Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26824 ΕΤΟΣ 88ο
Τερματισμός της τουρκικής
Μόνο αυτοί που
έχουν και δεν
παραβατικότητας στο Αιγαίο
πληρώνουν να
φοβούνται τους
πλειστηριασμούς
Στην ατζέντα της συνάντησης Τσίπρα Γλντιρίι και
Ρευστότητα
10 δισ. ευρώ για
το Κυπριακό
νέες χρηματοδοτήσεις
ν ζητημα
χωρίς
Δυο β
μηνύματα εκπέμπουν επ
Ποτέ ξ
Qαπεξ
λέχη με κάθ
δεν υπήρξε τόσο μεγάλο
με εκπροσώ
ήσεις τ
διαφέρον μεταξ
Το πρωτ
πους τ
ράπεζες
λίτερ
το μεγάλ
στοίχημα της μείωσης τ
μη εξυπηρ
ρωθυπουργός
το δεύτερ
ή ατζέ
την διοχέτευση τη
ραίτητης
χρηματοδοτή
ητας μ
στρατηγικής σημασ
χειρή
μβάλλο
η ενέργ
ηση της ελλη
Μη εξυπηρ
Οι πλ
ντούς που έχου
στευτική χρίση, τόνισε ο
δεν πληρώ
Αναφορικά μ
μη εξυπηρ
ροβλήμ
μέγεθ
Ελλάδα στηρίζει τη
νταξιαχή
ς. Σε πρόσφατη ομιλία του ο
μείωση
ητής της Τράπεζας της Ελλάδος
βοηθήσει στην
λυση ζητημ
Θεόδωρος Μητρ
Αλέξης Τ
μιλίες μας εχτος
ραιτέρω συνεργ
ροβλήμ
λος Δ
συνέντευξης Τύπο
Τσίπρας.
σημειώσ
λί Γιλντιρίμ,
2016 το
σοστό των μη εξυπη
μόλογό
ητες, ειδικά τη συγ
ηση της ατζέ
ριμένη χρονική
ο σύνολο
ο Μέγαρο Μαξίμου
δο τρ
Ας προσφέρει
Είχαμε τη
βασμού χωρ
44,8%, ή
σχέσεων μα
Ευρώπη
ρώ. Το
Οι προχλήσ
Χαι η
παραβατι
ότητα
ρα στην Ευρ
ή Ενωση και σχεδόν
ξεις στη
ριοχή μας, ανέφερ
της Τουρ
δεν βοηθ
στη θ
περισσοτερα στον
ργός.
5.5%.
στην ΕΕ
ελληνικό λαό
στην Ελλάδ
μη εξυπηρ
ση προκλ
μία θά
ου Π. Μοσκο
Δείτε
εύουν
Βισί για την Ελλάδα σε εκδ
Ε. Αxτσiόγλου
«Το Eurogroup έστειλε
λωση του Ιδρύματος Κοrbe
Η ΕΚΤ αλλάζει
σήμα σταθερότητας για την ελληνική
στο Βερολίνο με τίτλο «Πόση
Γερμανία αντέχει Ευρώπη
τους ορους στα
ΟΙΚΟνομΙα»
Κράτη μέλη για
Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες...
Πόση Γερμαν
αντέχει η Ευρώπη
τη χορήγηση ELA
ο έναυσμα προβληματι
το τελευταίο Eurogroup λήφθηκε μί- Eurogroup
δήλωση
Μιλώντας στο ραδιόφωνο Ν
α σημαντική φαση για τη χ
Korber στο Βερολ
χυση της διαφ
χο τη
ογράμμισε ό
έρα από αυτό, έγιναν
λοκληρω
την αξιολ
φαση α
χε, μεταξύ άλλ
ο Επίτροπος Οικο
ά βήματα που αφορούν τη δη
νειας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
γηση, η
ους οι Ε
αλλάξει τους όρους μ
της χωρ
μα της σταθερότητας στην ελληνική ο
Πιέρ Μ
βια. Στην ίδ
δήλωση
θνικές Κεντριχές Τρά
λάφρυνση
θέμα των μετρ
χορηγουν τη
ραχωρεί τη δόση
μία, αφετερ
ργός Ο
τη Ρευστότητα σ
του χρέους.
8,5 δ
ρώ. Μ
μεγάλη
Βόλφγχαγγχ Σόιμπλε, ο
του Μηχ
Καθορίστη
ση τρ
ος όμ
δοθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές το
χορηγείται η ρευστότητα μέσω
ν, δηλαδή χρήματα π
Μεγάλο μέρ
ζήτησης μ
ELA δεν μεταβάλλεται
θεσμι
πεδο,υπογράμμισε η 2. Αχτσιό
ν πραγματική οικονομία, τ
Πιέρ Μ
βισί αφορού
1% υψη
εξήγη
Στο μ
ργός Εργ
Εφη Αχ
την Ελλάδ
Χαίρομ
δο η δέ.
λότερ
ροπρόθ
ροσφατη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα