Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26817 ΕΤΟΣ 88ο
Η ΕΚΤ έκλεισε τ
ΜοσκοBiσίπρος δανειστές: «Μnν
Πορτα σε
περαιτέρω μείωση
Πα12ετε με τη φωτιά»
Η Ευρ
ή Κεντρική Τράπεζα
Eaκληση
Πέμπτη
ε σήμερ
διατηρή
βλητη τη
λιτική της, αλλ
Ελλάδας
ε περαιτέρω μειώσεις ε
παίξουν
φωτιά», απηύθυνε
πληθωρισμός παρέμεινε
χο της παρα την επ
Επιτρ
χυνση τ
μικής
Η ΕΚΤ
έλαβε ότι εξακολουθ
εια συνέντευξης
Τύπου που δ
βασικά τη
υν στα σήμερ
ρατεταμένη χρο
διενέργ
βαρών αγορώ
ριβάλλ
ευρωζώνης
Παράλληλο
έταρτο στα 60 δισ
Τίτλος
υνέντευξης Τύπου
Μέτρα για τη
Η Ευρ
η σε δράση
Πέμπτη
θώς σήμερ
Επίτρ
μετέδ
Γαλλιχό
σημασ
βισί σημ
ρείο χαι το R
συνεδριά
Working G
στήριξη των
θυμού
Παράλληλα, ο Πιερ Μοσχοβία, μέσω
ένα μήνυμα
λύ σαφές στους δ
λογαρ
δρίαση
group
της Ελλάδ
ζουν με τη φ
Βρυξέλλ
Η Ευρ
γραμμ
δανείων στις
βδομάδ
ή, στη
Επιτροπή
εγώ ευχόμαστ
Παρίσι
ει φισβήτηση στη βιωσιμότητα του
Οικονομ
Μπρούνο Λεμέρ
δευτερογενείς
φές μ
Ελλάδ
υπογράμμι
αγορές σχεδιάΖει
Βόλφγχαγγ
Οι δηλ
Κομισιόν
Κανένα πρόβλημα για την εκταμίευση της δόσης
Η Ευρ
Πολιτικές Ζυμώσεις για μια συνολική» συμφωνία με την Ελλάδα στο επόμενο Eurogroup
Πέμπτη
ς «δρ
τητας
ς διεργ
με την Ελλάδα, στη βάση τη
διάμεσης αξιολόγησης της πρωτοβ
διαβεβ
την πλευρά
χθεί γ
χει ήδη
α «συνολική» συμφωνία, π
βρεθεί μ
την Ενωση Κεφαλαιαγορ
λίας γ
ρωζώνης σε ό
Το χρη
ριλαμβ
λοχλήρ
CMU), μεταξ
η της
markets u
λάφρυνσης του χρέους. Συγχεχριμένα το
θα υλ
λόγησης
την ελαφρ
ν προγραμμ
ριλαμβ
γνωρίζει μ
μόνο ό
άρξει συμφωνία και για το
ον τρ
χή βοήθ
ράπεζες γ
ς πραγμ
ξυπηρέτηση
θα μπορ
υνται
ψει τ
p της
Ελλάδα θα μ
Ιουνίου, σύμφωνα μ
ραιότη
ροβλέ
ν Μαι
ότι η
η συμφ
ς πηγ
υ 2016, δηλαδή στο 20% του ΑΕΠ μ
Δ.Σ. του θα συ
ρόταση
του ΔΝΤ
τη λήξη
μια έκθεση β
οριοθέτηση της ΑΟΖ και άρση του
ΔΝΤ λάβ
DSA), η
από την πλευρά
βαιώσ
θα έχ
περιορισμού των έξι μιλίων για έρευνες
αι σε θέση
φωνηθεί στο Ε
group
του Ιουν
την Ελλάδ
Ζητά ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ
μμετοχή τ
διες πηγές. Δ
διαβεβαιώσ
οχής με τη
το τέλος του προγράμμα
ESM, τότε
ρξη προετοιμ
ων ζητή
με τις γ
ς χώρες για τ
χαι το ΔΝΤ θα προ
ατολίζ
μετάσχει χρημ
ά, προσ
ρισμό της Αποκλειστικής Οιχο νομικής Ζώνης χαι την άρση της απαγ
ρευσης ερευ
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
πρόεδρος τ
των έξι μιλίων ζήτη
ΕΛΠΕ, Στάθης Τ
ρος, μιλ
φορά τη
ση τη
δριο γ
έρευνες υδρογονανθράχων
στην Αθή
ις ραγμ
μενης δόσης των δ
ΔΝΤ, Τζέρι P
μεγάλο χρ
γραμμα του ESM
λεί τη
ότι η
δεν υπήρχε προγραμματισμός χα
ρατηγικός σχεδιασμός, οι προ
αι ελ
ρόβλημ
θώς στόχ
πιδοφόρεςχαιtήτησε άμεση ολοκλήρωση των διαδιχασιών για την παραχ
ΔΝΤ θ
ής Ελλάδ
της θαλ
της Δ
οχής»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα