Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕςΣ1876
Ματαιωσαμε
το σωovΣαδ
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Φύλ 40783 Ετος 14
Τιμή 150
Το μνημόνιο
Αντικατοπτρισμός
γελμa, όλλάο χαρές
ταπεινώνει!
το Τούρκου
Γιλντιρίμ σπΜ Θράκη-20α ex
ση τοoτtλευτtlou Eurogroup.
γείτονες, waτους βγήκαν KalστόμαPο πού
προβλήματος). Χρόνια wdβagrατη
atτήήμεγάληκollστορική εφημερίδα ξύπνησε
Με δανεικά χωρίς φάρμακαοίμισοί"Ελληνε
κέρδος-κέρδος γά τόν τόπο.
φθetτό έργοστάσιο
ντος όνεξάρτητου βουλευτή ΑμέτΣaδίκΛeβέντ,προκε
έρευναήςChatham House-Kantar
Trν Δευτέρα,θυμίσαμε, έπίσης
θρωasόΤαγn Ερντογάν.
Έλληνες
με δικές μας
μεγαλύτερη
φωνές μαζικοί μέ
Φυσικά, έπιασαν τόΑκόμη πιό τραγική
καί Εύπνησαν Κυβέρνηση-ΟΓΑντρίμ
στον τομέα της
mηγε στήν Θράκη, λλά άνέβαλε τελευστιγμή, μέτό πρόαημα της καθυστερημένης άφiΕeώς
την μετάβαση στην έ
Σαδίκ Εάν ήθελε
1φτάρ, το πληρες πeριεTίας.
ρισσότερο
xόμεν
ήταν προσεκτικός, olλέEας
Ερντογάν: Είστε Βληνες Εύρωμήνέπtρβάνει το 2% (λεπτοποιοι πολtτες. Σημαντικόρόλο στό χαμίλωτόνων EnoΕeήπορουda
ΓiάννηΑμανατίδη,
το Γιλντιρίμ στην Θράκη.
όόποιος
ΟΙToορκοι δέν τόλμη
ΑναβαθμισμένουςS-300
δανειστών. Ο σημερ
δανειστές
ρο το
ους θρηκράτη- ΟΙ &γορές, κατά προορισμό, κερδοόμενους όπουργούς
ντησe τόν Μητροπολίτη Μορωνeiος κolτόννόαποκτά ή Ελλάς
κινδύνου.
λησe στό ελληνικό στούς πιστούς.
Δυτλασιάζεταιτό βεληνεκές τους στα 200 χιλιόμετρα
Εάν άναρωτιέστε, γιατί ντιδρο έτοι στίς
σχεδιαζόμενες προκλήσεις
όφελω μιά έΕήγηση, πέραν της προφανοος.
στιανιw yeπονιά και σε μουσουλμαναorHσέ
τό χαρτί
δοaσμo0. Αντλαμβάν
χρηματοδότησή μας.
μαι πλήρως ότιό υlός
ίnοστήριξη και άναβάθμιση
ΕKevος την δουλειά
όμως την δική μας. Η Θράκη έ
μετά κόπων κaiβοoάνων στόνέθνutόκορμόδnότόνάπeσταλμέν
Βενιζέλου χαρίΒαμβακa, μόλις τό 1920,ούτe έκατόχρόδέν πivkουμe.Στό μέτρο πού μος άνaλοστην Κρήτη κolΤth τον
άκάνουμετά πάντα
γει στόν καθένα, πρ
γωνάμήν την χάσουμε-Ακόμη και βάλ
μe μιά φωνή παραπάνω.Βοσνίαή δεύτερη
τρίδα μου δέν θέλωνάγν
Σήμερα
Τής ημέρας
θρίαμβος ένζωή, με την eία του
τήν Ελλήνων
της Κυπριακής
Δημομηδενός.
δρόμους Κατά την La