Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το Πάς μορείτε να μεταφέρετε άμεσα χρήματα σε έναν λογαριασμ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4976 Τετάρτη 31.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στις 20 παλαιές
Σ. Αναστασόπουλος
προς 1 νέα
Στόχος μας η επιμήκυνση της
Πρέπει να αλλάξειη ετpaηματwή
μετοχή
τουριστικής περιόδου
reverse split
νοοτροπία
Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ
5,48% θα προτε
Τα πιθανά παχετα
της μετοχής, μ
λογία 20 παλαές μετοχές γ
νούργια, στην γενική
νέλΕκή της 28ης Ιουνίου
με την ατζέντα της
νηση φami
θα οaξήσει την
μαστική
αξία κάθε μετοχής
ρώ 0,30 με μείω
μετοχών
436.659.164 πό 8,733,183.280.
Οπως αναφέρει η τράπεζα,
split προτε
Βορά για τεχνικούς λάγο
στοχεύ
διάφορες
ση της μετοχής
διεθνείς ηλεxτρονικές πλατφόρμες,
φεύγοντας
τρία δεκαδικά
ιχεία στην
coufias
Intercontinental
Αγόρασε επαγγελu- Απτό παράδειγμα ενεργειακής
συνεργασίας ο TAP
στη Βουλιαγμένης
Ο Διαδριατιaος Αγωγός Φυσιπροσώπ
ιξe το πρώτο Φόρουμ
διχαίου, της δημοσιογραφίας
Χωρών τη
της Μαtigη
δημαϊκή
Intercon
Θάλασσας (Balka
ητας Στην ομιλία του, έoτί
Α.Ε.Ε.Α.Π.
Sea Cooper
Forum), χορη
TAP ως
ρωπαϊκό
ότι προχώρησ
προγράμ- λος
αξίας 540 δισ. Νοτίου
στην απόκτηση ενός γων
ματα του συνεδρίου συμ
Διοώρόμου Φυσικού Αερίου
Σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα αναφέρε
τέχοντας
ις διεργασίες με
κατά συνέπεια έgyo
θεια μορφή που θα μτοφούσαν να έχουν οι ελαφρύνσεις για το
ταστημά- ομιλία
Διευθυντή
μβάλλΕ
gομήθ
φυσικού αερίου
και στην ενερ ελληνwh χρέος. Η επumayνση oωτοπληρωμής ομολόγων χαι
συνολικής επιφάνειας
Ελλάδα
Rikard
25748
Scoufi
Το Φόρουμ πραγματογειακή φοgοποίηση της το πλαφον στα επιτοκια
741.000,00
ις 24
25 Μαιου
προάγει τη σταθ
μήματος
ις Σέρρες, με τη συμμετοχή ερότητ
νοριακή
Η επένδυση χρημ
προσώπων από τις 17
ργασία -τόσο
ργειακή
που προορζεται "μόνο για
Σε άρθρο με τίτλο «Η αποαπό τα Ιδια ΚΕφαλαια τη
οριζόντ
κάθετη, όσο
όβλεπτη Ελλάδα» η γερμαν
υπηρεσιακή χρίμη" δόθη
Εταιρείας
της Βαλ
ενώνει τους ανθρωπους και μποστηoreι τις πολυμερeίς σχέσεις. aή οικονομική εφημερίδα αgχές της εβδομάδας στους
Handelsblat αναφέρεται στα ούς Οιseονομιών της
λές αυτό eτίριο βρ
Rikard Scoufi
ανάπτυξη
TAP ως απτό παράδeιγμα
απασχόληση
Ευρωζώνης και βρίσκεται
Ν. Κοσμ
επί της
σενάρια που εnπόνησε ο
ργασία
για τις φιλοξενούσες χάρες
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
στη διάθεση της γεgμανική
ΗλαΗλιού. Είναι μοντέρνας
μεταξύ κρατών,
του TAP στην
Σταθερότητας γύgω από εφημερίδας, μεταδίδει η
το λαίσ
περιοχή που σέβεται τις τοπι%
μελλοντικο ύψος του ελληνDeutsche Welle.
θηκε το 2011,με wηλές ποoτης ενότη
πενδύ
κού χρέους. Το έ
διαγραφ
Ενεργ
Δρόμο
ημερία τους
δική έκταση
Διασύνδεση Ηλεκτρικής ΕνέρΤΕΛ.
προβολή
ίας 460
γειας & Αερίου, στην οποία