Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΙIPIN
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΜΑΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28ο AP ΦΥΛΛΟΥ 1332
Αριστεράς
ΗΚαταλονία της αντίστασης
είπε ο Τοiπρaς
κα στο ΝΑΤΟ
Αποστολή στηΒαρκελom
art 12-13
Οι εργάτες στο δρόμο
γα σταθερή εργασια
και στον biumomμiα) σε μεγάλο βαθμό αmpmζiΜπορούμε
δικαιώματα, συλλογική συμβom, αsοπρεπή
να νικάμε!
λαδή, να ζούμε από τη δουλειά
ήνυμα αισιοδοξίας
αυτοπεποίθησης CEt.
Συμβασιούχοι ΟΤΑ
και ντελιβεράδες
Επιτροπής Αλληλεγγύης Στραwoουδοσία του εργοδότη. Αυτό το
διεκδικούν δικαιώματα
Δικτύου Σπάρτακος καταγγελίας ως ντελίβερι να ντnτonombouν
με πιστοΤουάνηματος αλληλεγγύης στους
στρατευμένους Κτυmpατος
απάντηση του uνήματος,μEur
coματο από 110
κούς φορείς
Φεστιβάλ
Συνέντευξη
3εκινούν οι Αναιρέσεις την Παρασκευn
τικούς συλλόγους Κ.Ε.,μαζ κήποστο δικαστήρια Cappαλέα
αποφασιστική παρουσία πρώην
Ημεγάλη γιορτή
της ανατρεπτικής
τον eΙπάρτοκDo, κινητοποίηση
νεολαίας και της
αντικαπιταλιστικής
απιταλιστικής Αριστεράς, άνοtΕcν
Ν ΕΝΑ
Αριστεράς μεένα
υπtpοχο πολιτιστικό
Και πολrτικό πρόγραμμα,
avoiyε τις πύλες της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΗΣ
στις 2ΙούνηoΕ Αθήνα,
της προσπάθειας ποινικοποίησης
θεσσαλονίκη και Πάτρα.
του Κινήματος των πρωτοποΣυνέντευξη των Social
Με πλούτο
Waste: oαγώνας ακόμα
τον του μαρξισμού
μndκόςAniκές προσανατολισμός,
nατiτοδinodναιμΕ το μέρος μας!
ΣΕλ 20-21