Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3518O • ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

«Καµία
παρέκκλιση»
>> ΣΕΛ. 7

Αναβάθµιση

σχολικών υποδοµών
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΙΧΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ - ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
Με τον νέο διευθύνοντα σύµβουλο
της εταιρείας των Κτιριακών Υποδοµών ΑΕ συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Τάσος Μαυρίδης
στο πλαίσιο σειράς έργων και δράσεων που προωθούνται από τη ∆ηµοτική Αρχή µε επίκεντρο τον άνθρωπο
και συγκεκριµένα τα παιδιά µε στόχο
την εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω αναβάθµιση των σχολικών
υποδοµών του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος αφού συνεχάρη τον κ. Βασίλη Καραγιάννη για την ανάληψη των
νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή σταδιοδροµία και επιτυχία στο
σηµαντικό έργο της εταιρείας (ΚΤΥΠ
ΑΕ) της οποίας ανέλαβε πρόσφατα τα

ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μία ακόµη
εντεκάδα πιάνει
δουλειά
>> ΣΕΛ. 11

Εκδήλωση
του ∆ήµου
Αγίας
Παρασκευής
>> ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛI∆Α 9

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ «ΣΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ»

Στον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας
το ΓΕΛ Φιλοθέης

Παγκόσµια διάκριση
για το Λύκειο Φιλοθέης
Τo Λύκειο Φιλοθέης προκρίθηκε στο παγκόσµιο πρωτάθληµα του µεγαλύτερου διαγωνισµού τεχνολογίας στον
κόσµο, του «F1 in Schools».

>>ΣΕΛ. 4

>>ΣΕΛ. 5

∆ιεθνής εβδοµάδα
σεβασµού στη Γέννα

ηνία, συζήτησε µαζί του για τις προτεραιότητες του ∆ήµου Λυκόβρυσης –
Πεύκης σε µία σειρά από έργα αρµοδιότητας της Ανώνυµης Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:
- Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Πεύκης
- Εργασίες κάλυψης ηµιυπαίθριου ισόγειου χώρου στο κτίριο του Ειδικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων
- Εργασίες αναδιαρρύθµισης 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης
- Μονώσεις δωµάτων σχολικών κτιρίων
- Ανελκυστήρες σε σχολικά κτίρια που
δεν διαθέτουν
- Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος
σχολικών κτιρίων.

Η τέχνη βήµα έκφρασης
των ηλικιωµένων
Με στόχο να δώσει βήµα
στην καλλιτεχνική
έκφραση επαγγελµατιών
και ερασιτεχνών
δηµιουργών, που
βρίσκονται σε
µεγαλύτερα ηλικιακά
στάδια της ζωής, ο
∆ήµος Ηρακλείου
Αττικής διοργανώνει την
1η ∆ιαδηµοτική
Εικαστική ∆ιάδραση.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα