Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
λ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26801, ΕΤΟΣ 88ον
Πολυνομοσχέδιο: Καλά νέα Μείωση 0,5%
Παρουσίασε το
μείωση ΕΝΦΙΑ, αφορολόγητο
ΑΕΠ στο πρώτο
σε τρίμηνο
ΑΝ επιτευχθούν οι στόχοι
ση 0,5% σημείωσε το ΑΕΠ το
τρίμη
γκριση με τ
τοιχο τρίμην
ρίμηνο 2017 προς
Προγράμματος Οικονομικής
δ' τρίμηνο 2016
ΑΕΠ σημεί
μογής
ση 0,1%
τη Βουλή
Σύμφωνα μ
νομοσχέδ
της ΕΛΣΤΑΤ γι
ριμηνι
ισοδή
θνικούς λογαριασμού
αι από την 1.1.2020 το αφορο
νά στοιχ
οινωθούν στις 2
νίου. Αυτά θα βασίζο
ό 5.700 έως 6.600 ευρώ
ανάλογα μ
ν αριθ
ν θα έ.
φορολογ
στόσο το χατώτατο όριο διαμορ
ία (ό
6.250 ευρ
φώνετ
ληρωμώ
ς χύχλου εργασιών
όπως δ
μήνια
του πρώτου συντελεστή την
ν λάδ
των υπηρε
φορολογ
χεία της έρ
ο 20% εφόσον επ
vχθού
ρωτογ
Χαμηλότερο το
μια 3,5%
ΑΕΠ. Ειδ
φόρου με βάση
Πρωτογενές
φορολόγητου
πλεόνασμα το
διαμορφ
ως εξή
Στα 1.250 ευρ
τετραμηνο σε
υρώ σήμερα για φορολογούμ
σχέση με την ίδια
ρωτογ
μα με μει
50 ευρώ σή
Στα 1.300 ευρ
φορολόγη
ENΦΙΑ, στην χλίμ
φορολογ
περιοδο του 2016
ρα για φορολογούμ
ς με ένα προστα
ύ εισοδήματος
το 2020 αλλά
εισφορά αλληλεγnης
η φορολογ
ρεμβάσεις
το ίδ
ισορροπη
1.350 ευρώ από
λυνομοσχέδιο με τα μέτρα του
πιτευχθούν
χοι για τ
2.000 ευρώ σήμερα για φ
γενές πλεόνασμα 1,735 δ
λογισμός τ
ευρω παρ
Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας
Κίνας σε ενέργεια,
Απριλ
ματος Qαμη
υποδομές, λιμάνια, με
ρώ την ίδ
ρίοδο
για πρωτογενές πλ
μα 798
Στον σημαντικό ρό
κληρονομ
ν πολ
στην περαιτέρω σύσφιξη των ελλη
λεσης
ρούπολογ
ρόλο στη
διαδραμ
η Ελλάδ
ρωτοβ
νεξιχών σχέσεων.
Ζώνη, Ε
νατολιzού πολ
λία Β
d Road (M
μου αντιστοιχ
Στην ομιλ
ργασία
01 στο Υ
έλλειμμα της υβέgνη
,333 δ
γεγονός που συζητήθηχε στο πρόσφατο
μος) της xυβέρνησης της Κ
ς χαι λό
θέμα «Building peop
people bond
σης διαμορφώθη
Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών. Αναφέρθη
τρατηγικής της θέσης, αλλά
λλείμμι
ευρώ το α
ε πρωτοβουλίες
χο διάστημα
θα πραγ
ο όραμα της Ελλάδ
νέζος Πρόεδρος για
στοχου για
συμμετέχοντες αρχη
έλλειμμα 2,042 δισ. ευρώ
ηθούν
ο πλαίσ
η βαθ
Qίση δ
2υβερνήσεω
ανταλλαγ
Ελλάδ
λώς συμβατό, αλλά
συνδέεται με αυτη
ρας υπογρά
ρευνητικές ανταλλαγ
ην πρωτοβουλία, αναφέρθηχε ο
στημονικά
πρωθυ
ραμα της πρωτοβουλ
σύγχρ
Στην Ελλάδα βγ
ργός, Αλέξης Τ
νο Δρόμο του Μεταξιού και πρέπ
σόδων
τά την ομ
ό τη βαθιά χρίση
σε συζήτηση στροmλής τράπε
ροώθηση πολ
ψαλτήριο γ
ζας με τη
συμμ ετomτ
ν αρχηγ
μορφο
Απόλυτη ταύτιση απόψεων Τσίπρα
κυβέρνησ
28 χωρών πο
νταλλαγώ
νεργασία
παίρνουν μέρος στο Bel
d Road F
σμό. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη
Λαγκάρντ στην ελάφρυνση του χρέους
rum for Int
σημασία φ
ρο στηλίμνη Γ
λλαγών Ελλάδ
Κίνας
ργασίες ο
Απόλυτη τ
Στην πρώτη
Φόρουμ Αρχ
στώθη
με τις πληροφορίες
Ελληνας πρωθυ
ργός μίλη
ήθηκε στην Αθ
Μακεδονικού Πρuxορείου Ειδήσεων, σ
θέμα της ελάφρυνσης τ
ον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζ
γασία με την Κίνα, και στο Φόρουμ Πόλ
υ Αλέξη Τ
της Κρ
Λαγκάρντ
μεταξύ
τη συ
τηση που είχαν
ν των δύο χωρ
στο περιθώριο του Φόρουμ «Β
d Road». Με την
zεφαλής του Διεθνούς Νομισμα
ς μετά, πήρ
διαμηνύει ότ
το Βερολίνο δεν συμφωνή
ε εφικτό δημ
Κινέζος πρόεδρο
δρος της Κ
φράσει τη
ο πρόγραμμα. Στην περίπτωση α
ΔNT θ
α καθίσει δίπλα χι αυτό δεf νει τη σημα
Ελλην
Ελληνας πρωθυπουργός
μέτρα δ
φαρμοςo
Πεχίνο στον ρόλο της Ελ
Ο ΣιΤtιπίνγχ τόν
με τη
ά, σύμφωνα μ
πληροφορ
ν Αθηναϊκού-Μ
λάδας στην Πρωτοβουλία Β
d Road
η Ελλάδα και Κ
Πρακτορείου Ειδήσεων: Αλ. Τσπρας χαι Κο. Λαγκάρντ είχαν
όλυτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα