Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μοσκ0 lol: oα λύδει δεμα με τους εμπειρογνώμονες του ΤΑ ΠΕΔ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 20/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΨΥΠΤΕ: Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών
Βορείου Ελλάδος
συνεχώς εξελισσόμενη διαδικτυακή, διαδραστική εφαρμογή
Ο ρόλος της βιομηχανίας
Alpha Bank
Οπλα και κίνδυνοι στον δρόμο
ΣΕ ταEnβ για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
από Η γήρανση του πληθυσμού, η άνοδος της παρα
γωγικότητας και η συσσώρευση κεφαλαίου είναι
ALPHA BANK
την ΚΕΕΕ
οι τρεις βασικοί παράγοντες γα την πορεία της
οικονομίας. Ο ρόλος της βιομηχανίας.
Τη δυναμική των θεμελιωδών
Ποραwτων που προσδιορίζουν την
Φέσσας: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη
οικονομική μεγέθυνση μακροπρόθε
Το κλείσιμο της αξιολόγησης
AMA -0,46% στην εβδομοδιοίο
αναλυση της στη από τιw συζητή
σεων την ελάφρυνση του χρέοΗ ολοκλήρωση της β' αεολόγησης είναι μία φιλόδοξης ανα
στρατηγικής, Ο
υς Οπως αναφέρει
ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αναεξαιρετικά θ
εξέλιξη. Απομακρύνει την
A. Οι κύριοι παράγοντες που πp00αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία
λάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα
διορ ουν τη μεγεθυνση της οτομας επιτρέπει να σχεδιάσουμε, με σχετική δράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της
ασφάλεια, το μέλλον», δηλώνει ο επ
φαλής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεω
η εpλΕη του μεγέθους του εργοτΗ
εργασίας και του ΣΕΒ με αφορμή τις αποφάσεις στο
εισοδημάτων. Το ζητούμενο
κού δυναμικού της
Χώρας
άρχει αμφιβολία ότι η
είναι πλέον γνωστό σε όλους, σε εμάς εναπόEurogroup. «Δεν
μεταρρυθμιστική προσπάθεια
πρέπει να κειται να το υλοποιήσουμε χωρίς άλλες περπές καθυστερήσεις» καταλήγει
συνεχισθεί και να ενταθεί, στο πλαίσιο μιας
έχουν πραγματοστον συγκεκριμέ- πολογισμού της
Η 38η Ετήσια
ποιηθεί κατά τα
Σύνοδος Αδωμο
νο τομέα και των
Γενικής Κυβέρν
Η Ελληνική Δημο
Τούχων επ θεμά. Κρατο εκπροσω
προηγούμενα έτη, μελλοντικών
ηση, την
πήθηκε στη σύνο- καθώς κα
αυτές στόχων
γωγή δημοσιονο
των Προυπολογ
δο από αντιπρο
σμού των κρατών
που βρίσκονται σε
συνεχιζόμενων
μικών αναφορών
μελών
φάση υλοποίησης.
μεταρρυθμίσεων
λογιστική
με αναφορά σε
Ο.Ο.Σ.Α
(38th
απεικόνιση
Κού λογιστηρίου
Annual Meeting of του Κράτους που
Σκοπός της παρ. ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονο
Συνέδριο με θέμα πνέξοδο
ουσίασης fΤαν η
Senior
επιμέρους αντικει
μικών μεγεθών
Παρουσίασε
Budget Officials
σημαντικότερες
περιγραφή των μένων που περι
του Κράτους
της χώρας απο την Κρlση
διεξήχθη στις 1-2
λαμβάνει μεταξύ τη
μεταρρυθμίσεις βασι
εξελίξεων
διαδικασία
στις 21Ιουνίου
Ιουνίου 2017 στη
δημοσιονομικής
και προόδων που
άλλων την διάρθ- πληρωμ
διαχείρισης
σημειωθε
ρωση του Πρου-