Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
12 συλλήψεις
Εορτασμός της Ημέρας
ΣΠΑΡΤΗ: Μουσείο
'Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
αντάξιο της Ιστορίας της και μία εξιχνίαση κλοπής
λήξης του Β' Παγκοσμίου
στις σελίδες 12 & 13
Πολέμου στη Σπάρτη σελ. 8
στη Λακωνία σελ.7
ου Περικλή Χρ. Βέργοδου σελ 3
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ή 12 Μdtου 2017 Έτος 21ο I Αριθμός 5153 Τμή φύλλου 0,50€IThλ 27310812
Fax: 2731031250
ILinfoOlak
kos.gr
lakonikos.g
Δράσεις του Δ. Σπάρτης στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
Στην ΠΕ Λακωνίας
Μέχρι τέλος Μαϊου
«Φως» στη σύνδεση
τα δικαιολογητικά
για αποζημιώσεις
από τις πλημμύρες
της αρχαίας και νέας Σπάρτης
Από καιρό έχειολοκληρωθεί
το έργο των Επιτροπών κατα
γραφής
ζημιών που υπέστησαν οι
επιχειρηματικές δραστηριό
τητες της ΠΕ Λακωνίας από
τις καταστροφικές πλημμύρες
της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου
2016. Κατά
αυτοψία στις
διάφορες επιχειρήσεις.
μέλη της Επιτροπής Πληρο
Στόχος η συζήτηση για την ανίδρυση της νέας πόλης πάνω στα ερείπια της αρχαίας φόρησαν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά
Το Διεθνές Συμβούλιο Μ
ιθυμεί
ς μόρφωσης.
προ- κάθ
ένα συγκεκρ
δείξε
με τα απαιτούμενα δικαιολο
σεων ICOM), στην προσπάθειά ώθηση της αμοιβαίας κατανόη- μένο θέμα που αφορά στο μου
τα μουσεία ως φορείς κοινωνι
γητικά που θα έπρεπε να προ
να αναδείξει το ρόλο των
ής ειρήνης, πιστεύοντας ότι η
ην ειρήνη
σεία και στην προστασία της
μουσείων στη σύγχρονη κοινωσυνεργασία μεταξύ των λαών». πολιτιστικής κληρονομιάς Για
παρουσίαση αμφιλεγόμενων ή
σκομίσουν στην Επιτροπή
νία, καθιέρωσε από το 1977 τη Με την ευκαιρία του εορτασμού, το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο
αμφισβητούμενων ζητημάτων
προκειμένου στη συνέχεια
8η Μαϊου ως Διεθνή Ημέρ
Τμήμα
ίων έχει επιλέξει το θέμα μπορ
u ICOM M
όλες ο
ριπτώσεις σε ενιαίο
Μουσείων. Το μήνυμα αυτής δ
οργανώνει κατά το μήνα Μάιο,
Μουσεία και αμφιλεγόμενες πρώτο βήμα για την Κοινωνική
φάκελο, να προωθηθούν στη
εία μιλούν για
μφιλίωσ
λες πολι
ές εκδηλώ
της επετε
να γίνο
ρίες: τα μ
μουσεία φορείς πολιτισμικών σεις σε ολόκληρη την Ελλάδα
εκείνα που δεν λέγοντα
συμβίωση των ανθρώπων
Γενική Γραμματεία Βιομηχασκοπό την ενί
H1θη Μαίου είναι αφιερωμένη την επιλογή του θέματος αυτού
ανταλλαγών «με
συνέχεια σελ 8
ίας του Υπουργείου Οικονο
μίας A. & T
Δυστυχώς,
Τ. Αλεξανδράκης σε Αλ Τσίπρα:
όπως επισημαίν
«Αποκλεισμένα τα ΑμεΑ
κωνίας, μέχρι σήμερα ελάχιστοι ρηματίες έχουν
ανταποκριθ
από e-υπηρεσίες του Δημοσίου»
Όπως αναφέρειn ΠΕΛακω
νίας, «δεδομένου ότι έχει πα
ρέλθε
μεγάλο
χρονικό
Επιστολή του προέδρου του Σωματείου ΑμεΑ στον πρωθυπουργό
διάστημα από το πέρας της
Αλεξανδράκης.
Τον αποκλεισμό των ατόμων
καταγραφής των ζημιών και
με αναπηρία από το διάλογο για
Η λύση για την αντιμετώπιση
Επιτροπή
ψηφιακού πρέπει να ολοκλην Συνταγματική Αναθεωρηση
του Προβλήματος του ρώσει το έργο της σε εύλογο
και από όλες τις ηλεκτρονικές
ποκλεισμού των ανθρώπωνμε
και σύντομο χρ
δίνετα
υπηρεσίες του Δημοσίου.
αναπηρία είναι σύμφωνα με
Αλεξανδρ
οριζόντια
ταγγέλλει μέσω επιστολής τ
διορία μέχρι το τέλος Μαίου
προς τον πρωθυπουργό Αλέξη
εφαρμογή των αρχών της Σχε
2017 για την προσκόμιση των
Τσίπρα, ο πρόεδρος
του Σωμα
δίασης για Όλους
δικαιολογη
απαιτούμεν
τείου ΑμεΑ Λακωνίας Τάκης
συνέχεια σελ 9
Κων στην Επιτροπή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα