Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26813 ΕΤΟΣ 88ον
Δήλωση βόμβα: Το ελληνικό Αθήνα Welt: Η
έχει τώρα
Die χρέος δεν φθάνει το 180, αλλά
με το μέρος της
ΔΝΤ και ΕΚΤ
μόλις το 91% του ΑΕΠ
Σε αδιέξοδο ο Σόιμπλε
Ο Αμερικανός επενδυτής ελληνικών ομολόγων, Πολ Καzαριάν
ς η Αθή
ο Διεθνές Νομισμ
εξηγεί ότι ο υπολογισμός πρέπει να γίνει βάσει διεθνών στάνταρ
ρο της τ
την Ευρωπ
Κεντρική
Τράπεζα. Ετ
ργός Ο
λη θέση
σήμερα
θεσμι
λάβει δυσάρεστες αποφάσεις π
αι μια
μοσπονδ
ολιτική
στην Sudd
he Ze
ή εφημερίδ
«Die Welt» στη ιστοσελίδα της
Σόιμπλε δεν ή
μέρος στο Συνέδρ
δριο της Φρ
φουρ της (σ.σ. το ο
διοργά
διοργ
Ελληνογερμ
Ελληνογερμ
μελητήρ
λητήριο στην Φρανκφούρτη
Αν το ελλη
ό χρέ
ρογνωμόνων για την πατάλογ
δεν φθ
Ο ΣΕΒ «ανοίγει τα
λλά μόλ
91% του ΑΕΠ. Ο υπολογ
χαρτιά του»: Δεν
σμός δεν πρέ
με βάση τη
νοείται ανάπτυξη
πολογισθ
αλλά με βάση τη χρ
ή αξία
της οικονομίας με
ο ελλην
χρέος έχει υπο
λογιστ
Πολ Κ
μεγαλ
α λαμβάνονται υπόψη
ων, με τη
υψηλά επιτόκια
με λανθασμένο τρόπ
πολύ μ
ικανό επενδυτή ελλην
ομολόγων,
ρα ελαφρ
δηλαδή
με χρ
ο επίσημα υπολογιζό
ρότερο απ
δρυτή
ι διευθύνοντα σύμβουλο
λότερ
δανεισμού
α, η μ
διαρθρώσεις θ
Japonica Partners.
ρη διάρ
ξόφλη
Αλ. Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των
ό άλμ
θα μας
δεσμεύσεών της προς τους εταίρους και δανειστές της»
ΣΕΒ, Θεόδωρος
ς, εφ
Η άλλη πλευρά να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της
σον μπούμε σε εν
εναρετ
ρυθμιστ
ματα θ
τρέψουν την χαλάρωση των σκληρών δηΑυτές τις μέρες
Η Ελλάδ
μιpη της ελλη
ληρώσ
ο σύνολο των δ
ο δρόμο για την έξοδο
ης οικονομίας για πολλές δεχ
Εχουμε δια
ς. Για
ο μεγαλύτερ
της πρ
γορές χρημ
δανειστές τη
ρώτη φορά προ
μήμα της διαδρομής για τη
φερε ο πρωθυπουργός, η
Ο χοπροσηλωμένοι,
μένοι αλ
διο της δ
ντας ό την
λλη πλευρ
στη γ
μεταξ
της. Αναξη
έλευση
ργός, Αλέξης Τ
λική συμφ
ρες, απευθ
λύση γ
ΕΒ, η
Π. Μοσκοβισί: Το να αποφασίζουμε
όχι για λόγ
ή μιχρ
με την επ
λλά γ
ής διαχείριση
κλείσ
χρόνων από την ίδρυσή
πίσω από κλειστές πόρτες για τη μοίρα
της Ζριση
με αξ
ν αγορ
ροηγούμ
ξαν ότι
ι μεγέθη αλλ
της Ελλάδας δεν μπορεί να συνεχιστε
ραγωγιzo
Με νγτη δημ
ξη λfy
ρά τη πρ
θαρό διαδρομ
με βιώσιμ
μοντέλο που
Οι αποφάσεις του Eurogroup θα πρέπει να λογοδοτούν στο
ριν τη χρίση
Αλέξης Τ
ογραμι
Καθαρή λύση για την ελληνική πλε
Ευρωπαικό Κοινοβούλι
όνισε: «Αν
θυμούμε μ
δεν θα δη
με τη χώρ
νη που
ό τη χρίση, πρέ
ρόβλη
ρξει μεγαλ
ρη δημοκρ
η διαδ
διαμορφ
λληνικά προγράμμ
λήψης
ην ευρωζώνη
Πιερ Μ
γραμμ
ροφή στο 2009, περ
ό οντο
ρα, για άλλη
η διάρκ
της ομιλίας
Φόρουμ
Βρυξέλλες
Σήμερ
Ο Π. Μοσχοβισί τόνισε ότι για να
σχυθείη Ο
μική Νομισματική Ενωση, τα
Αυτή τη στιγμή γ
ρώτη φορ
λλά χρ
ρώτη φορά μ
ρισης, τό
κράτη -έλη πρέπει μεταξύ άλλων
οιράζονται περισσότερες αρμοδιότη
α δεχθού
ουβεντιά
η Ευρώπη έχουν τη
νατότη
για θέμ
της ζώνη
ρω, μ
ραδεχ
διαφανή
δημοχρ
φερε χ
θαρή λύση, η ο
έλαβε ότι θεωρ
ραχτηριστιχά ο
η μέρα, μ
με τη
θερότη
μια δ
ηφαλιότη
χαι λιγ
ένταση»
ευρώ -ενδεχομένο
τη δημιουργία στο μέλλο
ός ταμείου της ζώνη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα