Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Αντιλαϊκό σχέδιο για την "επόμενη μέρα" του κεφαλαίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
το portal
του ΚΚΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΗ 2017 APlΘ.ΦΥΛΛΟΥ 12729
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Με υποσχέσεις για το χρέος στήνει παγίδα
Ακόμα χειρότερες οι ρυθμίσεις για τα Εργασιακά
χειραγώγησης του λαού
Παζάρια στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο ενόψει του ΓούρογκρουπτηςΔευτέρας
Αφορούν τις ομαδικές απολύσεις τις Συλλογικές Συμβάσεις και τς απολύσεις για συνδικαλιστικούς λόγους
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 9
«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2021»
Αντιλαϊκό σχέδιο για την «επόμενη μέρα
του Κεφαλαίου
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Εγχειρίδιο»
ανάκαμψης
του κεφαλαίου
Προβλέπει έμμεσες και άμεσες ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους
Η «Εθνική Αναπτυξ
που αυξάνουν την εκμετάλλευση και συνθλίβουν τις σύγχρονες λαiκές ανάγκες
ακή Στρατηγική 2021
που παρουσιάζει σήμε
ρα ο Ριζοσπάστης
Την «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021»
Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε
ναι η εικόνα της «επόμε
νης μέρας» που ετοιμάζε
διαμορφώνουν από κοινού κυβέρνηση κουαρ
την Πέμπτη στη Βουλή, η στρατηγική ανάπτυ
η κυβέρνηση για το κεφά
τέτο και ΣΕΒ, με στόχο την προσέλκυση κερ- ξης «θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία, μέ
δοφόρων ξένων επενδύσεων, για την ανάκαμψη σα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ενός ελκυστικό
ματος και των εργασια
κων δικαιωμάτων
τερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος» σε κλά
της οικονομίας
Το σχέδιο αυτό για την
ανάπτυξη είναι η «φυ
Ειδικό βάρος στη στρατηγική κυβέρνησης
δους με κερδοφόρα προοπτική
σική» συνέχεια του 4ου
ε την Πέμπτη στη Βουλή
κεφαλαίου κατέχουν η γεωστρατηγική θέση της Σαυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ ζητάει παραπέ
μνημονίου που ψηφιστη
χώρας και ο στόχος της αστικής τάξης να ανα
ρα μείωση της φορολογίας και των εργοδοτικών ε
και των προηγούμενων α
ντιλαϊκών μέτρων, σ' αυ
τή τη μακρά περίοδο της
βαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή, με ανάδει- σφορών, «μεταρρυθμίσεις» στην αγορά εργασίας
καπιταλιστικής κρίσης,
ξη της Ελλάδας σε ενεργειακό και διαμετακομ
μεγαλύτερη κρατική στήριξη και φτηνότερο τραπεό την οποία η κυβέρ
ση δεσμεύεται τώρα να
στικό κόμβο
ζικό δανεισμό, μείωση του ενεργειακού κόστους
δώσει «εξιτήριο» στο κε
φάλαιο
Η «Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική 2021» ενσω
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ
ματώνει τους στρατηγ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
κούς στόχους και τις ε
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΧΤΩΒΡΙΑΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
πιδιώξεις της ελληνικής
αστικής τάξης, για ανα
Δεν αλλάζει
στην περιοχή, ρόλου της
Ολοι στην πανεξόρμηση
βάθμιση του με ανάδε
η κατασταση μόνο
ξη της χώρας σε ενεργε
με την οργή και
με τον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη
ακό και διαμετακομιστ
κό κόμβο, παίρνοντας υ
τη δυσαρέσκεια
πόψη τη γεωστρατηγική
Χρειάζεται κίνημα
της θέση, που αναλύετα
Η Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από την
εκτενώς στο σχέδιο
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση κυκλοφορεί αύριο
Καθόλου τυχαία, επο
μένως, οι κλάδοι όπου ε
με τον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη» και οι Οργανώσεις του Κόμ
Σε συνεστίαση της ΚΟΚ
πικεντρώνονται τα κανα
Μακεδονίας του ΚΚΕ πα
ματος και της ΚΝΕ βρίσκοντα
επί ποδός» για τη μεγάλη ε
πτυξιακά» μέτρα και ο
ρ βρέθηκε καμίλησεχτες
ξόρμηση. Μαχητικά διακινούμε την εφημερίδα με το σημαντ
παρεμβάσεις της κυβέρ
ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος
νησης, είναι αυτοί της Ε
κό αυτό ντοκουμέντο, για να φτάσει σε χιλιάδες εργατούπαλ
νέργειας, των μεταφο
λήλους, λαϊκούς ανθρώπους, σε τόπους δουλειάς και γειτονιές
ΣΕΛ. 5
ρων, των υποδομών. Κα
βεβαίως, του Τουρισμού
και του αγροτοδιατροφ
Την Τετάρτη
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
κού τομέα, που παρουσ
Νέα αγωνιστική πρωτοβουλία
Συνεκπαίδευση με τις ΗΠΑ
Αύριο Κυριακή
άζουν κερδοφόρες προ
φοιτητικές
οπτικές και γι' αυτό προ
με το βλέμμα στα Βαλκάνια
η Πορεία Ειρήνης
και σπουδαστικές εκλογές
Κρίνονται να προσελκύ
κατα της ανεργίας
σουν επενδύσεις
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 17
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα