Alpha Bank,Τράπεζα Πειρ
Αναμέ
μορφή
συναλλαγ
τράμη
στην κατηγορία «περιορισμέξιολογή
χαλάρωση
βάθμιση
ριορισμ
ναρίου Απριλίου
λά τη βελτιωμ
λουθήσει τη
το αντίστοιχο διάστημα του 2016
η με λογή
μότητας
ων τραπεζών χαι τη
ήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, για
ρευστότη
τσι διαμορφώθη
από «f»
Fitch
η ολοκλήρωση της δ
ράδειγμ
ραιτέρ
με την Τράπ
Το αξιόχρ
ρης αξιολόγηση
ζα της Ελλάδος, η εξέλιξη
Μειωμένες κατά 6,1% οι δαπάνες του
Τα αδιάθετα ταμειακά αποθέματα της
κρατικού προυπολογισμού στο πρώτο
Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και
Ισπανίας βοήθησαν να βγουν από τα
τρίμηνο
προγράμματα του ΕΤΧΣ και ΕΜΣ
ς κατά 678
εκατ. ευρώ ή
της αρχική
τά 6,1% συγχριτ
ητικής Α
Στη διαδ
λουθη
ανεξάρτητη αξιολογητή
γχρότηση
ατά 17,8 ε%
ευρώ ή
ρες της Ευρωζώνης για την έξοδό τους
ου έχουν βγει από προγράμμ
ρις χωρ
λογισμ
64,3%
ρίως στην εξ
τήριξης
ΕΤXΣή
ΕΜΣ-Ιρλανδία, Πορ
ρογραμμ
τη χρη
προχύπτει απο τα στοιχε
φληση
ματοδότηση
Κύπρος
γορές
τους που έδωσε στη δημο
γο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
μεταξύ άλλ
η έκθεση
ράπεζες- δεν έ
χρήση μίας προλη
ργείο Ο
Οπως πρ
ουργείο Εθνικής Αμυνα
σης για τη χρηματοδοτική βοήθεια του
ής πιστωτικής γραμμή
πτει Επο τα
67.7 εχα
ά 10,4%, που οφ
Χρηματ
για την έξοδό του
αγορέ
λλά β
0% συγχριτ
ής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ
στη onμ
για σημ
όλουθα υ
ροσφυγ
Σταθερότητας
Για τη
χαι φορείς
ΕΜΣ), η ο
παρουσιάσθηχε στη γ
σχυση της εμπιστοσύνης τω
Ο φορέ
ές χρ
ές δαπά
έλευση του ΕΜΣ την περασμένη
χώρες σε πρόγραμμα έθ
στόχο
Θράχη
Πέμπτη
χρηματοδ
ρίως λόγω υπερβάσεω
ά 12,2%
την έχθεση
6.12 μη
ν σχετίζο
έλεση
με τη
Μεγάρ
Τούμπελ-Γχούγ
η Γχέρτρ
βοήθη
Επενδ
ής Αθηνών, ύψ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα