Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26810 ΕΤΟΣ 88ον
Καθησυχαστική
Λύση να έρθει και όποτε έρθει
Eurobank για
επάρκεια
Συνάντηση Αλ. Τσίπρα με τον Εσθονό ομόλογό του
κεφαλαίων
ΑναΖητούνται επενδυτές με
αλαμβ
ροεδρία της Ε
βιώσιμα επιχειρηματικά
Ε σε μια
ρίοδο σοβαρών πρ
σχεδια
με τη
χτιστεί στη βά
σταθερής ευρωζώνη
ην χρηματοδ
την ρευ
δομηθεί η
ηση β
χειρηματ
ξοδος τη
νίζει ο διευθύνων σύμβουλος της
ονομική χρίση
Καραβ
Ο Αλέξης Τ
ρας εξέφρ
Ειδικότερα, ό
σημαν
τη στήριξη της ελλη
ής πλευρ
bank, έχ
στην Προεδρία της Εσθονίας
ρδοφορίας
ανισότητες για
ξυπηρ
ων δα
έχρι σήμερα,
Ο πρωθ
φέρθη
λέον στην διεύρυνση του δ
στην προσφυγική 2ρίση,
της χαρτοφυλ
με χρημ
μβάνοντας τη θέση
για δ
χειρή
θεώρηση της Συνθήκη
Η Eurobank αναζητά νέες χρηματοδ
Δουβλ
Ο πρωθ
χειρήσεων και ευτυχώ
η Ελλάδ
σημείο
έφερε χαρακτηρι
δυτλωματιχο
οιχτου
Καραβίας, μιλ
διαύλ
με την Τουρ
γράφο
ρωτοβουλ
σης τη
η Εσθ
την Προεδρ
της χώρα
ροστατευσ
υβέρνηση παλεύει
Κρήτη γ
ξαγωγ
της δ
σχυση
χει τη
διευθέτηση για τη
ο Αλ. Τσίπρας επα
ραδείγμ
χειρη
ού χρέου
συμπλήρωσε
την Κρήτη όχι μό
λαβε τη στήριξη της Ελλάδας για τη
σε δη
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίτρ
ντηση μ
ρισμού άλλ
λαίσι
της βιομηχ
Μέγαρο Μαξ
ριο θ
χαρακτήρισε παρελ2υστιzή
ονα εξωστρεφή
μιλίων ή
μόλογ
τη σταση της Τουρκίας, η
αλλά και η ανάληψη τη
σχέσε
βελτίωση
ροεδρ
της ΕΕ
Ερωτηθείς για το εάν θα
Επενδύσεις 2 δισ. λύση στις
ντιχά θέμα
Ο πρωθυπουργός επαν
λαβε εξάλλ
Εσθονό πρωθυπουργό μάλ
γικό. Μ
στη Σ
ευρώ επιδιώκουν
διμερές θέμα αλλά ευρ
ξάρει τη
δο Κορυφής, ο Αλέξης Τσίπρ
ση της Χωρ
ρέλειψ
φράσω βέβ
αι όπ
έρθει, όσο πιο
την ενταςn τους
χαι τη
ση μου γ
της συνάντησης, στο
γρήγορ
η στάση
δηλώσ
μπληρ
η κυβέρνηση
η Τουρ
Αλέξης Τ
έχει τη συνολική λύση στ
ρας χαρ
5 Ιουνίου
την ίδια
γεγονός ότι
δομητιχέ
Συμπερασμ
με μια α
ή βούληση
ροηγήθη
φαση μ
ές δραστηριότητες
σημαντι%ά θέματα, να χάνου
διαφορ
με βήματα γεφύρωση
η δημιουργ
ς μονάδας
«Πόσο πιθανόν είναι
ά θέμ
μνιότητας αφορο
ν στην π
να πάρουμε το QE,
ψηφία τους
οι πενδ
Στέλεχος ΥΠΟΙΚ: «Θα δούμε»
ουργό
προσέθεσ
Ν.4399
Συζητήσαμε, βεβ
χθεί μέχρι 15
Συνε αιτήσεις
ζονται οι συζητήσεις. θέλου
Μαϊου 2017
θαρό διάδρομο γ
Handelsblatt: Τουριστική έκρηξη
μπορούμ
Από τα ο
ου νέου α
ς αγορές», δήλ
βγούμ
ρυφαLo
στην Ελλάδα
έλεχος τ
πουργ
με τις διαβουλ
χει στη διάθεσή του
ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ρόθεσμα μέτρ
χρέος
ατατεθεί 770 αιτήσ
συνολικού
ρισμό για φέτος στην Ελλάδα, η
exορ αναμένεται στο
ψει του Ε
p της 15ης Ιου
λογισμ
2.023.860.852
Γερμα
Κινέζο
ρα έρχοντ
Ερωτηθ
όσο πιθανόν
γροδιατροφή
διάφορ
ης Ευρώπης, Υράφ
την Αθήνα σε αε
μβο προς
ροπορ
την βιομηχ
μένο άρθρο της η έγκυρη γερμ
οι%ονομική εφημερίδα Handelb
λλη ερώτηση γ
ό ότι υπάρχ
αι σημ
Μετά το περυσινό ρε2όρ με 27
φέτος αναμέ
δεν έχουμ
χατομμυρ
ουριστ
5 Ιου
άν στ
μιχρέ
30 εκατομμύρια επισχέπτε
ρισμός μεταβάλλ
ρ με στην ισχυρ
τήν τη
θαρή λύση
λύ μικρ
χειρη
μομηχανή της ελλη
θα μπορ
την βγάλ
την xpιση
με στη
ου προ
Η ελληνική κυβέρνηση
άπτυξη της οικο
της τάξεω
ου 1,8% χάρη
θαρή λύση
ρισμό. Ενώ το 2010 ο τουρισμός συνέβαλε στο ΑΕΠ χατά 15,6%
με πληροφορ
αλλαγέ
φορά σε φορ
WTTC),

Τελευταία νέα από την εφημερίδα