Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 15.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5797
Οιχολόγος και πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο νέος επικεφαλής του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού
Νέος πρόεδρος του ΕΟΤ ο Χαρ. Καρίμαλης
Στην τελική ευθεία η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»
Στην τελική ευθεία η προκήρυξη του προγράμμα
IΙραγματοποιήθη
τος «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας».
χε η ημερίδα του
InsuranceForum.gr
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παγωγή των
δεύτερη
οι επαγγελιιτίες του
επιχειρήσεων στα χίνητρα της δράσης. Στα 30
ικού κλάδου πιgαHoλού
εχατ. ευρώ ο συνολιχος προϋπολογισμός
ημερίδα
Forum g
Συλλόγου Ασφαλιστι
μεσολαβητών Ν
Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα
που διοργανώθηxE Τετάρτη
υλοποιηθούν για την επιχειρηματικ
ή αξιοποιηση
7 Ιουνίου 2017
BBG: Απίθανη η συμμετοχή
υγρών, στερεών ναι αέριων αποβλήτων με την παραΠερισσότεροι από 130 ασφαλιγωγή και διάθεση πρώτων υλών ενδιάμεσων ή
διαμεσολαβητές
της Ελλάδας στο QE
παρόν στο ξενοδοχείο Du
τελ%ών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέ
Lac ώστε
ενημερωθούν για
μενης αξίας, προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση
στο ορατό μέλλον
ις τρέχοντες Εξeλιξeις
Περιβαλλοντwής Βιοwwανίας» που αναμένεται να
προκηρυχθεί έ
το τέλος Ιουνίου 2017
αποτελέσουν
proεριβάλλον
Κατά την εναρκτήρια
μιλία
Πρόεδρος
Συλλόγου
ΔΕΗ: Στις 196 η διαπρα
Ασφαλι
Διαμεσολαβητών Ν. Ιωαννί
Αλένέφερε πώς
τον μετοχών με νέα ονομαστική αξία
Βιώνουμ
γισμό
στην εργασία μας
Η Ευρωπαική Κεντρική Τρατεtι
γενικότερα στην
λληwά ομόλογα
πρόγραμμα αγο
Η ΔΕΗ ΔΕΗ -0,53%
νομία μας. Σήμερα αγωνίζομα
σgατό μέλλον, καθώς οι Ευρ
ράς ομολόγων της
κοίνωσε ότι, το Διοικητιzeό uploads 201706 AD
με τις φωνές μας
παίοι πιστωτές
έτοιμοι
προσφΕg
Συμβούλιο της Επιτροπής MIE-Holding-Prospect
λλαδιxά. Δεν έχουμε την
2ότερους όρους αποπληρωμής
δανείων
Κεφαλαιαγοράς
3.06.2017 pd
ά την
διάσωσης χώρας,
βελτιοθεί η προοπτική
787/12.6.2017
δρίαση
θα ανταπεξέλθουμε
στούμ
λληννού χρέους, δήλωσε
Bloomberg
φάσισε έraιση Επίσης
έχεια της από
θούμε εφό
2017 ανακοίνωσης, η
δελτίου
ενημερ
εντοωθούμε όλοι μας
ημeοσμηνία έναρξης διαπgιρίας "ΑΔΜΗΕ» για
πλεονεκτήματος
Σύμφωνα με την πηγή, μ
μφωνα
την εισαγωγή της στην Κοι
μετοχών της
κπαίδευση
ΔΝΤ να δεσμευτεί κατ' αρχάς
νότατα θα
Αγορά
ρηματισmpίου ΔΕΗ ΔΕΗ -0,53% με
συνέπεια χρήση νέων εφοugένα υπό όρους δάνειο, όμως η έκταση
Αθηνών
του συνόλου των
μαστική αξία
λάφρυνση
δεσμεύσει
χρέους
232.000.000
2οwων
19.6.2017 η
οποία θα ταυλογία, πρ
σχέση
πείσουν
Διοικητικό Συμβούλιο της
στικών μετοχών της
εται- τίζe
με ημερομηνία
ασφαλισμένους, αυτά θα
αγοράσει eMurvΕκά ομόλογα
ρίας, το οποίο έχ
ναgτη0
μετοχών της
αναδείξουν την αξία που ago.
admieholding.gr
ΑΔMHE ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ.
σφέρει
κάθε ασφαλιστής
στο link: hold
κάθε ασφαλιστή