Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ο Νέος Κόσμος
χαίή Ελλάς
1ερομάρτυροςθeοδό
ένΑγκυρα
Τετάρτη 7Τουνίου2017
Αριθμ. ύλ 40771 ΓΕτος 14
Τιμή 150
Σελήνη 13ήμερων ΙΑνατολή ήλίου6.03-Δύος 8.46'
τοδΜανώλη Κοττάκη
Πυρηνιχά όπλα
Η δολιότη
xeιδριστη εικόναγιάτόatμα που διαμορφώστήν διεθνή
ότητα
θέλει ή Γερμανία!
όνέος κόσμος
πού αναδύεται από τή
τικότητα τόν Κιόζον, όνέος κόσμος
προκύπτει άπό τόν
αναθεωρητισμό
της μας εkedκολουθήσeιτόν Πρωθυπουργό στην Σύνοδο Κορυφής
ΝΑΤΟ,στό
Ενοποησις μέσωάμύνης
καταστροφucήέν γένει διαχείριση έτό"Ιανουαεξαιρετικής ποιότητας
ρουσα,σόκσέδρισμένα σημεία.
λteέςδτιήστάσις της Γερμανίας στην άναθεόρηση
συμβαίνει το ντίθετο
ΣτήΣύνοδοτοο ΝΑΤΟόΤράμπΦέρθηκε nέναντι τοδ Dληνιrooζητήματος συνθητών στά θέματα αiτά,
άπό τις
όπως olΓeρμανοί
MeieaσηπαραγeorήςAiξηση δαπάνης Δaveισμός
μετά την έφυκηρέτηση
τάσσονται τελευταία.
ες. κοί αύτό δέν τούς δρeσε!Τό μήνυμά
ήταν "πληρώστε
τάτήν τρέχουσα συγκυρία."Ηβαρότατη Φορολογία
δεκαετίες το Γερμανικό Υπουρ0%ο, μέ άντικείμενο την ρύθμ
δτιδTeράμήν πληρώνειόέργάme της BMW
Dληνucoο χρέους, καθ'
βεβαlabeiwαι στην πράξη-Χρέος μέςzaρlσθη
μέεληροφορίες γιά xίεση της
όλη την διάρκεια της συζητήσεήolκονομία. Πρόκειται γιά το εeρξημo PSL
ρικές μέρες αργότερα, στό δ
γιά την
το Εληνικό ζήτημα, fθελαν να
απόσυρση τόνΗΠΑάιόπvΣυνθήκη
πρόγραμμα άποκτήσteaς
Τα Ενας 107 δισ. Επενέβησανol Eipe satοL'Exέστείλουν στotςΑμερικανοόςτό
σίων,πάλι αυτόν έπικολέστηκε. ΑΕκοματοοχος
όπλων, προκειμένου να
βαλαν στotςmστωτές νά μής χαρίσουν σημαντικό
μήνυμα ότι
στόν διπλωμάτη μας δτι ή
καταστεί αiτοδύναμη στρατ
Παρισίων,μέ(φεύγουμedπότiς Συνθήκες
υμε στό ΝΑΤΟ, άρκεrνά πληρών
άπό πραγματικότητα .ΟΗΠΑ
ρίξουμε έμεi9ο.
υποχωρήσει σέ&ατάμεγάλα μέτωπα έri
μοσίου χρέους τηςO. Η πραγματικότητα διένeυτήν ελληνική διxλeματία:
που κινο ονταν ύποτην δήλωση. Η'Buhς τραυμάτισε την &ξ
Εμεις λέμε στόν κόσμο
συμβαίνει άποσυζουν την Γερμανία να
με την &πάντηση στην βάση
γάνddνασυνταχθοoμε κalνά
ρία της 39.14 E
τόπερίφημο πρόγραμμα τής
iδteaς μετά την θορυβώδη
με το ύφωμaP
όν άπλωμάτη πώς τοο φαίνεή νέα αμερικανική στάση. Ενδιαφέρουάπάντησε και προσέθ
Δυστυχώς γιά
χορών μελών στά οlcονομικά Γερμανοί
μέτοίς
βηκόπρωτοφανές:
δέν άποδέτό αποτέλεσμα και διοργάνωσαν διαΚυβερνούν
δΜωση κατά Τράμπ! Αύτό
ζεται και θά
κοστίσει στήνxώραP
Η συζήτηση έφθασε στην Γερμανία. Μήν
«μπαιχαλάχηδες»
όφέxνεις. Διάβασες προχθές Γερμανικό ΤύΗFAZ τάχθηκε υπέρ τής άπόκτησης άτ
την διεθνή μας πίστη Τότε μόνον συμβeτ τόbτιμετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο!
Τάκλειδιά των ΑΕΙ-Δήμων σε μειονηφίες
τάξηcκμεταλλεt
τάπλεονάσματα μαμούθ
γόνάάνακrνήσειζήτημα έEοπλισμav.Αύτο, τό
ine κοί Μέρκελ,
να ούτονομηθoον
μιουργήσει στρατό κόμμα
Δύση δέν θά καμμία
άπό τις ΗΠΑ! Η
με την παλαιά ,θά προκύψει rιότήν διάσ'όποιον προβλk
κοί δραμα, Εχουμε καχρημα. ΗΔύσηδένExει
«Δημοκρατία στά Πανexιστήούτε δραμαούτε χρήμα. Ελάτε μοζiμος
Τσίπρα
βάσαμε στην «ΑνγtP
Εieολη ή
ρεια,
μός συμφέρeινάε μαστε στό νέο κόσμο; Δέν
Βά τό άπο σήμερα. Meτάτη
με τον δπλωμάτη διάβασα τόσημείωμαEγκρ+
δυτικο0 άναλυτή της προηγούμεν
στάσeως Ομπάμα, όδnotς οχεδόν άπελοοσe
ρκικό πόλεμο. άν δώσουμε τάλμάνιαμος
πράγματα
στρόβλος ήταν μακριά
Σήμερα
Τής ημέρας
Τά«Ποτάμιια αιματος» χαί ή πραγματι%ότητα
Η Ελλάς elν
πρώτη θέση παγκοσμίως στο ποσοστό
Pela τής
σlπρας
γει τώρα στο
τά τό στό χρέος.
όψεις γιά
Ερντογάν
άπό τά