Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
δραματικές ώρες του χαλ0Ηαιριού του 201
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4966 Παρασκευή 19.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Motor Oil:
I Τμήμα
Ανεβάζει
Στο Ευρωδικαστήριο οι ατομικές συμβά
ΔΕΣΦΑ και περαιτέρω μείωση δανεισμού
το στόχο στα
σεις εργασίας στα
δημόσια νοσοκομεία
οι φετινοί στόχοι
18,5 ευρώ η
Πειραιώς Sec.
τη μετοχή της Mot
MOH 0,00%
85 από
7,2 ευρώ δίν
ποία διατηρεί τη
σύσταση
τρίμηνο, η χρηματιστηριακή
τιμά η εταιρία
αύξηση
στην παραγωγή ατομηνο
ανά μετοχή 2ατά 40%
EBITDA
τά 26%
Ο όγκος πωλήσεων
ρας αναμένε
άwobo 1% με τις eξα
Εθιμοππική owάντηση
uσχυμένες κατά 2%
Ανεβάζε
Ραντεβού Κοwτοuί με το Προεδρείο
τμή-στόχο
Hellenic Amencan Insttue
η IBG
Στην εθιμοτυπική συνάντηση
συνέχεια της αύξησης τη
τελευταία διετία για το
η Υπουργός ενημέgoσε για το
πούγeoαμμα των υλοποιούμε
στοχευμένο
πρόγραμμα
νων δράσεων του Υπουργείου προώθησης προβολής,
με στόχο
ραιτέρω
ενίσχυση τη
Αναφέρθη
ριστικής
ρόλο των
Ελληνων της Δ
νησης
ργός Τουρισμο
Νέα, wηλότερη τιμή-στόχο
Ελενα Κουντοugά συναν
λύτερους πρεσβ
για τη μετοχή
ΟΤΕ ΟΤΕ
υτές του
4,2 από 10,8 τήθrε στο
Υπουgγείο με τον
ελλην?ιού τουρισμού διεthός. Στο α τρίμηνο οι ασφαλίσεις Loής παoουσιάζουνafξηση
0,00%
η Επενδυτική Πρόεδρο του ΕΜΜοαμεgoeαρώ,
Μαι ευχαρίστησε αντιπρο3.5%
σε σχέση με το αντίστοιχο
ρσινό διάστημα, γεγονός
Todντεtα Ελλάδος
σωπεία του ΑΗΙ για το ενδιαχου Ινστιτούτου American
που οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία των επενδυτwaν
ποία διατηρεί
Nick φέρον τους
την συμβολή
της στην
Helle
προϊόντων ζωής αλλά των ομαδικών προγgαμμάτων
σύσταση "αγοράς" γ
Larigakis
ς στην προώθηση της
τίτλο.
Ελλάδος στις ΗΠΑ
Οπως αναφέρΕt, η αύξηση
επίσκεψης τοις στην Ελλάδα, Οπρόεδρος του ΑΗΙ εξήge το
μή-στόχο λαμβά
ργο του Υπουργείου για την
σύμφωνα με ανακοινωση του
Παρά πτώση του ΑΕΠ καταγράφοντας
μετά τη μ
Υπουργείου.
αξιοποίηση των εν ων πρώτο τρίμηνο 1,4% σε
για το του Εταιρικού ρίσκου
σχεση με
ανάπτυξης
του ελληνι%οί
2017, η καλή πορεία της
αντίστοιχο διάστημα της
μοντέλα της, αλλά
Στην εθιμοτυπι%ή συνάντηση, τουρισμού ναι την
σε ασφαλιστικής αγοράς χατά
περσινής χρονιάς, σύμφωνα
της ανοδικής αναθεωρηη Υπουργός ενημέρωσε για
στην ενδυνάυποστήριξή
σης στις προβλέψεις για
το 2016 το οποίο έκλεισε με με νωσ της Ενωσης
πρόγραμμα των υλο
της Ελλάμωση της
xέρδη προ φόρων
αύξηση 4,6%, συνεχίζετα
Ασφαλιστ ών Εταιρειών
νων δράσεων του Υπουργείου σας
στην αμερικανική αγορά
λόγω της
αναμενόμενη
Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
περαιτέρω
ναι την προώθηση νέων συνε
με στόχο την
ενίσχυση της τουριστικής
ργασιών, αναφέρεται στη
νης στην Ελλάδ
«διοργάνωση
Εταιρικής
Ρουμανία
Αλβανία.