Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26816 ΕΤΟΣ 88ον
ΟΟΣΑ: Αύξηση ανάπτυξης
Κατά 2%
μεγαλύτερη n
συμμετοχη των
και απασχόλησης στην
ένων επενδυτών
στο Χρηματιστήριο
Ελλάδα το 2017
τον Μάιο
Αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους
ξένων επενδυ
συμμετοχή
Ελλην
Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαϊ
άνοιγε τον δρόμο για την έ
πολογίζοντ
ξη στ
ρόγραμμα αγορών
62,5%
ζοντας αύξη
μολόγ
της ΕΚΤ
ση συγκριτικά με το ποσοστό το
60,9%
δυασμό με μ
χε διαμορφωθ
έλος Απριλ
διαρθρ
2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΣ
τη φορολογ
ταρρυθμίσεις
υτό διαμορφώθη
μ μόρφωση, θ
επέτρεπε
65,5%
τι 63,9%. Τον ί
φορολογ
ροηγουμ
μεγαλύτερ
επενδυτών ήταν 60,3%, συνυπολο
σε υψηλή
γίζοντας την συμμετοχή του ΤΑΣ
επενδυτικά
63,7% χωρίς την
μμετοχή του ΤΑΣ
φέρει η έχθ
Οι Ελλη
Η αγορά εργασίας βελ
ο ΟΟΣΑ,
Μ. Μπαρόζο
η υψηλότερη ζήτηση
«Υπάρχει n
ξωτερ
γες. Για τη
αντίληψη ότι n
ότι θα μ
23,5%
22,2% φ
επο μενη
ΣΑ σημ
20,1%
2018. Ο
Ρομά α
πτυξης της ελληνικής
λύ wηλό
κυβέρνηση θα
ρόσθετη ελάφρυνση του χρέ
λύ χαμηλά
φέτος
κάνει μεγαλύτερες
φαλισθεί η μ
υξηθού
προβλέτει ο ΟΟΣΑ στην εξαμη
ρόθεσμη δημ
μιχήβ
βιωσιμότητα».
θεση για τις προοπτικές της παγ
μεταρρυθμίσεις»
Η ελάφρυνση
ριλαμβανό
Η αύξη
μίας (Ε
λήξεω
μένης τη
γενές δημ
ών τιμών θα αυξή
Η Ελλάδα θα τ
μα θα μ
ταφέρει, δ
πληθωρισμό, αν χαι ο δομικό
ν ανήλθε πέρνα αλλά θα
ξέρω την δέσμ
την αφ
ανάπτυξη Μαι
σχυε τη
ληθωρ
ριλαμβ
πίπεδα, π
σε υψηλ
πό το
Ελλην
ην λιτότητ
της Ελλάδ
χειριστ
2,5% του ΑΕΠ φέτος
ις τιμ
επομενο ετο
Η ελάφρυνση
ΣΕΛΙΔΑ
ι της ενέργειας) θα
Αναφορ
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε
Η ισχυρή Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με iσxυρη
πιτροπής, Ζοζέ Μ
Μπαρόζο, μιλ
της πρώτης Ευρ
Ευρώπη δηλώνει ο Τζο Μπαiντεν
Concordia που πραγματοΕπιβάλλεται παραγραφή του χρέους
την Αθή
Ρεκόρ ροών μισθωτής απασχόλησης
Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι
θουσιασμέ
ν βρίσκεται στη
για το πρώτο πεντάμηνο από το 2001
Αθήνα, εν
ξεκίνησε τα πολ
ή, όπως έγινε προ 70 ετών
δόγμα το
Τρούμαν έ
μέχρι σημερα
μιλία τ
ην Ευρ
ολλά σημεία της ομ
ου CONCORDIA
που συνέρχεται γι
ρόεδρ
ων ΗΠΑ υπογράμμισ
ρώτη φορά στην Ευρώπη
Αύξηση της μισθωτή
η ισχυρή Ελλάδ
δεδεμ
πασχόληση
τομέα
γραφη
το μήνα
με ισguρή Ε
ίζοντας
ΗΠΑ, Τζ
ρόεδρ
καθώς προχύπτει θετιa
γιο προσλιip
κατά 89.534 θέσεις
αποχώρησε
η ισχυρή Ευρώπη
ρόλο της Ευρ
α για τη
ποτελέσματα του Πληροφορ
ήματος «ΕΡΓΑΝΗ
Αμερική όπω
ής Ενωση
τη συμμετοχή της
Ελλάδ
χε οραμα
η υψηλότερη
γεγραμμένη θ
δοση ισοζ
Τρούμ
ντή και εξέφρασε την εναρέσ
2001 έως σήμερ
ροών μισθωτής απασχόλησης το
Επίση
ο ισοζύγ
για τη
στη χώρα μας
μήνου
947 ο Τρούμ
μη για μ
τους 2017 διαμορφώνεται στις 215.304 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την νψηλότερη
αι σήμερ
Πρόσθ
δοση πρ
πενταμήνου ε
2001 μέχρι σήμερ
ονίζο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα