Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

19oC, 12.00

22oC, 6.00 μ.μ.

•

19oC - Υγρασία 74%-97% - Άνεμοι: Ν 3 μπ. - Άπνοια - Ανατολή ηλίου: 06:11 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:32

€1

•

www.enimerosi.com Óáââáôïêýñéáêï 20&21 MáÀïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4414

Ç éóôïñßá ôçò
ÅðôáíÞóïõ ìÝóá
áðü ôéò óçìáßåò ôçò
Ç óçìáßá ôçò ÅðôáíÞóïõ Ðïëéôåßáò óõìâüëéæå Ýíá ÊñÜôïò ïñèüäïîï,
åëëçíéêü, áñéóôïêñáôéêü ìå ôÜóåéò áíÜðôõîçò åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, óáöÞ åðßãíùóç ôçò äéáöïñåôéêüôçôÜò ôïõ áðü ôçí ÏèùìáíéêÞ Áõôïêñáôïñßá êáé ìå ðñüèåóç åíßó÷õóçò ôùí óõããåíéêþí
ôïõ äåóìþí ìå ôçí ïìüäïîç êáé ðïëëÜ õðïó÷üìåíç Ñùóßá. Ôçò Áëßêçò Ä. Íéêçöüñïõ, "Ç óçìáßá ôçò
ÅðôáíÞóïõ Ðïëéôåßáò" ôá ìåßæïíá éóôïñéêÜ æçôÞìáôá. 2&3 >>

Συνέντευξη με τη μαέστρο
Χρ. Καλλιαρίδου 14&15 >>

«Ο Ύμνος εις την
Ελευθερίαν»
Από την
Χορωδία Κερκύρας,
ενώπιον του ΠτΔ

Ïé åêäçëþóåéò ôçò 153çò åðåôåßïõ ôçò ¸íùóçò

12&13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα