Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 3
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26814 ΕΤΟΣ 88ον
Οργή ελλήνων εφοπλιστών από
δισ. ευρώ κατά 9
ο EMS
Αυξάνει τις δηλώσεις Σόιμπλε
το προγραμμα
αγοράς ελληνικών
ομολόγων
ΕΕΕ: Η αποτυχία της γερμανικής ναυτιλιακής πολιτικής αγορά
γερμανικού στόλου από Ελληνες εφοπλιστές είναι το κίνητρο των
Το Ευρωπ
Ταμείο Χρημ
τικής Σταθερό τη
δηλώσεων του υπουργού
θεωρη
ρα γραμμ
χρηματοδότηση
τις αγ
ξάνοντας το συνολικό 15
για φέ
τος ατά 9 δισ. ευρώ
49 δισ. ευρώ
διαχείριση, φυ
δεν %ατά
ρτηθεί στη
Σταθερότη
ιλία τη
ΕΜΣ), η αύξηση αυτή γ
βει υπόψη το ΕΤΑΣ έ
ργό στις δη
μεγαλύτερ
Για ελιγμούς με
συμμετοχή
ύς δεσμούς τη
ναυτιλίας ΔΝΤ στο ελληνικό
Ζήτημα κάνει λόγο
δει τη
Βέλγος ΥΠΟΙΚ
ο ανα
Ελλάδα σ
ξιακή
Προς γνώση
Περιθώρια ελιγμ
λε, η ελλη
για το ελλην
υτιλιακή
ριλαμβ
ΔΝΤ, βλ
της, δεν κατήργησε
φορολογικά πρ
σύσσωμη ανταποxp
Την έντονη
αντίδραση της Ενωσης
γός Ο
θηχε στη
σχυση
μια τ
Οβερβελ
p της
Εφοπλιστ
δων της εθνική
φασης
Ο πρόεδρος της Ενωση
μιας,
σα δήλ
15ης Ιου
ς του Γερμανού υ
ργού Ο
Εφοπλ
Θόδωρος Β
ης, με
το Οικονομικό Φόρουμ στ
Βρυξέλ
ν, Β. Σόιμπλε, που ανέφερε ό
ή βάση, τον διπλασ
μό της φορολογ
διχαιολόγητη
λόγο γ
ληνική κυβέρνηση
ής της υποχρέωση
ρα τη
Σόιμπλε κατά της Ελλάδα
Ερωτηθ
θέμα της Ελλάδ
φοπλισμ
φορμή
κατά τη διάρ
ζήτησης σε πάνελ μ
ρωτοβουλ
50% της Ευρ
θέμα τη
μία της ΕΕ, ο Βέλγ
Ενώ αυξάνονται τα
ότητα αλλά χαι την συνέ
Γερμανός αξιωμ
μπραχτα τη
ργός Ο
η συζή
ά της απ
αντι στον τόπο της
λάφρυνση
τηση για τη
διέπει τη γερμα
χρέους βασίζ
εται στην περι
Σόιμπλε, έχ
λημμένα ζητή
Aχολουθείη δήλωση
ου Eurogroup, σύμφωνα με την οποία α
ό την Ελλάδ
φορολογήσ
στην ελληνική
Απορία
μέτρα ελαφρ
αμετάβλητα
λιακή
λόγητη
φοπλιστές, ώστε
μην έχ
θα εφαρ
την επιτυχή
λέον δ
ρόσφατη
Γερμανού Υ
ρογραμμ
Παραμένουν τα
γού Ο
κατά της Q
δή στα μέ
ου 2018. Ωστόσ
ο Γ. Βαν
Σόιμπλε βρ
Οβερβελτ εξήγησε ότι η Ελλάδα
ό εφοπλισμό
ότι μεγάλο μέρ
ΔΝΤ ξη
μέτρα γ
καταθέσεων
προσπάθησ
λε, αγνοώ
με εμμονή
την ελάφρυνση
γερμ.
Αναθεώρησε προς τα
πάνω τα στοιχεία
Αυξήθη
χορηγη
της ελλη
αμετάβλητα παρέμειναν τ
για το ΑΕΠ n ΕΛΣΤΑΤ
τον Απρίλ
τέλεσμα ημετ
50% της χο
φωτιά
ς διαφορ
διευρυ
Διαψεύδεται εικόνα της καταστροφολογίας
ριθωρ
4.43%
ό 4,16% π
η Ευρω
άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,4%, έ
τα βελτ
προηγούμενο μην
τά 0,1% στην πρώτη
ά, σύμφ
για το ΑΕΠ προχ
ηση τ
ενισχύ
στιχότη
ανταγ
της Τραπέζης τη
Ελλάδος,
η ΕΛΣΤΑΤ, μ
iλεσμ
αντλίας της έ
ν σκληρ
με την ΕΛΣΤΑΤ, η
ρηση προέχυψ
μάτωση στ
αθέσεω
μεταβλητο
υξη 0,4% έ
ν ΑΕΠ
τι πτωση
Ευρώπη
Σόιμπλ
ου δεν ήταν διαθέσιμα χατά τη
o 0,31% σε σχέση μ
0,5% π
προηγούμενο
ροχλητιχάαβάσιμ
την πρ
Το μέ
μηση. Με βάση
ρώτημα μη
ργείτα
μφωνημένη διάρ
Qιμην
ως η για τη
γερμα
μών Μαρ
δ' τρίμηνο 2016
έτος από
χέση μ
τα γραφ
ρ' όλ
αία (ό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα