Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 27
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26809 ΕΤΟΣ 88ον
Ευελιξία με βάση τα
Ενδο ευρωπαική
διαμάχη για τον
χαρακτηριστικά κάθε χώρας
τροπο συμμετοχής
του ΔΝΤ με θύμα
μπορεί να δείξει το ΔΝΤ
την Ελλάδα
στην Ελλάδ
που συμβ
τους τελευταίους μήνες ε
σχύνη
ή Ενωση, δήλ
την Ευρωπ
ρογραμμ
Μέχρι σήμερα η
για θέση
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
ν ΔΝΤ ή
ύ Κόμματος
ευρωβουλευτής ΙΙ
λήρη συμμετοχή
λο Ρανγκέλ
0%. Ρανγχέλ, ο οποίο
ρογραμμ
αι ο εισηγη
της της έχθεσης της Επιτροπής Σ
Υποθέ
κλείνοντας τη
ά με την εφαρμογή
ενημέρωσή του, εξέφρασε την
ροβλέψεων της Συνθήκης για τη λειτουρ
ρόβλημ
γία της Ευρ
ής Ενωση
λία στη
ια, απηύθ
γνωρίζ
ή Επιτροπή
group
δήλωσε αλληλέγγυ
διαφορ
Υποθέσ
βλυνθ
ον ελληνικό λαό, τη θέση
ξετάζει όλα
δεχόμ
δικά χαρακτηρ
ά της χάθ
ιλογέ
δεχόμ
Eurobank: Με
φήνει τ
Αναφερόμενος στη δ
ραγμάτευση
πάρχει συμφωνία», υπενθυ
μη χρηματοδοτικής συμμετοχής του στο
ρασμένη
1,5% ανάπτυξη
group τη
μμετάσχε
ρόγραμμα το Διεθ
ΔΝΤ άφη
μείο στο υφιστάμενο πρόγραμμα
οικονομία θέλει
ηθεί ότ
ρρυθμ
Τζέρι Ράις
φερε ό
με όλ
γενές πλεόνασ
ου προύπολογ
20 χρόνια να
ψηφίστη
ενδεχομ
διατηρηθ
2022.
χαρακτηρ
τηση ρεαλ
ροβλέψ
γυρίσει στα προ
για τη
ρωτηθείς
το Ταμ
η Ελλάδα, μ
ρεία ανάπτυξης της ελλη
κρίσης επίπεδα
χει χρηματοδ
ρρυθμ
ν υιοθέτη
2022.
ρόγραμμα. Οπως σημ
γενές πλ
φαρμογή
χετικά παραδείγματα στο παρελθ
σμα 3,5% έ
2022. Ω
για τη
χρέος πριν από τη λήξη
ΑΕΠ της
ΔΝΤ είχε εγχρ
η διατήρηση
αλλά την εξειδίκευση του
γραμμ
ραμμα χωρίς χρηματοδότηση
ρίοδο 2007-2015
Ελλάδας τη
ψηλού πρωτογ
η πρώτη φορά
Μάλιστα,
ότι «το
ρωσε Ταμ
26,4% Το 2016 η
λληνική
αι εφικτή
στηρίζ
λιξία ανάλ
α δείξ
εμεινε
ξετάξ
ιο πραγματι%ό ρυθμό μεταβολή
θάριστ
ς 0,0%
Τεράστιο χάσμα μεταξύ ΔΝΤ
και Ευρω παiκής
στροφή σε ς ρυθμούς
οxονο
μικής
Επιτροπής για την Ελλάδα
μεγέθυνσης
μα του 1ου τριμήνου
φέρει μελέτη
στο G
Σόιμπλε
φαλής
Τμήματος Α
ση με την Αθήνα,
η της Ελλάδας
bank, Δρ.
σης της Ε
60. Το ΔΝΤ θεωρεί
δαφιχέ
όθεση
συνήθιστα αιχμηρός τί
ροβλέψ
για υψηλά πλεονάσμ
ία παραθέτει το αναλυτικό παρασκή226%
Αλ. Τσίπρας
«Ισχυρός ευρω-ατλαντικός
για το Ε
της Δευτέρας
Ο αρθρογράφος δηλ
χει στη
Σύμφωνα μ
δεσμός σε ένα διεθνές περιβάλλον με
ρθρογράφ
διάθεσή
λογισμ
ροηγού
χρόνια, ό
Βρυξέλλ
πολλαπλές προκλήσεις ασφάλειας»
ρογνωμ
βευμα ή
για την εξέλιξη της ελλη
γραμμή
α%οντεια μετρ
ώστε να αντι
η Ευρ
ή Επιτροπή
στηρίξ
ς δεσμός
τλαντ
περιβάλλ
παραμ
χώρος
ληφθού
έχουν τόσο
λύ μεταξύ
δεν αρχίσουν
πολλαπλές προκλή
ς ασφάλ
ς ζήτησε ο πρωθυπουργός
ην τοποθέτηση του
ους στις υποθέσ
στα α
Το 2017
είναι η σουπερ
ριθώριο του δ
δου Κορυφής αρχηγ
της Σ
εκλογική
ολογισμ
στην Ε
ρώπη. Κ
του ΝΑΤΟ
σύμφωνα με
κυβερνητιχές πηγές
ράλληλα ζήτη
διακή κυβέρνηση
μη βάση τις δ
λευρές του Ατλ
η συλλογική μας
άτην ίδια χώρα
δεν χρειάζ
μία επανάληψη της ελλη
φάλεια, εξασφαλίζοντας την ειρήνη
τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή
Εν οMy
υποστηρί
ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλά
ρίσης, μετά το δημοψήφισμα του
Σύμφωνα μ
γενη πλ
2016.
ργός Ο
ράτη-μέλη
στα προσεχή 0%το χρονιά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα