Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26802 ΕΤΟΣ 88ον
Γ. Στουρνάρας:
Δ. Παπαδημητρίου: «Σε εξέλιξη
«Βρισκόμαστε
ένα από τα μεγαλύτερα
στην αρχη ενος
νέου οικονομικού
μοντέλου για την
προγραμματα
Ελλάδα
ιδιωτικοποιήσεων διεθνώς»
συμμετοχή των ελληνικών ο
ρόγραμμα QE θα βοηθήσ
ροφη της χώρας
2018, δ
ρογραμμ
μεταξύ άλλ
χαλάρωσης της ΕΚΤ
Τράπεζας της Ελλάδος,
σήμα σταθερότη
που δημ
Στουρνάρας, σε συνέντευξη
δοθεί στις αγορέ
τή την έξοδ
μεγαλύτερ
της Χωρ
ιλείτη χώρα στη φάση αυτή
ρώτη φορά μετά
με το ενδεχομ
αποχώρηση
αθώς θα παρατηρηθεί
A 489
pread
ου Διεθνούς Νομισμ
ν από
έα πτώση
ρογραμμ
ΔΝΤ προβλέ
ρχιχή
ραπεξ
Κατά συνέπεια,
αλυτές, μι
ν θα δη
ρά ακόμη
ραγόντων, ό
η αποχώρηση
άχυνση
ν ιδιωτικο
Αναγκαία και
ροσφα
ΔΕΣΦΑ.
εφικτή λύση για το
πτυξης, Δημήτρης Παπ
δημητρίου, έχανε λόγο για έ
Χρέος ψάχνουν
μεγαλύτερ
Τσίπρας
Μέρκελ
η χώρα μας μπορ
γράμματα ιδιωτι%οποtiσεων διεθν
ροχωρη
ξέλιξη στην χώρα μ
χει στ
ρογραμμ
για τη
οδική πορεία χλάδ
της ελ
ής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κ
συνεχ
χάρτη
ή η εξεύρεση λ
ής Τράπεζας
σε μακροπρόθεσμο ορto
εντος
ζήτημ
ρισμό, αλλά και η ενίσχυση της γεωπ
σης γ
Με την ένταξη της Ελλάδος στη
εγχώριες
ο προσεχές Eurogroup τ
22ας Μ
ής θέσης της χώρ
ής χαλάρωσης της ΕΚΤ
γραμμ
Αλέξης Τσίτρας
άλλον αποτελούν β
παράγο
ον σύμφωνη σ
ρική τράπεζα θ
Αγγελα Μέρκελ, σε τηλεφ
ξη μιας βιώσιμης α
ράσει ομόλογα α
την ψήφιση
για τη
την Τρίτη
ξιακή
λνετη χρ
ενισχύοντας τη ρευστότητα των τραπεζών
λννομοσχεδίου που συζη
αι στη
Ειδικότερα, συμφ
Βουλή
δότηση τη
η χώρα μ
για τη χρημ
ό το Γραφ
Τύπου
ν πρωθυ
Αναφορικά μ
χειρη
ΣΕΛΙΔΑ
Αλέξης Τ
ράπεζες, ό
Το ση
ότερο ό
ό την έναρ
Τρίτης τηλεφ
τη Γερ
Φορολογικά βάρη, χαμηλή ποιότητα δnμόσιών
υπηρεσιών και αδήλωτη εργασία οδηγούν τη
TAP: Πρόβλεψη
σκiωδn οικονομία στο 25% του ΑΕΠ
για Πρώτες
παραδόσεις
αερίου το 2020
σιάζοντας σε συνέντ
Στο 25%
ρογράμματος «Θαλή
ρευνη
ημου ΑΕΠ
ξέλιξη ερ
παρατηρη
Βλάχο, β
γίξετ
τηρίου Σ
ου πραγ
Το 41% τ
ην Ελλάδα, η
λλαδιχό δεfyμα
για τη
θηση μη
zευή του Διαδρ
15.000
Αγωγού Φυσικού
ων φορολογ
έμμεσες μετρήσεις τη
μφανίζου
TAP) έχει ήδη ολοκληρώ
μένη στο 23,5%-24% τα τελευταία
Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού
ργο βρ
διαγράμ
α, για λόγους
σχετίζονται μετ
ξύ άλλων μ
γίνουν το 2020, επισημ
μεθόδ
ρίβειε
Στο 1,6% διαμορφώθηHeτ
Απρίλιο του 2017 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από
Κοινοπραξία xατασκευής του αγωγού με
ρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται
μπλήρωση
φορμή τη
δόθηκαν σήμερ
σ. Τετάρ
1,7% το Μάρ
της Eu
με στοιχ
δραση τ
ρξη τ
τη) στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλ
Τα παραπάνω υποστήριξε
Τον Απρίλ
ληθωρισμός στην Ευρω ώνη ανήλθ
γητής Βασίλης Βλάχος, διδάσ
Επιπλέο
ο στόχος γ
στην ΕΕ
Ενα χρ
Σπουδ
Διεθνο
στην ΕΕ ση
υ 2016, στη
ρωζώνη
ληθωρισμό
ου Παν
στημίου Μαχεδ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα