Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βαλλο
Μέτρα για την περι
αναβάθμιση της περιοχής του Αoοπού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4982 Παρασκευή 09.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στην Ελλάδα
Εγνατία
υπάρχουν
Υπερδπλασιάζεται το κόστος
Αποδίδονται τα ποσά
διέλευσης
από το τέλος ΑΠΕ 1%
επενδύσεις
Η οικολογική διάσταση
Την αισιοδοξία
ότι η
εξέφρασε
Συνέδριο
CONCORDIA%
Κοudounis (Toν Κουδούνης)
sτgόσωπος της Εταιρείας
έχει ικά
πενδύσεις στην
Ελλάδα της χgίσης, με πλέο
εταρίας από
EXIN Partners Εowή
Σύμφωνα μ
Κοudounis wτοστήριξΕ, σmy
Ελλάδα σήμερα
τα έχουν αλλάξει
έχουν επελθε
η Ελλάδα
δύσεις».
Σταθεροποητιες ΣΤvΕλλάδα το μεγαλύτερο συνέδριο
τάσεις
των Αμερικανών Τουριστwoν
Πρακτόρων το 2018
Η Υπουργός Τουρισμού
βολή τη
Ελενα Κουντουρά
συναντήθ
ριστικών
gγανισμών
ταξιδ
Αμερικανών Το Ειδ
τη δυνατότητα
φθούν την χώρα μας
Σταθεροπονητιxές
Robert Dugin,
δικευτούν στην προώθηση
τάσεις
πλαίσιο τη
άνoνημα τη
ίσκεψής της στη
Υόρκη
προορισμού
επόμενα χρον
εδραση
Χρημα
Duglincτηύθυνe πρό
στηρίου. Ο Γενικός ΔΕέeτη
Όπως αναφέρεται
ληση στην
Τιμών στις 11:05 διαμορ
νωση στη συνάντηση
στο φετινό ετή
Το Υπουργείο Ο
όπως και το Υπουργείο Περι
ις 776,80 μονάδ
ASTA (Gob
βάλλοντος, αποτελεί βαowό εταίρο του σχεδίου για την
ό κλίμα
σημειώνοντας οριακή πτώση
μφωνήθη
2017)
εξυγίανση του Ασωπού και τη συγκρότηση χειρηματικού
009%. Η αEοe
πόμενο ετή
έδριο ASTA
Σαν Ντιέγκο της τάρχου στα Οινόφυτα", σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός
λαγών ανέgx
Desti
tion Expo 2018
Καλιφόρνια, τον Αύγουστο για
στην Ελλάδα
Dest nati
φοιλαιοπο(ησης σημειώνει
συγκεχομένα στην Αθήν
Expo της Αθήνας.
οριακή άνοδο
Υπουργός
trτήθη
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
νωση, στην Εeδήλtooη
0,02%
δεRτης τη
για έ
να από τα π
επίσης με Αμερικανούς
Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης
παρουσιάστηxΕ ο στρατηγικός
μεσαίας
φαλαιοπο(ηση
νοτόμα
οποίοι επισήμαναν παν σήμερα ένας από της
operat
σχεδιασμός για την εξυγίανση
νέogια της ASTA Τα μέλη ότι η tήτηση
τον ούς ομιλητές στην εκδήλωση της
0,39%. Από τις μετοχές τη
της ASTA
αντντροowτεύουν το αιξημένη από τις ΗΠΑ για την
διοργάνωσε Περιφέρεια δημιουργία Επιχειρηματwoύ
που η πωλήσεων τουρ
2017, η διαθεσιμότ- Στeeeάς Ελλάδας για
μεγαλύτερη
λέον ελάχιστη
σε σμό της Παγκόσμιας Ημέρας οπο(ο
Υπουργείο Οιxονομίας
το ούνται στην Αμερική μέσω ταξιλλού
σημειώνου
μετοχ
Περιβάλλοντος.
προορ
σmpΚeι τόσο θεσμικά όσο
ών γραφείων. Το
δg- σμούς για τη θερινή περίοδο,
Όπως αναφέρετα
σχετική
Ευρώ), της Co
Cola HBC
ενώ ήδη
υτό θα έχ
0,87%
26,63 ευgώ) και
την Ελλάδα στη
οφέλη
παλήσεις
0,71%
τουριστική προώθηση
για τη χώρα γ
,41 ευρώ