Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26804 ΕΤΟΣ 88ον
Μείωση των
κινδύνων από το ΕΚΤ: Πολιτικές πρωτοβουλίες για
ενιαιο σύστημα
τρα πεΖΙΚn ενωση Και ενώ σn
καταθέσεων στην
των κεφαλαιαγορών
Ευρωzώνn
προβλέπει ο
Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός
eηματοπιστωτι%η
ποίηση στην Ευρωζώνη
Βέβαιη γ
η δημ
με τη σχετική ετη
εγγύησης
ης Ευρ
κής Κ
ην Ευρωζώνη εμφ
θη8ε η ε
Τράπεζας (ΕΚΤ), μ
λής του Ε
τιχού Μηχ
α που είχε ση
SSM) της Ευρ
κής Κεντρικής Τρ
θεί μ
ζας, Ν
συνέντευξη πο
λοκλήρωσης τ
φιλανδική
φημερίδ
στωτι%ών αγ
eτήθη
BANKING
λουθο της χρηματ
λίδα του SSM
union
Ερωτηθ
για τη θέση τη
Από τη
φιλανδ
ροθυμ
Βρυξέλλ
ζών στη
νδύνων, η
έντευξη
Novί απάντησ
σύστημα εγγυ
ΕΚΤ με την Ευρ
ταθέσεων έρχεται,
η εξέλι
τροπή, πρ
μενη Υ
λληλοεξουδετερωμ
ληλεγγύης θέλει χρό
αλλά μ
ραπεξ
λεσμάτων στις αγορέ
ηρεάσθη
άληψη
BRRD) πρέπει
Τραπεζ
ή ένωση απαιτεί δεσμεύ
διαφορ
ές οιχονo
δεν συμβαλλ
ους ιδ
ν μερ
γκαιρη πρόοδ
μέρη. Τ
ές μεταξ
ένα μεγάλο μέρ
σοδημ
χωρών, τη
ραπεξιχή ένωση
η ένωση
«Λευκός καπνός»
ράτη μέλη μ
μανση
φορά τη
αναμφίβολα δύο
ρωτοβουλ
για συνολική
λιτική αβεβαιότητα. Από την άλλη
στώσεις
για τη χρημ
ηση στη
λευρά, η
ή της ΕΚΤ
γραμμίξουν τη
σή της η ΕΚΤ
Τα δύο σχεδ
αποφ ασn
στηρίξει τη χρημ
έχει η ολοκλήρωση της τρ
α θεωρηθού
μοιβαία
ή ολοκλήρωση
η λήψη
ραιτέρω μ
ρωτοβουλ
αναμένεται στο
ρώτη φορά, η έκθεση προχωρά σ
θυνση μία φιλόδοξης
δο τη
Eurogroup της
άλωση τη
γορών. Για παράδειγμ
της χρημ
σης των κεφαλ
γορά χρη
η τρέχουσ
ξέταση σημ
ησης, μετρ
της ΕΚΤ, Βίτορ
Δευτέρας
ρόεδρ
φέλη της.
έοι δ
η Οδηγία γ
μοθετημ
Κονστάντσι
Κεφαλ
CRD) ή η οδηγ
ρες της Ευρωζώνη
αι ακόμη χαμηλή
την Ανά
θεση αξιολογεί τη διαδ
Αισιοδοξ
για επίτευξη συνολική
ην Ελλάδ
θα περ
φασης γ
Αν. Μπράιτxαρτ: «ΑναΖήτηση στρατηγικής για τη
λαμβάνει το ζήτημα του χρέους, επιχρ
Βρυξέλλες λίγα 24ωρ
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους»
ης Ευρωζώνης τη Δ
Στη βεAYιzή πρ
προγράμματος σταθερότητας. Το παχέτ
γνωρίζ
θεσμούς, σημ
λιτική
μπληρωθ
τη Βουλή
θέτηση
ράλληλ
ητηθεί μ
ραιτέρω συζητή
ξιόπιστη
Πτώση των εγγεγραμμένων ανέργων
όπιστη στρατηγική που θα δ
φαλίζει τη β
ρατηγιχή
ζει τη β
μότητα του ελληνιz
μότητα του ελλη
ού χρέους. Καλωσορ
στον ΟΑΕΔ
ζουμε την ψηφοφορία στη Βουλ
Συγχεχριμέ
χρειάζ
Ελλήνων, η
την ψηφοφορία στη
Βουλή
μφωνήθη
τα 52.972
Yoτερ
εγγεγραμμ
τες εργ
ου Επιτρόπου Οικονομίας
λιτική
γχριθείσα νομοθ
το μήνα Απρu.
χέση με το μήνα Μάρ
Μπράιτχαρτ, δήλ
ξής: «Η
αξιολογ
ά από
ταφράζετ
5,77%
Απρίλ
ρων θεσμ
Ως πρ
της Ευρ
Υγεγρ
ληνικών αρχ
ρχές του μήνα, άνο
ής Επιτροπής από
λιχα 865.209, ένα
918.18
57,37%
Από τα 865.209 άτομ
496.349
ξε το δρόμο προς τη γρήγορη ολοκλήρωση
pτης 22
γγεγραμ
της δ
ρης αξιολόγηση
ΟΑΕΔ για χρ
διάστη
ζήτημα, η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα