Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26806 ΕΤΟΣ 88ον
Δ.Τzανακόπουλος.
Ιούνιο και αν n δόση
Δεν συνδέεται
εκταμίευση της δόσης
Στην κόντρα ΔΝΤ και Ευρωπαίων για τη μείωση του χρέους
με τη συμμετοxn n oxi
προστέθηκε και μετάθεση της εκταμίευσης
του ΔΝΤ στο
Προγραμμα»
Τη pεβ
Διαφορετ
αΠοψn εχει ο
υβερν
ροσωπος
θα βρεθ
από τις Βρυξέλλες
βιβασμός μεταξύ Ευρ
πιτρέψει την έγκριση της
Τη βεβ
ης της επόμενη
μέχρι τις 15
ς ημέρες
διαφορές
θα έχ
την Ελλάδα,
εκφράζουν
μεταξύ ΔΝΤ
ι γερμα
ύ υπουργείου
λά πληροφορημένε
ξέφρασε ο κυβερνητι%ός
ezπρόσωπος, Δημήτρης Τ
Δεν θ
δράμα για την Ελλάδ
ημέρωση
ών, ενώ ερωτηθ
ρι. Η δόση θ
ταμίευση της δόσης
χει ζήτημα με τη
αμιευθ
ηγορηματ
πως δεν συν
βασιστ
σε υποθέσεις
Οι ίδ
Βρυξέλλ
με τη
για το
ΔΝΤ θεωρεί ό
Ερωτηθείς
έφεραν
sλθειέ
με βάση την
γραμμα για την Ελλάδα στη
ξύ ΔΝΤ
ν, μια
Στο Ε
p της Δ
δημογραφ
υπογράμμι
χώρα μ
χαρακτηρ
εντός των τριώ
ΔΝΤ συμφώνη
άντως
της Ελλάδας, με χαμηλή
ραγωγι%οτη
μβούν δύο πράγ
ριο γ
ότι το
ρωτογ
υψηλή
γαλύτερη
022 θ
συνεννόηση με τους Ευρ
χτλ, δ
φιχτό
τύχει υψη
μέτρα ελάφρ
διαμορφωθ
ΑΕΠ. Ω
άπτυξη
σης του χρέου
ρωτογενή
αιρου
ρον ο
ΔΝΤ θεωρ
λλά χρ
Ο Δημήτρης Τζ
ικές της ελληνικής οιχονo
γενή πλ
έτρα ελάφρυνση
λάχιστον
μετάτηλήξη
ου θα εφαρμ
Γ. Ντάiσελμπλουμ
συνολική
ον ελλη
ού προγράμματο
ον Αύγο
μεταξύ 2% και 2,5%. Σ
συμφωνία δεν κατέστη δυνατή»
ΔΝΤ θέλ
ΔΝΤ θ
φωνα με ξιόπιστες πηγ
ρα, στη βάση τη
Από τις 140 μεταρρυθμίσεις έχουν σίγουρα
ρεί ότι ο
Ευρωπαίων για
ν γαλύτερη σαφήνεια
2016. Μ
ολοκληρωθεί οι 104
άπτυξη της ελλη
ΔΝΤ σημ
ριμένη από
γενή πλ
φαση γ
το επηρεάζ
ης Ευρωζώνης τη
ριμανση
Ο Γ. Ντάισελμπλουμ χαιρέτισε τη
Κάποιος Κοροiδεύει: Αισιόδοξος ο
Σόιμπλε για συμφωνία με το ΔΝΤ στις
σχέση με το ζήτη
ύ χρέ
15 Ιουνίου
τύπωσε τη
μηση ότι ω
Πόρισμα επιθεωρητών: Οι 8 διαδοχικοί
Ο Γερμ
ος υπουργός Οικονομι%ών,
διαγωνισμοί αυτόνομων τμημάτων του Πάτρα
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εκτιμά ότι παρ
ποτυχία τ
συνομιλ
ης Δεν
Πύργος δεν είναι κατάτμnσn
για το θέμα τους ελλην
το ΔΝΤ θα παραμείνει στο πρόγραμμα.
Στην Επιτροπ θεσμό
ης Βουλή
ργός Υποδομώ
Διαφά
Το ΔΝΤ
δείχτη
νητόδρομο ΙΙ
Σπίρτζη
θεωρη
ργών Ο
ογο Καλλονή Λέσβου. Η
ορισμ
ου Eurogroup τη Δευτέρα, «σχ
λάσπη
άστημ
μιλητή
λευτή της ΝΔ Κ
η αφορμή
ξη Τύ
0: Σπίρτtης ζήτη
ρξη τη
δρίασης,η Επιτροπή Θεσμ
συναδέλ
με τη
ορισμέ
νητοδρό
Πάτρα-Πύργος
ργου Σίγρι-Καλλονή, λέγ
την πορ
όταν μάλιστα στο τέλ
Δεν ε
χει πλ
ορίσμα
ωρητών
όσους βουλευτές τη
δα χαι μετοχ
ι του ΔΝΤ», είπε, προ
σης «βυσσοδ
άρος τη
ήσεις με στόχο να πάρ
ρνησης
Καλογ
δεν ή
τέστη
διάστημα ντή
συγκε
λευτέ
Το προηγού
λευτική
Καλλονή όπως
Πάτρα-Π
ρόεδρος
ημοπρατήσεις
σήμερ
Ο Σόιμπλε επέμ
στην άποψή του
δEUόμενοι από πολλά ΜΜΕ έλ
Καλογρ
για τη
ρνηση
ΓερούνN
ελμπλουμ
Eurogroup,
ότι η
ραμονή του ΔΝΤ ε
Επειδή
uργός Υποδομ
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπ
λίγο μ
άδελφ
την τό
ωρητέ
Διαφορ
δρίασης τ
τά τη λήξη της
aαμε εμείς. Σας φέρνωλ
ιθεωρη
υπουρ
ορισμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα