Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ1.00Ε Α.Φ. 4975Τρτη 30.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Παράταση
Deutsche Welle
Παππάς
οτην υποβολ
Αισιοδοξία για συμφωνία στο επόμενο
Πρέπει να προχωρήσει άμεσα
των ηλεκτρονικών φακέλων ο διαγωνισμός για τις τηλεοπwές άδειες
Eurogroup από το γερ
ΥΠΟΙΚ
τεχμηρίοσης
Το Κόστος ευκαιρίας
έχεια της
εξέδωσε η Γενική
Γραμμ
Στρατηγι%ών
Υποugγείου Οικονομίας
Ανάπτυξης στις 21 Απο
λου 2017, για παράταση
ής ημερομ
ηνίας υποβολή
από ελληνική στασιμότητα
σχεδί
«Ενισχύ
μηχανολογικού
εξοπλισμού
δύσεις μεKονος μεγέθου
4399/2016 έως τις 31 Μαίου
2017,
φάxΕλo
ηλεκτρ
ηρίωσης δύν
βάλλονται μέχρι τις 15
Δεύτερη θητεία το 2015
2017.
Fourlis: Στα 65 ευρω
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επανεξελέγη
ο Αθανάσιος Σαββάκης
ηEurox
Eurobank
Πρόεδρος της δ
ιπgόεδροι, εξελέγη
FOURLIS
Συνδέσμου Βιομηχα
45χρονος Ανδρέας Δημήτριο
ιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
πρόεδρος διοικητικού συμβου
εξελέm σήμερα.
λιου της ΠΙΝΔΟΣ ΑΠΣ
τριτη
43χρονος Βασίλης Δαστερ(δη
συνεχή θητεία, ο 45χρονος
μολόγος Αθανάσιος Σαββάσύμβουλο
Η ελ ηνική owονομία eατέγραμε τη χαμηλύτερη επίδοση σε
της, διευθύνων σύμβουλος
Δαστερίδης Ν
ρυθμού
μικής μεγέθυ
όρους τgumνια
ιοeιών NATIONAL CAN
γραμματέας
6.5 5 πρι
Biosolids AE.
HELLAS AE
47χρονος Ευθύμιος
νσης το 1ο τομηνο 2017 σε όλη Ευρώπη
μη-στόχο για
σε συνέteια των εκλογών τη
Ευθυμιάδη
αντιπρόεδρος
τη μετοχή της Fou
ΦΡΑΚ.
24ης Μαΐου, που ανέδειξα
διοικητικού
συμβουλίου
Το «κόστος ενeαιρίας» από πραγματvώ ΑΕΠ, δηλαδή το
-284% η Eur
35μελές δ
ητικό
συμβού
Ευθυμιάδη Κ. & Ν. ΑΒΕΕ)
της στην οποία
την achστέρηση στην ανά- σύνολο της αξίας (σε σταθε
φορέα, όπως μεταδίδ
μική επόπτρια η ΑΕΚ
σύσταση
μιμη καταγράφε
η εβδο- ρες τιμές) των τελικών
Η χρηματιστηριακή χαρ
Σαββάκης ειχε αναλάβ
σύμβουλος της Νένδος Στ. ΑΕΕ μαδιαία οwoνομwή έκθεση αγαθών
και υπηρεσ
λέσματα
παράγει μια owονομία σε
της Eurobank
για πρώτη φορά την προεδρία
Select
ημένη
τοιμη
2013, διαδεχόμελεί την πρώτη γυναίκ
μέλος
στγκεκριμένη χρονική
προχωρά στη
Νικόλαο Πέντζο τη
της δ
Οπως υπενθυμίζε
σύμφω- περίοδο (μεταβλητή ροής
μείωση
προβλέψ
ΖΑΝΑΕ ΑΕ. Στη συνέχ
να με τις εxτιμήσεις (flash διαμοopώθηeε στα €45,76
ά μετοχή τη
εξελέγη γ
δεύτεgn θητεία
νος Κουκούντζος
estimates) τον τριμηνιαίων δ
το 1ο τρίμηνο 2017
σύμβουλος της Κλέμαν Ελλάδας
Ωστόσο προβλέ
εθνικών λογαριασμών της Ε45,82 δισ. το 4ο τρίμηνο
Τα υπόλοιπα μέλη
του διοιxητ- ΑΒΕΕ). Μέλη εξελέγησαν οι
μνου θα τρέξουν
Βασίλειος Καφάτος
(Εταίοος ελληνικής στατιστικής αopiς 2016 χαι €45,99 δισ. το 1
βουλίου
με ρυθμό της τάξεω
διορθωμέ
τρίμηνο 2016
ποχικά
τα χαθήκοντα του πρώτου αντι- της Deloitte Business Solutions
φέτος xvg(ως λόγο της
στοιχεία, ΕΛΣΤΑΤ)
προεδρ
διατηρ
-σταθερά
Νικόλαος Μπαxατσεμένης ανάxαμψης τη
2003- ο Γιάννης Σταύg
πρόεδρος δ
(μέλος διοικητικού συμβουλίου
μβουλίου
Πυραμίς
Μεταλλοtgγία AE)
Graphi