Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ 20
Ιδρυτή
διοκτη
Η θεατρική ομάδα
Αυλαία στην Γ' Εθνική
Ράμα.
DramaEffectArt Team
Γενοκτονία
Εκτός η Δόξα Δράμας
Η Προσοτσάνη τιμά
μας παρουσιάζει
τα φανταράκια μας που έχασαν
ή Εθνοκάθαρση
τους «Αξιόπιστους
με Χρυσούπολη
τηtωή
τους στους πολέμους
θεατρίνους
Μέρος 2
του Μαριβώ
Ενας γιατρός στο ρόλο του
Κάλεσμα στον κόσμο
της Κ.Σ.
έτρου βάζει μια τάξη
Η σκηνοθέτιδα κα
να βρεθεί στο γήπεδο
Δράμογλου μιλά
ην αγορά Δρα
ελ. 8
ελ. 3
σελ 3
σελ.7
40 χιλ. φορολογούμενο
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
Συνελήφθησαν στη Δράμα
δεν πλήρωσαν
για κλοπή και φθορά
τέλη κυκλοφορίας
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας ξένης περιουσίας
ως μέρος της τοπικής Ιστορίας
Αθήνα
Στο δίχτ
ων δι
ηλεκτρο
Ασφάλειας Δραμ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δη
και του πολιτισμού μας
οποίοι δεν έχ
ολογούμενο
Συνελήφθη
βάλει τα τέλη κυκλοφορίας γι
στη Δρ
2013 ως
Ενδιαφέρουσες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τον πολιτισμό
παραπάνω συνομ
έτη από
όμορφη βραδιά εξελξένης ιδι
στόχο
εκδηλώσεις
ώσεων της ΑΑΔΕ
συνέλαβαν
ατίζει
υς ηλε
-5-20
ικούς ελέγχου
θνούς Ημέρας
παλαιάτ
uμβούλιο Μοuceo ICOM
ς, προκαλώντας
αλλαγών, με
οπό την
σχυση της
οιβαία
παρελήφθ
ηλώσεις.
πό τις
ρτασμό της
ύς Ημέρας
Εφορεία
Εκπαιδευτικά προγράμματ
Αρχαιολογικό Μουσείο
ρχεoτητων Δράμας,
κλοπές,
Δράμα
άλεξη παρέθεσε
υσείου Δρ
Προγραμμάτων
ιαχείριση
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ηλεκτρ
ευση, ενώ η βραδιά έκλει
κών Θεμάτων της
βάBμας Εκπαίδε
με έν
Οι συλληφθέντες, οδηγή
κής Δι
ρνησης της ΑΑΔ
Δράμα
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας
Εισαγγελέ
έχουν ταΕνομηθεί από
λύσεων ξε
Ασφάλειας Δράμα
δεν εχ
της Πρωτοβάθ
αθητές ρωτ
ιλέτες.
άλει τέλη Αρχαιοτήτων Δρ
διάλεξη της κας
ύδηAοχαιολόγου με
κλοφορίας για τις χρο
89.225 οχή
Απο 1η Ιουνίου
40.120 ΑΦΜ
Υποχρεωτική η καταβολή
Τα Ποντιακά Σωματεία της Δράμας
τελών
των μισθών μέσω τράπεζας
φορίας,
δεν έχ
ώ. Τα προστ
68.21
τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων
ραβάτε
Καθιερώνεται η
οχρεωτική
Συνολικ
63,664
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
εργαζομέ
Ιδιωτικό
γκεκριμένοι ιδιοκτήτες οχημέα αποκλει
άτων έχουν τη δυνατότητ
μισθωτών.
νημέρωσης
αρμογής
ή Απόφαση
μενη Πληροφόρηση»
TAXISnet, ενώ
Εργασίας.
Ασφάλιση
Κοινωνικής Αλληλεγγ
Εφης Αχτσόγλο
ικών, Ευκλείδη Τ
άνω βεβαιώσεις
ναρξης ισχ
οφειλέτες,
αφορού
θύτη. Αλλιώς
έχει νόημα.
βάζετε μνημεία
Σε εργοδότες
αβούν τη
ως κατοχ
όπου θέλετε, επειδή απλώς Βρήκατε
ρέθηκαν μεοχημάτων.
εργαζομένων αποκλειστικά
ραπεζ
Οι έλεγχο
συνεχιστούν
επόμενο
στη Δράμα.
κυμάτιζαν
θα γίνο
μνημεowα σεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
της. Αλλά όχι μόνο ένα
uρώσεις για οχη
της περιοχής μας
κάποιους
0, γι
Ομιλητής τη
ωσης, ήτα
έλη κυκλοφ
ικός σύμβουλος
οδοχών
φειλέτες.
σήμερα δεν
γερός, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανά
γκεκριμένων οχημάτ
νωση τη
θερίας της Δράμας, ενώ
φαινόμενα
ων, δί
353000
αποτελεσματικό έλεγχο
ολέμηση
ραβατικότητας στην αγορά εργ
21-28
σίας.
ΜΑΙΟΥ
ΓΝΩΣΙΑ
Κύκνος
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα