Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Áýîçóç ôùí èáíáôçöüñùí
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÓÁÂÂÁÔÏ 10 - ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.330 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÕðåñâïëéêÞ ôá÷ýôçôá, êßíçóç óôï áíôßèåôï ñåýìá, ïäÞãçóç õðü ôçí åðÞñåéá ìÝèçò, óõãêáôáëÝãïíôáé óôá êõñéüôåñá áßôéá
ôùí ôñï÷áßùí áôõ÷çìÜôùí êáé äõóôõ÷çìÜôùí - Ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôç Äõô. ÅëëÜäá ôï ìÞíá ÌáÀï
Αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων στην ευρύτερη περιοχή, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας για
τα θέµατα οδικής ασφάλειας και τροχονοµικής αστυνόµευσης, κατά τη διάρκεια του µήνα Μαΐου του τρέχοντος έτους.
Συγκεκριµένα, σηµειώθηκαν 32 τροχαία ατυχήµατα έναντι

41 που είχαν συµβεί τον Μάιο του 2016: 4 θανατηφόρα ατυχήµατα, 3 τροχαία ατυχήµατα και 39 ελαφρά τραυµατίες. Οι
κυριότεροι λόγοι των τροχαίων ατυχηµάτων - δυστυχηµάτων ήταν οι εξής: Υπερβολική ταχύτητα, κίνηση στο αντίθετο ρεύµα, οδήγηση υπό την επήρεια µέθης, παραβίαση
προτεραιότητας και µη τήρηση απόστασης ασφαλείας. Σε

ό,τι αφορά τις δράσεις τροχονοµικής αστυνόµευσης στην
ευρύτερη περιοχή, ενεργήθηκαν 5.851 έλεγχοι διερεύνησης µέθης και διαπιστώθηκαν 284 παραβάσεις. Επιπλέον,
το ίδιο χρονικό διάστηµα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων
και 4.930 επικίνδυνες παραβάσεις. Χρήσιµες συµβουλές
οδικής ασφάλειας, στο σχετικό ρεπορτάζ.
ÓÅË.4

Áãùíéóôéêü
äåêáÞìåñï
ïñãáíþíïõí
ïé áãñüôåò
Óôá ôÝëç Éïõíßïõ
ãéá ôçí áíÜäåéîç
ôùí ðñïâëçìÜôùí

ÁÄÅÓÐÏÔÇ ÓÖÁÉÑÁ ÓÊÏÔÙÓÅ ÌÁÈÇÔÇ
Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο µαθητής που πέθανε µετά από τραυµατισµό σε
σχολική γιορτή σε δηµοτικό σχολείο του Μενιδίου, έφερε τραύµα από πυροβόλο
όπλο στο κεφάλι. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ιατροδικαστής κ. Νίκος Καλογριάς.
Η τραγωδία σηµειώθηκε την Πέµπτη σε δηµοτικό σχολείο της Αττικής. Αρχικά έγινε
γνωστό ότι ο 11χρονος Μάριος λιποθύµησε και πέφτοντας κάτω, χτύπησε σοβαρά
στο κεφάλι. Στο σηµείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί µεταφέρθηκε
διασωληνωµένο στο Παίδων «Αγία Σοφία» στις 10:30 το βράδυ της Πέµπτης. Εκεί
οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης χωρίς όµως να κατορθώσουν να σώσουν
το αγόρι. Εκτεταµένες έρευνες στους δυο καταυλισµούς που υπάρχουν κοντά στο
σχολείο αλλά και σε σπίτια που βρίσκονται σε διπλανούς δρόµους.

Αγωνιστικό δεκαήµερο
διοργανώνουν στα τέλη
Ιουνίου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, οι ενωτικές αγωνιστικές Οµοσπονδίες, οι Αγροτικοί Σύλλογοι
και οι Επιτροπές Αγώνα
που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Στόχος όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση είναι η ανάδειξη των
έντονων προβληµάτων του
αγροτικού κόσµου. Επίσης απευθύνουν κάλεσµα
στις Οµοσπονδίες και τους
Αγροτικούς Συλλόγους που
συµµετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλό-

ÓõãêëïíéóôéêÞ
áðÜíôçóç
óôïí ÊáæÜêï

κων να συνεδριάσουν, να
πάρουν αποφάσεις για τις
κινητοποιήσεις, να οργανώσουν την ενηµέρωση
αγροτών και κτηνοτρόφων και να εξασφαλίσουν
την µαζική συµµετοχή στο
10ήµερο δράσης. Επίσης
αποφασίστηκε η συµµετοχή της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην διαβαλκανική κινητοποίηση
ενάντια στον πόλεµο και
τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις που διοργανώνουν τα
ταξικά εργατικά σωµατεία
στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 24 Ιουνίου.

ÓÅË.3

Ä. Á÷áÀá: ôñéáêüóéá Üôïìá
ìÝíïõí áêüìç óå ëõüìåíá!

ÓÅË.3

ÓÅË.5

Ενα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα µε πρωταγωνιστή 80χρονο Πατρινό. Έδωσε σε 38χρονη
Ροµά 14.000 ευρώ, για ν
κάνει µάγια και να επιστρέψει σπίτι η οικιακή βοηθός
του. Όταν αντελήφθη πως
η «µάγισσα» τον εξαπατά,
καθώς δεν είχε απτά αποτελέσµατα, κάλεσε τις Αρχές και τη συνέλαβαν!
ÓÅË.4

Óýóêåøç ãéá ôç èùñÜêéóç
áðü óåéóìïýò - ðëçììýñåò

ÐÁÔÑÉÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÓ

Ðáôñéíüò
ðëÞñùóå
14.000 Å
ãéá ìÜãéá!

Óôçí Ðáñáëßá Ðáôñþí èá
ìåôáöåñèåß ôï Ìåôáãùãþí

ÓÅË.2

Åêëåøáí
÷ñÞìáôá
êáé ôÜìáôá
ôùí ðéóôþí
Αγνωστοι,
αφαίρεσαν
από το παγκάρι του Ιερού
Ναού στην Κλειτορία το
χρηµατικό ποσό των εκατό
ευρώ, καθώς και όλα τα τάµατα των πιστών, που ήταν
τοποθετηµένα σε εικόνα
Αγίου, παραβιάζοντας την
πόρτα της εκκλησίας. Σχηµατίστηκε δικογραφία για
κλοπή σε βάρος αγνώστων
δραστών.

ÁíÞëéêåò
Üñðáîáí
ðïñôïöüëé
óå ëáúêÞ...
Συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνοµικούς του
Τµήµατος Τροχαίας Πατρών,
δυο ανήλικες, ηλικίας 15 και
11 ετών, µε την κατηγορία
ότι αφαίρεσαν, σε χώρο λαϊκής αγοράς, από τσάντα µίας
γυναίκας, το πορτοφόλι της,
που περιείχε το χρηµατικό
ποσό των 40 ευρώ”.