Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γλωσσινή αλλοίωσις
Πατρικίου Ιερομ.
Προύσης καί τόν σύν ούτω
χαίήθιχη σύγχυσις
Αριθμ. ύλ40758rΕτος 14
Τιμή 150
Σελήνης τελ.τέτορτolΑνατολήήλου 6.12-Δύας832
Σ εκε πει πώς .όταν οι λέξεις
Στρατιωτάχια
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
αμίλητα ακούνητοι
HΒάρχιξα τού 2015 όλοχληρώθηε
ημadnό αυτό
που κάποτε eiαν.Έτσι, ή
xτης ελευθερίας όρίζεταιdnό πολλούς ή
δυνατότητα
ομικούς.dicονομικougήάλλους περιορισμούς.
Η άντλη9ητήsΑευθερίας ώς παντοδυναμίας
το ΣΥΡΙΖΑ νηςgovttaς
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Βουλή φορώντας
αντιθέτου προτάγματος, τοο έκτεταμέν
τήνοlκονομio.
ρεμβατισμοO
Ολοι λοιπόν! Στρατιωτάκια,
2015 (μέ τήν yήΦt- θηκαν Κalδ
Κατάπν διατύπωση τοΟΣουμntτeρ.edς άπέρτατη δν καί μή
ύμενη φιλοφρόνηση
Πeροσότεροέχ
τους κομμουνιστικά καθεστώτα ύτοχαρακmr
ρίζονταν ως οσοβ
aλαacο δημοκρατίες.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥy
aόστνοήδημοκρατίap.ήάποίαέν τούτοις, naρό
'Εθνοφυλακigoniν Ελλάδα»
πολύmό άποτελεσμαmxά
στλ4)
μορφές πολιτευμάτων.
Η Ματη διώχνει
νωμένων χωρίς
λόγω φυλής,φύλου,
θρησκεύματος
173.000 μετανάστες!
ύποχωρήσeιστiverιοχή μας έναντι
τήςλεγ
2.00 λίρες εισφοράγά2άθε άλλοδαπό
κή πολιτική αρχή βάσει όόριστων άντλήVeων
λυτικά όΧάγιeκ, ήaκοcνωνική δικαοσύνηP δέν
έκλorον της 8ης
μέ τις αρχές όργάνωσηςμίος έλeύθερης
ξοαμc την μετανάστευση sal&πό
στην τόνωση
τερα,ήλέξη
Ενωση
KLM. ΠολΠαρά θιν' άλος
Σήμερα
Εβδομήντα χρόνια από τα ένατο Λίμπερτι
Μνημt
τόν στήν Αθήδ6θη
βάνομη στάθμευση.
τών Αμερ
Διαβάστε το άρθρο
«Αμορφνή άσυμμετgία»
Σαράντος .Καργάxος(οeλ 3)