Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26807 ΕΤΟΣ 88ον
Ελληνες και ξένοι επενδυτές
Υψηλότερα των
βλέπουν μακριά για το
φορολογικά έσοδα
και τον Απρίλιο
ελληνικό Χ.Α
Υψηλότερ
όχων τ
(i 22,23% 2ινήθη
λογισμ
Μεγάλες προσδοκίες που δεν τις κρύβουν έχουν οι διαχειριστές κεφαλαίων
ρολογικ
Απρίλιο, ενώ συ
τον νεχίζεται η σημαντική υπέρβαση τ
ληρωμή
Απριλ
δύο δ
14,81%
την Ελλ
Αυτό προ
από ταoρ
ά στο
για την διαμόρφωση τη
λιτική λύση. Σίγουρα θα
Απρίλ
στη δη
ότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δη
ρξει μία λύση», δήλ
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ
λφ Μπόλ
με βάση
ν ελβ
μείον
δα πρ
άθμιση
μορφώθη
στα 4,0416
fund) RBR Capital
ατά 22,23% το στόχο του προ
έχουμε δει μ
λογισμι
3,306 δισ.
Παράλληλα, δόθη
ροφές 248
ρώτα στάδια αυτού που θα
4,81%
βεί στη
στόχου των 216
φερ Κολ
Πέραν κάθε
βοηθά στη διαχείριση
Emerging Europe Fund
ξεχαθαρ
προσδοκίας το
μεγάλοι διαχειρ
ς κεφαλ
BlackRock
ρίτερα τον Μάιο μ
Με την Ελλάδα, μάθαμ
πλεόνασμα το
της Ελλάδ
γοράζουν φθηνές ελ
ρχισει
αλλά η
ύθυνση
λπίδες γ
θανή ελαφρ
χές, από τίτλους τραπ
ξεχάθαρη
ρόσθεσε ο ίδ
τετράμηνο
της χορ
μέχρι μετοχ
ρες δ
δυσχολ
για χρό
ς μεγάλ
γμής, η
α σύννεφα στις συνομιλίες
ο χρηματιστήριο
ρωτογενές πλεόνασμα 1
μεγαλύτερ
ξύ της Αθήνας
λογισμός
ριος Απρίλιος 2017
τετραμη
Μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ προανήγγειλε
ρωτογενούς πλεονάσματ
υρώ την ίδια περίοδο το 2016
ο πρωθυπουργός
πρωτογενές πλεόνασμα 7
ρώ. Α
Ο πρωθ
λεσης
λογισμ
ργός, Αλέξης Τσίπρ
της ΔΕΗ
διαφώνη
φει για την εξόρυξη
το τετράμη
μφωνα με τ
μολόγι
μφωνα κυβέρνησης-δ
ροανήγγειλε μειώσεις στ
ών για τη
ξήρε τη δ
γραμμής
έλλειμμα της γ
ης κυβέρνησης ανήλ
επιχείρηση, ο πρωθυπουργό
ης ΔΕΗ, για τους πολίτες που φέτος ε
δύο χρό
θε σε 1,142 δισ. ευρώ, ένα
τι ελλείμματος
λογαρ
χει έ
ρόλο χα
ολλαπλασιαστ
α κέρδη της επιχείρη
φαλής της ΔΕΗ
εψή τ
σης. Ο Αλέξης Τ
ρωτηθ
τα την
ριβάλλ
Ενεργ
ρα» μεταξύ τη
ές φορ
σμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην ει
ε αφορμή την αυριανή (co Πέμπτη)
θέματα που η ΔΕΗ
διοίκησης των ΕΛΠΕ με την Ρ
διαχειρ
ηγητική έκθεση τ
Προύπολογισμο
πογραφή τριών συμβολαίων γι
λλά δεν διαπραγματεύετα
ος με
για έλλειμμα 2,042 δ
χών, είτε ότι 2
Ο Αλέξης
ρας δ
ροσδιόρ
στό καθώς αυτό χαθορίt
θεί με την πραγμα
η κυβέρνηση
Καμπανάκι κινδύνου για την ευρωζώνη
στο θέμα της δ
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενεργ
ς, ωστόσο ν
ραγμάτευσης έχει 2ά
«κρούει» ΕΚΤ
λύτερο δ
μεταξύ άλ
γραμμι
χές διάστημ
2020 να έχουν συρριχνωθΕ
φεραμ
φυγουμ
Οι αν δεν έχουν εξαλειφθ
της μικρής ΔΕΗ
δυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ευρωζώνη εί
χρεώσ
μπήκε ξανά ήρθ
ο τραπέζι από
νής ωφέλ
ές και τη
Αντιμετω
ρισμένους τομείς
παραμένουν σημ
ενώ μάλιστα έ
πίζουμε σοβαρά το θέμα τη
επιβάρυνση
ΝΔ. Θα έμπ
έξι μή
τους τελε
μφωνα με την τ
ή έχθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρ
τη τη
βάρυνση
ής Τράπεζας γ
τη χρηματοπιστωτική στα0ερότητα (Financial St
ση- οχι μ
μός της ΔΕΗ
χείρηση θ
ρά. Ε
Οι ανησυχίες για τη β
η εξυγ
φνικής μεταβολή
ξέλιξη, εάν δεν υπήρχε αυτό η ΔΕΗ θα
δώσει στ
χυριά τη δ
ότητα ρύθ
δεχομ
δηγώντα
ές ξημί
σε σημα
λη θέση
ό εδώ
πέρα δεν θα ξ
φερε η ΕΚΤ
πρωθυ
Ο πρωθ
φέρθη
ογραμμ
Η προειδ
ηση αυτή έ
αθώς η ευρ
Ερωτηθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα