Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3517O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΞΥΠΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Ο ∆ΗΜΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΤΟΥ 1944 ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑ ∆ΑΡΙΟΥ

73 χρόνια από
τη θυσία των 200
κοµµουνιστών
>> ΣΕΛ. 6

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ

Καλοκαίρι
στην πόλη 2017

Άνετη και
σύγχρονη ζωή
Φουλ
Φουλτις
τιςµηχανές
µηχανέςέχει
έχειβάλει
βάλειοο∆ήµος
∆ήµος
Ηλιούπολης
Ηλιούποληςγια
γιανα
ναγίνει
γίνειµια
µιααπό
απότις
τις
πρωτοπόρες
πρωτοπόρεςΈξυπνες
ΈξυπνεςΠόλεις
Πόλειςκαι
καινα
να
προσφέρει
προσφέρειµια
µιαδιαφορετική
διαφορετικήάνετη
άνετηκαι
και
σύγχρονη
σύγχρονηζωή
ζωήστους
στουςκατοίκους
κατοίκουςτης.
της.
ΟιΟιυπηρεσίες
υπηρεσίεςπου
πουθα
θαπροσφέρει
προσφέρεισε
σεαυαυτό
τότο
τοπλαίσιο
πλαίσιοείναι
είναιµεταξύ
µεταξύάλλων
άλλωνοιοι
εξής:
εξής:
- -∆ηµιουργία
∆ηµιουργίαενός
ενόςσύγχρονου
σύγχρονουsite
siteπροπροσβάσιµο
από
τα τα
ΑµεΑ,
πουπου
συνεχώς
σβάσιµοκαι
και
από
ΑµεΑ,
συνεεµπλουτίζεται
µε νέες
υπηρεσίες
και
χώς εµπλουτίζεται
µε νέες
υπηρεσίες
πολύ
σύντοµα
θα δίνει
την δυνατότηκαι πολύ
σύντοµα
θα δίνει
την δυνατα
στουςστους
πολίτες
για υποβολή
αιτήσετότητα
πολίτες
για υποβολή
αιων
µε ηλεκτρονική
υπογραφή.
τήσεων
µε ηλεκτρονική
υπογραφή.

--Εφαρµογή
ο κάθε
Εφαρµογήγια
γιατατακινητά
κινητάόπου
όπου
ο κά- στήµατος
στήµατος διαχείρισης
διαχείρισης στου Παιδικούς
χρήστης
µπορεί
να µάθει
κάθεκάθε
τι που
Σταθµούς
θε χρήστης
µπορεί
να µάθει
τι
Σταθµούς που
που εξασφαλίσυµβαίνει
ζωντανά
στη Ηλιούπολη,
καζει
που συµβαίνει
ζωντανά
στη Ηλιούποζει την
την µείωση του
θώς
πωςκαι
να πως
χρησιµοποιεί
όλες τις
κόστους, την
λη, και
καθώς
να χρησιµοποιεί
υποδοµές
του
δήµου.
διαφάνεια και
όλες τις υποδοµές του δήµου.
--Εγκατάσταση
την αντικειΕγκατάσταση του
του έξυπνου
φωτισµού
µενικότητα
φωτισµούσε
σεόλη
όλη την πόλη
που
θα
οδηγήσει
σε
µια
σητων κριτηπου θα οδηγήσει σε µια
µαντική
µείωση
του κόστους
ρίων φιλοσηµαντική
µείωση
του κόγια
τουςγια
πολίτες
αλλά και
θα
ξενίας
στους
τους πολίτες
αλλά
εξασφαλίσει
συνεχή
λειτουρτων παικαι θα εξασφαλίσει συνεχή
γία
και παρακολούθηση
σε όλα
διών.
λειτουργία
και παρακολούθηση
τα
σεσηµεία.
όλα τα σηµεία.
--Εγκατάσταση
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικού συ-

>>ΣΕΛI∆Α 4

>> ΣΕΛ. 5

Νέα παιδική
χαρά στον
Ταύρο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η ιστορία της Εθνικής
µας Αντίστασης

Έργο
προ πολογισµού
235.000 ευρώ

«Γαλάζια Σηµαία:
Καθαρές και ασφαλείς ακτές»
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) σε συνεργασία µε το
∆ήµο Γλυφάδας διοργανώνει σήµερα εκδήλωση αναγγελίας των βραβευµένων µε τη Γαλάζια Σηµαία ακτών και µαρίνων για το 2017.

>>ΣΕΛ. 4

>>ΣΕΛ. 3

>> ΣΕΛ. 7

Εδραίωση µητροπολιτικού
χαρακτήρα
Μνηµόνια συνεργασίας
υπέγραψε ο δήµαρχος
Αθηναίων Γιώργος Καµίνης, µε
τους δηµάρχους Νέας Σµύρνης
Σταύρο Τζουλάκη και
Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέα
Ευθυµίου, για δράσεις που θα
υλοποιηθούν στα όρια µε τους
δύο δήµους και εντάσσονται
στο στρατηγικό σχέδιο του
δήµου Αθηναίων για ανάπλαση
και αναζωογόνηση της
ευρύτερης περιοχής.

>>ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα