Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ
Τετάρτη 07.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5790
Και απαγορευση εξόδου από τη χώρα για τον υπουργό
Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά Γιάννου Παπαντανίου
Δουλεύουμε με φουλ τις μηχανές, τονίζει ο πρόεδρος του Enterprise Greece
Τα στις εξαγωγές χαι η ιστορική εναι ία
Δουλεύουμε με φουλ τις μηχανές, τονίζει ο πρόε- Φραγκιαδάκης:
δρος του Enterprise Greece, Χ. Στάικος, για Φέρτε πίσω χεφ
ευκαιρία μετάβασης σε έναν αναπυξιorό χύκλο
άλαια για να
χάνει λόγο η επιχεφαλής του ΠΣΕ. Ο χάρτης των
γινουν επεν
ελληνικών εξαγωγών και οι αναχατατάξεις.
δύσεις
Κάλεσμα
Τις δύο ποσοστιαίες μονάδες
τιμάται ότι θα αγγίξει η
Τxατέλειψαν λόγ
συνεισφορά τον εξωστρεφών κλάδιον της οι ονομίας στο
φόβου τη
ΑΕΠ γ
φέτος
ήδη φ
ξαναγράφε
δυτικές
χάρτης τον εξαγωγ
θώς παρατηρούνται
Μίχαλος: Από το
της χώρας
σήμερα στην Ελλάδα
σημαντινές αναχατατάξεις στις χώρες προορισμού των
θtνει ο ευθύνων σύμβουλος
προιον τον μας, αλλά
%αι στην προ
σύνθεση
Εθνικής
2008 κλείνουν 100
εξαγωγών στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Επιπλέον
προκύπτουν περιπτώσεις υπερδιπλασιασμού εξαγωγών, σε
Βήμα της Κυ0
αντίστοιχη περυσινή
περίοδο.
σχέση με την
επιχειρήσεις τη μέρα
η Ελλάδα ό
κής χαλάρωσης
ης ΕΚΤ
αναβληθούν για μετά την ολοx
λήQωση
έχοντος
γράμματος οι αποφάσεις για τη
ρύθμιση
ς, ωτάρχουν
Συμφωνία Κοπελούζου
θέσεις
ανάκαμψης.
σχετικά,
Rosgeologiya για γεωθερμικό έργο
μετά από τρία χρόνια ύφεσης,
σημαντικών
στη Β.Ελλάδα
μεταβολών
μας άν
γουμένου δημοσιονομικής πο
κρίση
μογής,
ελΟιτήo
ρη στη σύwρονη ιστορία
εανομιών της αγοράς, υπογραμΣυμφωνία για την από 201- η οποία δραστηριοποιείται
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
νάmξη γεωθερμικού μεταξύ άλλω
στις έρευΟπως αναφέρ
λημμένα. Είναι μια μεγάλη
ργου στη Βόρεια Ελλάδα,
δοξίας για την εκτόξευση
ιστορία. Ακόμα
πικρή ιστορία όμως, Εί
έγραψαν σημερα Παg
Η εξέλιξη εί
συνέχ
Ζητούμεν
Το μείγμα πολιτικής
για τη δημοσιομφωνίας
νομική εξυγίανση
της ελληνικής οικονομίας
νους οιnονομικού Φόρουμ
φεί μεταξύ
δυο πλευρών
ίες ως
Υgoviα, με ευθύνη τόσο
της Αγίας Πετρούπολης
ατά τη διάρ
SPIEF
του ΑΕΠ υπολείπονται σημαν
SPIEF%) 2017
2015, για την από
Δημήτρης
τexi του μέσου επιπέδου
η Ελλην ή owονομία δεν μπορεί
Κοπελούζος, πρόεδgος
λοποίηση
στη μεταπολεμική Ελλάδ
σύμβουλος
νδέονται με την ανάmξη
Αυτή τη
γμή υπάρχει έν
Η επιμελητηριωή 2οtwότητα -όπως
λούtου
γεωθερμικών πόρων
δυτικό xΕνό 100 δισ. ευρ
ματwoύ όσμου- τιτ επισημάνει από την αρχή
ή γεωθερμι
θύνων
επιβYήθμε στη χώρα ήταν ανθασμένη
νομική θεραπεία»
σύμβουλο
χαLπρόεδρος του σταθμών παραγωγής ενέρΚαι ο μόνος τρόπος είναι η πο
ητικού Συμβουλίου της
γειας στην Ελλάδ
έλκυση εeεφαλιrίων
ρωσικής JSC "Rosg