Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 16.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5798
α στοιχεία της τελευταίας έχθεσης της Akamai
Ουραγός» η Ελλάδα στις ταχύτητες του Διαδιχτίου
Πως αναγνωρίζεται ο συνεχόμενος χρόνος ανεργίας
ΟΑΕΔ: Πότε χάνεται το επίδομα ανεργίας
Διευκρινήσεις περιλαμβάνει εγκύκλιος του
ΑΑΔΕ: Επιστρέφον
ΟΑΕΔ σύμφωνα με την οποία ένας άνεργος δεν ται στους δικαιούχοχάνει το επίδομα, αν μέσα σε 12 μήνες έχανε έως
vs 27,8 εκατ. ευρώ
70 ημερομίσθια. Πως αναγνωρίζεται ο συνεχόμε
veξάgτητη Αρχή Δημοσίων
νος χρόνος ανεργίας
πότε διακόπτεται οριστι
«πό τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διαxυβέρνησης
το επίδομα.
η πρώτη
κατάσταση πληρωμής
τραπεζών, για διχαιούχους
Τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, θέτε
ο ΟΑΕΔ με
στροφής φόρ
δήματος
γxύκλιο του ως ανώτατο όριο περιστασιακής απασχόλησης
φυσικών προσώ
για την διατήρηση της ιδιότητας
του ανέργου και κατά συνέΠώς άλλαξε σελίδα η
κού έτους 2016
πεια του επιδόματος ανεργίας
Οπως σημ
στη σχ
εγχ0%λιος δόθη
ροxειμέ
να δοθούν
οι απαι- αναμοίνωση,
τούμενες διευκρινήσεις ως προς την διαnοπή
μης αφορά σε φορολογούμε
ίοι υπέβαλλαν ορ
νέ δοση του επιδόματος ανεργίας καθώς ηψpιση του προ
Hάτη δήλωση φορολογίας
σφατον νόμου 4461/2017 δημιούργησε έντονη ανησυχία σ
των Οινοφύτων
όήματος φορολογικού
χιλιάδες άνεργου
2016 μέχρι τις 2105/2017, μ
θάριση
λεσμα
λεγχι
βρέθη
φορολογικά
λιστικά ενήμερ
Η πληρωμή μέσω
Παρέμβαση Αρείου Πάγου
99.905 δικαιούχου
27.840.557.25
πληρωμή
ζητεί ο Χρ. Σπίρτξης για τις
ρώ Στους φορολογούμενους,
δηλώσεις περί σεισμόν
ιασμό (IBAN) στο έντυπο Ε1.
ποσό επιστροφής θα πιστωθεί στις 16/06/2017
φορολογούμενους
Η εξυγίανση
μεγαλύτερο
Την παρέμβαση των δικ
ιδιότητα σε σχέση με
διαθέτου
λογαριασμό ή
δαιότερη υπόθεση
στικών αρχών ζητε
ο υπο- σμό της 12-6-2017
που έπλng
βρέθηκε σφάλμα κατά
απασχόλησε την εταιρεία μας Το οδηγήσαμε σε βεβαιω
wργός Υποδομών Χρήστος
τη Λέσβο, τους πάντες
χία όπως όλοι
Στίoτζης με αφορμή τα διάφούψος της
ποσό επιστροφής θα
γούν",ανέφΕρ
Δ/νων Σύμβουλος της ReDe-Pd
ρα σενάρια nαι προβλέψεις ευθύνης
διαθέσιμο από
Μανώως Μπαλτάς
νονται τις τελευ
στάσεις».
06/2017, με την προσκόμιση
βαστούν επτέλος
TUες ημέρες
σχεση με
αγραφόμενη τράπetα
σεισμό Λέσβου. Σ
Την Ιουνίου
Maίσιο της Παγxόσμιας Ημερ
καθημερινή
δοποίησης
στροφή
κοίνωση
ας ΙΙεριβά)λοντος,
η Βιομηχανική Περιοχή
σήματος, η
φέρετωπις «με αφορμή
ιδιαίτερα Λέσβου
φώτων άλλαξε σελίδα όπως αναφέρεται σε σχετική
ματωμένη
σταμcmpσυν να τους δημιουρ
γούν αδιeαμολόγητο
Πράξη Δ
σμού Φόρου
έχει εκδοθε
λούντα επιστημονική
στην νumοίνωση.
ό έτος 2016