Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 .TO:1.00Ε Α.Φ. Σάββατο
17.06.2017
ή Email: [email protected]θnet.gr
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Λαγκάρντ
ΥΠΟΙΚ
Ν. Παπτάς
Με ηλεκτρονικές δημοπρασίες η
Τι συμφώνησαν Ελλάδα-Ισραήλ
παραχώρηση χρήσης αιγιαλού
για τις τηλεπικοινωνίες
θα πάει
0. παρενέργειες
uοδομητική
γιατί το
έχουμε μ
προσέγγιση
μφανίστη
στις δηλώσεις της προ του
Eurogroup η
από αcapitalcontrosστy Ελλάδα
ΔΝΤ. "Υπήρξε πολιi σκληρή
γεφυgωθούν
%οδομητική
προσέγγιση
στηρίζεται
γιατί πο
έχουμε μ
προσέγγιση
που στηρίζe
astMe
Θα δούμε πως πά
Μυτιληναίος: Από 21
Στο τέλος του έτους
έως 23 Ιουνίου η
η Διακυβερνητική Συμφωνία
δημόσια πρόταση για
για τον αγωγό
τoομολογιακό
χωρών μέσω
εργασιών τη
ομEgoίς Συνόδου Κορυφή
ο EuroAsia
Υπουργός ΙΙeρubάλλοντος και τρεις πλευρές δήλωσαν
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, πρόθεση
Υποιgγός Ενέργειας, Εμπο- gγασία τους για μελέτη
ρίου, Βιομηχανίας
Τουριέργου. Σιζητήθηx
σμού της Κίπgου, Γιώργος Λακεπίσης, η eληνική πρόταση
πουργός Υ
Η Μυτιλη
ιος ΜΥΤΙΛ
οσμάν, Ενέργειας
Υδάτων
προστeθ
,38% ανακοί
ότι από
Ισρτή, Γιουβάλ, Στάινιτς, οπτική ίνα, ώστe
διασφαλιΓια την επιτυχία κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και το
την 15.06.2017 θέτει στη διάστούν οφέλη
Χαι στο τα ν «σωσίβιο» στις ελληννές τράπεζες χάνει λόγο εφημερίδα,
η θεση
ότου αναγνuoteται η σημαντι. τηλεπιχο
τονίζοντας πως τα capital controls είχαν θετvκά αποτελέσμα
ή πρόοδος
των προχαταρ
5.06.2017 συνεδρίαση
διμερής συνάνιaτιxού Συμβουλίου
λέει να επιστρέψει
μελετών
στο σχεδιασμό
Υπουργών Ελλάδας
Επιτροπής Κεφαλαιαγοgάς
Ισραήλ στο πλαίσιο του
αγωγού EastMed.
Ενημεgωτιaό Δελτίο αναφοΑποφ αotomrε, με τη συνδρομή τρίτου Ανώτατου
Συμβουλίου
ρυoά μe την έκδοση κοινού
της Ιταλίας, η
δύο κρατών.
μολογιανού
δανείου
βερνητueής Συμφωνίας Χ. Σταθάκης είχε την
Όταν η Ελλάδα επέβαλε από τους φόβους για
πό την
capital controls το χαλο- Grexit που
για την προώθηση
Ισραηλινό
σαν τους
συνολιxού ποσού έως €300
διάρκειας 5ετών, ό
σμού του αγωγού EastMed, η
ομόλογο του για τις τρέχουσες 8αίρι του 2015, τα μέτρα πολίτες να «τραβήξουν
ία θα πραγματοπο
τηθεί στην εξελίξεις
τομέα ηςενέg- λειτούργησαν σαν α
δισεκατομμύρια
έως 300.000
ρούμε
Kiπgο προς το τέλος
γειας στην Ελλάδα
άυλες, κοινές, ενώwμες ομοτις τράπεζες, ο
από τις 2αταθέσεις τους.
ονομαστική αEα.
και θα αποτελέσει αποφασιγια το μεγάλο ενδιαφέρον
λογίες με
άστη €1.000
(οι «Ομο- στuό βήμα για την επενδυτική διεθνών ενεργειακών
εταιgεuiν οποίες
nλυδωνάζονταν
ρηLανση του έργου. Τέλος
σύμφωνα με την
στην ερ
από 08.06.2017 συνεδρίαση αναφορικά με το έργο ηλεκτρι
υδρογονανθράκων στην ΕλλάΤΕΛ.
Διοικητικού Συμβοwhου
ής διασύνδεση
τριών δα.
της Εται eίας.