Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Πηγές υπ. Εργασίας: Δεν θα αυξηθούν οι εισφορές για 3στους 4 επαγγελματίες
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 1305/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Διεξάγονται συζητήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Επιμονή ΔΝΤ σε «αξιόπιστη στρατηγική για το χρέος»
Βορείου Ελλάδος
Αγνωστο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
υποχωρεί η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης
περίθαλψης βλέπουν 6 στους δέκα Έλληνες
Σχεδόν καθολική, σε ποσοστό άνω του 80%, είναι η
αντίληψη της κοινωνίας ότι η Πολιτεία δεν καλύπτει
δυναμικό Ποidaε
με επάρκεια τις φαρμακευτικές ανάγκες των
πολιτών, αναφέρει έρευνα της ALCO.
Πιο επίκαιρο οπό ποτέ άνοδεικνεται το αίτημα αύξησης των κροΟ γ.γ. τουριστικής ανάπτυξης στο 4ο ελληνο
δαπανών υγείας για τη διοσφάλιση της πρόσβασ
κινεζικό συνέδριο επιχειρηματικότητας
ολιτών σε υψηλού επιπέδο
αχες ιατροφαρμακευτικής περΒαλ
νης Οπως προκύπτει
της ALCO, το αναλυmo ΟΠοτελέ
ο Γενικός Γραμματέας του
ΠολιHealth Innovation Conference
τικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο κ
εκπροσώπησε το Υπουργείο Τουρισμού Τζάλλας αναφέρθηκε στις εξαιρετικές
(shίC17 ic.ethosevents.
ολίτες θεωρούν ότι
με ομιλία του στο 4ο Ελληνο-ΚινεζΚό
σχέσεις Ελλάδας- Κίνας, στην ελκυστικότ
υποχωρο η ποιότητα της πορεχό- Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Μία Ζώνη ητα της Ελλάδας ως προορισμού για επεν
ενης περίθαλψης.
Ενας Δρόμος» που πραγματοποιείται 1
δύσεις και στις εΕριρετικές προοππκές
παράταξη
και 12 Μαίου στην Αθήνα, σύμφωνα με συνεργασίας που ανοίγονται στον τουρι
σχετική ανακοίνωση
στικό τομέα
με επικεφαλής
Το Ταμdο Ευρωπα
Εργασίας
Εργασίας, Κο
σύνολο
την ένκαιρ
στήριξη
κής Βοήθειας προ
της χώρα
κής Ασφάλισης
Από 1/6/2017 ωφ
TEBA)
Αλληλεγγύης, 6ονσυνθήκες ακρ
συγχρηματοδο
Συμπράξεων στις
χειας. Η
τας ως γνωμο
νδεση
ρογραμ
ς εταίροι Περιφερ- TEBA
σΧuση
στηρίζει τη δ
μάδων.
Συνε ζοντα
τελεί μέρος της
ροχωρη
βασικό
φορείς φορείς της
λοποίησης
Δευτέρυνοδg UTI- ολιτών κ.λ.
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ
Πυλώνα
Προγραμματα
κά μετρα
φάρο το Υ
Yουργείο