Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26805 ΕΤΟΣ 88ον
Γαλλία, Ισπανία οι
«Γεωτρύπανο» για τους
τελευταίοι της ΕΕ
ελληνικούς υδρογονάνθρακες στις
δημοσιονομικές
επιδόσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσμό τους μι
δεδομένα
ου είχαν
τις ειδικές
ς σήμερ
αowονομι%ές συστάσεις
της γι
ριοχή
με περιοχές που
μπέρασμα ό
ραμμές όλες οι χώρες-μέλη
μφανίζουν γ
λογική συνέχεια με την
δηλαδή
της ΕΕ, πλην της Γαλλίας
της Ισπ
άλογα γ
χαραχτηριστικά
βήμα θ
η επίση
αυτές δεν αφορούν την Ελλάδα, δεδομ
δήλωση ενδιαφέροντος, η
ατά τις ίδ
δεν θα αργή
νου ότι βρίσκετ
χτιμήσ
δεδομ
ρογραμμ
συνεννοησ
βέτο» για την
Και στις συζητή
με την χυβέρνη
ση χαρακτηρίζεται
λύ καλό
καθιέρωση
μεταξύ, σημ
ές εξελίξ
ευρωομολόγων
ός τη
από τον ΕΜ
βδομάδ
γραφή
συμβάσ
με τη
Γιώργο Σταθάκη
Qυτερη
ριοχή τ
ων για την έναρξη των εργασ
σε τρ
Οι τρ
χαν αγοράσει από
τα θαλ
ριοχές, αλλά
Δεν υπάρχουν σήμερα
τη Νορβηγική PGS
πgούποθέ
ριλαμβ
ην καθιέρωση
ρωομολόγ
παραχωρήσεων ου 2014
εστιάζετα
διαφέρ
για έρ
ς υδρογ
ν Mobil, Total και ΕΛΠΕ,
ν προηγήθη
και χρειάζετ
ψη για
σμού, στο Ιόνιο χαι το Νότιο Κρητινό Π
ξη ασφαλ
θιέρωση
χή Πέμπτη πρ
ή χωρίς χίνδυν
μολόγ
ογραφ
φαλής
μολόγος τ
ην Παρ
ντιπρόεδρο τη
Ελλην
Πετρέλα
η με τ
μού Σταθερότητας
Γιάννη Δραγ
βέρνησης
ΕΜΣ),Ρολφ Στράουχ.
λόγηση
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ριοχών Αρ
χώρηση
Μπρα-ντε-φερ Μοσκοβισί
Τέσσερις τρόποι ελάφρυνσης
Ντάiσελμπλουμ για το ελληνικό χρέος
του χρέους
ο «δεν ξέρ
μπορούμε να
μη να ξεπερ
τις προβλέψεις
αλλά το θέλουμ
η ελληνική
για την
ανάπτυξη
μαι για μ
Αλλη θ
ή εξέλιξη μπορ
τις δ
αλλά δε θ
σ. Δευτέρ
στ του χρόνου απο
ληρωμής υφι
ροχωρήσει η
η τελική συμφ
στάμενων υποχρεώσ
της χώρας
Πρόεδρος του
ποσοτική χαλάρωση, να ελαφρυνθεί
φελής θα ήταν
χαθεί η ρευστ
p, Γερο
ρίοδος χαρ
με την μη
ργός Ο
λμπλουμ
ην αγορ
διάστη
κονομίας, Δημήτρης ΙΙ
δημητρ
Ο Ντάισελμπλουμ
λαβε ότι η τελική
ον ρ/σ «Στο Κόz
Θέλουμε η ελληνιχή οικονομ
Η Ελλάδ
ριμένη
φαση γ
λάφρυνση
ραιτέρ
μnpης, θέλουμ
ροχωρη
θα ληφθεί μετά τη
δημήτριο
ροσθέ
δυνατή η έξοδ
γορές με
του ελλη
ύ προγράμ
ότι για την ελάφρυνση του χρέους υπάρ
δηλαδή του χρόνου. Πρόσθ
σε όλα τα θέματα
ρους.
ήδη πρ
τη τη στιγμή το ΔΝΤ θέλει μεγαλ
ργός Ο
Ντάισελμπλουμ
015. Σ
ήμερα η
ESM έχ
μέτρα γ
φερε οτι πιθανοτατα σήμερ
Ελλάδα πληρ
6 με 7 δ
αυτό εξετάζει σήμερ
όμενο
γεγονός το
ροσδιορ
ρα) θ
ψος της επόμ
όχους, μία μ
ση αυτού
Πρόεδρ
θειμένα σε αυξητικές τάσ
group τόνισε ότι στό
νης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα.
σού θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργία
μέλλο
α βρεθεί συμφ
χει φ
για τη
για μέτρ
θέλουμ
Πρόσθεσε επίσης
ς. «Α
μότητα του ελλην
ρογραμ
στήριξη
σχυσης τη
χαμηλ
διαφορ
συμμόρφωσης
αλλιέργειας της υψηλή
ράδειγμα γ
ές απαιτήσεις, όπως γ
της Ελλάδας
συμφωνηθ
χνολογ
Επίσης, επιδίωξη τη
ής πλ
ξη της ελλη
ου θα
ρουσιάσει η Ευ
την αν
νομίας
θα ξεπερ
το 2,1% η
ση, ελάφρυνση, μ
ανάπτυξη
ως τη λήξη
ο ΣΕΛΙΔΑ
ή Επιτροπή
διαγραφή χρ
ρξει μεγαλ
group, δήλ
ρογραμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα