Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3528O • ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ Ε∆ΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Το πρώτο στην Αττική
Ο

ι βάσεις για το πρώτο
σύγχρονο Μεγάλο
Πράσινο Σηµείο στην
Αττική για την αξιοποίηση των
ανακυκλώσιµων υλικών, µπήκαν µε την Προγραµµατική
Σύµβαση που υπογράφηκε
από την Πρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ,
Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα
∆ούρου και τον ∆ήµαρχο Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέα Ευθυµίου.
Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Ε∆ΣΝΑ και του ∆ήµου Μοσχάτου –
Ταύρου είναι ο σχεδιασµός, η
κατασκευή και η λειτουργία
ενός Κέντρου Ανακύκλωσης,
Εκπαίδευσης ∆ιαλογής στην
Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ) και ενός Μεγάλου Πράσινου Σηµείου (ΜΠΣ)
επί της Λεωφόρου Πέτρου
Ράλλη 22, στον ∆ήµο Μοσχάτου – Ταύρου. Η ανάπτυξη

Γαλάζια σηµαία
για την παραλία
της Γλυφάδας
>> ΣΕΛ. 8

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Αδειάζει το
Ελληνικό από
τους πρόσφυγες

>> ΣΕΛ. 9

«Η ώρα της ευθύνης»
Ηµερίδα για την διαχείριση
απορριµµάτων στην Αττική

Πρόταση για την
ανάπλαση της παραλίας
Κατέθεσαν τρεις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης στο Π. Φάληρο

>>ΣΕΛ. 5

>> ΣΕΛ. 2

∆ιεθνών προδιαγραφών
Με τη συµµετοχή πλήθους κόσµου – µικρών και µεγάλων –
πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της παιδικής χαράς, διεθνών
προδιαγραφών, στην πλατεία Καρα σκάκη στην άνω Γλυφάδα, που είναι µία από τις πλέον λειτουργικές και φιλικές για
παιδιά κάθε ηλικίας.

>>ΣΕΛ. 8

Πράσινων Σηµείων αποτελεί
ουσιαστικά την υιοθέτηση της
εθνικής πολιτικής σχετικά µε
τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων.
Ειδικότερα ο ∆ήµος παρέχει το
ακίνητο και ο Ε∆ΣΝΑ αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, την αδειοδότηση, την κατασκευή και
τη λειτουργία του ΚΑΕ∆ΙΣΠ και
του ΜΠΣ. Ο ∆ήµος έχει την αρµοδιότητα για την ίδρυση και
τη λειτουργία του Πράσινου
Σηµείου κατά το µέρος που
εξυπηρετεί τους δηµότες του.
Ο Ε∆ΣΝΑ, ως φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο∆ΣΑ) της Αττικής, έχει τις
αρµοδιότητες της προσωρινής
αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης
των στερεών αποβλήτων.

>>ΣΕΛI∆Α 4

Αλλάζει το παράκτιο µέτωπο
Σε τροχιά εκτέλεσης
εισέρχεται η
κατασκευή των έργων
υποδοµής για την
ανάπλαση του
Φαληρικού Όρµου
(Φάση Α’),
προ πολογισµού
150.000.000 ευρώ µε
ΦΠΑ, µε την υπογραφή
της σχετικής Σύµβασης
από την
Περιφερειάρχη
Αττικής, Ρένα ∆ούρου.

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα