Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26815 ΕΤΟΣ 88ον
Διαδεδομένη
Σολομώντεια λύση για το
φοροαποφυγή Και
ελληνικό χρέος προτείνει ΔΝΤ
φοροδιαφυγή
το στην ΕΕ
Εκτεταμένη διάρκεια δανείων και τόκων αλλά όxι
Κούρεμα
Η Ευρωπ
ή Επιτροπή δεν διαθέ
α σχετι%α. με τη φ
η φοροδιαφυγή στα
ράτη μέλη
δραστηρ
ξήτημ
ης έλλειψη
δεδομ
aαταθέτει,
μέσω τη
ρισμέ
ράτη μέλη
ά με τ
delsb
υπάρχουν ε
φορολογι
Λαγκάρντ. Ε
η φοροδιαφυγή
διαδεδομένες και ό
υπολογί
ζητήθη
ζουν δισε
ομμυρ
τελευταίο Eurogroup
ς δημ
ς προϋπολογισμούς
της 22ας Μ
λόκληρη την Ευρ
ή Ενωση
γραμμίζει ο Επίτρ
ραχωρησε
μαχών, Πιερ Μ
φημερίδα
ερώτηση του ροέδρου
Ευρωπα
Handelsb
φαλής τη
φαλιή
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπα
ρωομάδ
αλούμε
ου, Κριστίν Λαγκάρ
της Παγκόσμιας Οργάνωσης «Οxf
2015 σχ
με τη
ράταση της διάρχεια
δεν συμφωνούμε με τους Ευρ
ρόταση
Υπολογίξουμε τη β
πληρωμή
αρχήν συμμ
χή του
Κοινή Κατανόnσn
χι με χρη
για την ελλη
μηση μα
για το ελληνικό
για τον
Εχουμε εξηγή
ιλημμ
ροβλέψ
της Κ
αγορές, η προτίμησή μας αυτή θα
στην ιδανική περ
ρόγραμμα
χρέος Ζητά ο Μ
ρα. οι πιστωτέ
δικές μ
α στηρίξ
για την Ελλάδα θα έπρ
για τη
την ελαφρυ
Σχοινάς
Ο πρώτος
ση του χρέους πρ
ωνα με την Κρ
Λαγχάρ
Δηλαδή είναι σειρά
όσο η ελάφρυνση
την ελάφρυνση του
ΔNTΘεωρ
βούλιο, αλλά θ
γραμμ
«Αυτό δεν σημα
λληνικού χρέ
εταίρων ν
κάνουν αυτα
ηθούν ακόμη. Ο
άλλος ε
πρέπει για την Ελλάδα
λλά μ
αμένη
Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι ληςiπρόθεσμες
πάρξει μια κοινή
ζήτημ
οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
ς τις
επόμενες εβδομάδες, υπογράμΤρίτη
πό τις Βρ
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εξέλλες
πιτροπής Μαργαρίτης Σ
Πάνω από 2
τρισ. ευρώ το χρέος
σχολιά
α επίπεδα τ
3,908
ρόταση της διευθύντρ
ου ΔΝΤ
της Ιταλίας
μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμ
φειλές τ
Λαγκάρντ, γ
ό τομέα τον Α
χρέος, ο Μ. Σχ
Die Welt: Η iταλ
ει την ελλην
ρέους
πρίλιο, έναντι 3,956 δ
viδάκ
ει με
σχόλια σε δηλώσ
τοιχεία τ
ροπή δ
τη δη
έλαβε τη
θηση τη
Η Ιταλ
ψηλό δηλαδή
ητα. Μ
χει χρέος
Επιτροπή
η Ελλάδα έχ
διο μή
ι εμεις
επιστροφές
ρικές. Ο
μολόγοι άρ
Χωρα τη
ς διαμορφώθη
λόγο γ
όδου τη
,051 δισ. ευρώ έναντι 1,120 δισ. ευρ
Θεωρούμε ότι η δ
ρη αξιολόγηση
ρασμένη εβδομάδα,
ότε χαι έγ
σαφές ότι θα μπορούσα
Από τη
γίνουν
κλογές στη
ήσυχες. Δ
ροηγουμ
στην ολοκλήρωση τη
κλογών: Ο πρ
την πλειοψηφ
έχβαση
ακούμε όλ
ις πλευρ
οι θα οδηγήσ
τη χώρα εκτός ευρώ. Ο δεύτερ
ληξιπρόθεσμες οφ
αι τα χατεστη
για έ
τα, πιεζόμενα από τις εκλογές θ
χαταφύγουν ριζοσπαστικ
ής Ασφαλι
α» ανέφερε ο
σεις. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα συtητούνταν στη χώρα λ
ση, η ο
μεγαλύτερ
Επιτροπής, επισημαίνοντ
με την καθιέρωση ενό
ράλληλου νομίσματος» γράφειη γερμανική εφη
ρη αξιολόγηση
μερίδ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα