Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26801 ΕΤΟΣ 88ον
Πολυνομοσχέδιο: Καλά νέα Μείωση 0,5%
για Παρουσίασε το
μείωση ΕΝΦΙΑ, αφορολόγητο
ΑΕΠ στο πρώτο
σε τρίμηνο
ΑΝ επιτευχθούν οι στόχοι
Μείωση 0,5% σημ
το ΑΕΠ τ
γκριση με τ
χο τρίμηνο τ
ρίμηνο 2017 προς
Προγράμματος
δ' τρίμηνο 2016
ΑΕΠ σημείωσε
μογής
ση 0,1%
η Βουλή
μιο σχεδ
της ΕΛΣΤΑΤγι
ούς λογαριασμού
αι από τη
2020 το αφορο
ά στοιχεία θα α
στις 2
θα βασζ
από 5.700 έως 6.600 ευρώ
άλογα μ
ν αριθ
φορολογ
διαθέσιμ
στόσο το χα
ο όριο διαμορ
ία (ό
6.250 ευρ
σοζυγίου πληρωμώ
ροβλεπό
λου εργ
ου πρώτου συντελεστή την
κλάδων των υπηρε
φορολογ
20% εφό
υχθού
χοι γ
Χαμηλότερο το
μια 3,5%
ΑΕΠ. Ειδ
ση του φόρου με βάση
Πρωτογενές
φορολόγη του
πλεόνασμα το
διαμορφ
αι ως εξή
250 ευρ
τετράμηνο σε
υρώ σήμερα για φορολογούμε
σχέση με την ίδια
ΟστατΕ
ρωτογ
μα με μ
300 ευρ
50 ευρώ σή
η μείωση του φορολόγητ
ENΦΙΑ, στην κλίμ
φορολογ
περίοδο του 2016
ρα για φορολογούμενους με
δήματος
δήματος
το 2020 αλλ
ισορροπη
ρεμβάσεις
φορά αλληλεγγη
η φορολογία τ
350 ευρώ
λυνομοσχέδιο με τα μέτρα του
έτος εφόσ
εν χθούν ο
όχοι για το
2.000 ευρώ σήμερα για φ
φωτογενές πλεόνασμα 1
735 δ
παρουσίασε ο υπολογισμο
Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας Κίνας σε ενέργεια,
Απριλ
τετραμη
ματος 1906
υποδομές, λιμάνια, με
ρώ την ίδ
ρίοδο
α πρωτογενές πλεόνασμα 7
Στον σημαντικό ρό
και στην περαιτέρω σύσφιξη των ελληνο
έλεση
ρούπολογ
ρόλο στη
ην πρωτοβ
διαδραμ
η Ελλάδ
Ζώνη, Ε
ατολικού πολιτισμού α
λία Β
d Road (M
στοιχ
λλειμμα τη
γενικής χυβέgνη
ου συζητήθηχε στο πρόσφατο
γεγονό
μος) της zυβέρνησης της Κ
ς χαι λό
με θέμα «Building peop
people bond
σης διαμορφώθη
,333 δ
Φόρουμ Αρχ
Πολιτισμ
Αναφέρθη
τρατηγικής της θέσης, αλλ
γω της
λλείμμα
ου παρέθ
ρώ το α
ρωτοβουλί
χο διάστημ
ραμα της Ελλάδ
ξος Πρόεδρος γ
μετέχ
χου Υ
έλλειμμα 2,042 δισ. ευρώ
λιτιστ
η βαθ
ριση δ
βερνή
Ελλάδ
ανταλλαγ
Κίνας χαι σ
λώς συμβατό, αλλ
συνδέεται με αυτή
ρευνητιχέ
λλαγέ
την πρωτοβουλ
αναφέρθηχε ο
πρωθυ
όραμα της Πρωτοβουλ
σύγχρ
Το ύψ
Στην Ελλάδα βγ
ργός, Αλέξης Τ
ο Δρόμο του Μεταξ
σόδων
τα την ομ
ό τη βαθ
ε συζήτηση στρογγυλής τράπε
φαλτήρ
ροώθηση πολ
ας με τη συμμετοχή των
Απόλυτη ταύτιση απόψεων Τσίπρα
βερνή
28 χωρών που
λλαγώ
d Road F
μέρος στο Β
σμό. Στο πλαίσιο αυτό
αφέρθη
Λαγκάρντ στην ελάφρυνση του χρέους
παίρν
r International Cooperation,
ια80 Χεντρο στη λίμνη Γ
Ελλάδ
Κίνας
Στην πρώτη του ομιλία στ
Απόλυτη
ργασί
Φόρουμ Αρχ
στώθη
με τις πληροφορίες
Ελληνα
ρωθυπουργός μίλη
ήθηκε στην Αθήνα, σ
συνερ
θέμα της ελάφρυνση
Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζ
γασία με την Κίν
ο Φόρουμ Πόλ
υ Αλέξη Τ
της Κρ
Λαγκάρν
τηση που είχ
ς αυτό έχει τον μβ
δύο χωρ
στο περιθωρ
ν Φόρουμ «Β
d Road». Με την
χεφαλής του Διεθνούς Νομισμ
μετά, πήρε
διαμη
φικτό δημ
το Βερολ
μφωνη
Κινέζος πρόεδρο
άλεσε
Τούτο
δρος της Κ
το ΔΝΤ θ
ρόγραμμα. Στη
ό δειχ
στε ο Ελλη
ν με ό
τη σημ
Ελληνας πρωθ
μέτρα δ
φαρμο
ρόλο της Ελ
ργός. Ο Σι Τζιπίνγχ τόνισε, με τη
ληροφορ
ν Αθη
λάδας στην Πρωτοβουλία Β
d Road
η Ελλάδ
ρείου Ειδήσ
Αλ. Τούτο
Κρ. Λαγχαρ
χαν απόλυτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα