Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΥ: Δήμερο σεμινάριο για τα νέα πρότ τα απολογισμάν βιώσιμης αναπτυξης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4960 Παρασκευή 1206.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αγγελόπουλος (Aldemar
επιχειρηματα
Να αποσυρθεί το τέλος διανυκτέρευσης Εξαίρεση από την υποχρέωση
η ανάπτυξη
χρήσης POS ζητούν οι μη
στα ξενοδοχεία
μία της Ελλάδας
κούς ρυθμούς,
μεταquθμίσε
πoοχωρού
θίστατα σταδιακά, ανέφ
μολόγοι τη
Ευρωπαικής
Τράπεζας Ανασvroomσης
Ανάπτυξη
κατά τη διάρ
ξης Τύπου
το ενδιαφέρον για επενδύσεις
ήθηxe σημegα στη Λευ
πλαίσιο της ετή
στις Τ
της Συνέλευσης της
Τράπεζας Ειδικότερα, παρ
σιάζοντας τις eκτιμήσεις
για την πορεία
μιών όπου δραστήριο
η Τράπεζα, εκτιμή
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην
2017 θα
ω των 235.000 ευρώ
2018 θα είναι 2,2%.
Space:
Απέχ- Στη δικαιοσύνη ένας γιατρός 2αι
τηoετο 17,21% τρεις φαρμακοποιοί για παράνομες
συνταγογραφήσεις
της Web-IQ
Οι έρευνες
των αστυνομνιών της δεδομένων, κατά περέττωση
Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας
Για την υπόθεση διενεργήθηx
SPACE
Αλεξανδρούπολη
οδήγγ σαν ενδελεcής αστυνομική έρευνα,
στη δmabωση της παράνομης από την οποία χuψε
Κατά το παραπάνω χρονι26
διάδράσης
οποίο, τουλάχιστον από τα τέλη στημα, ο 41χρονος ιατρός, εν
του 2015 έως τα τέλη του αγνοία διαφόρων ασφαλισμέ2016,
πραγματοποιούσα
νυν, χρησιμοποιούσε τους Αριθ.
Heταιgeία Web-IOBν δραμοtiς Μητρώου Κο
στη διεθνή
exτελέσεις των συνταγών, εν Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τους
Ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδασφαλισμένων, προ- συνταγογραφούσε φάρμα κ
αγνοία
μονών Web
telligence
καλώντας με απόν
άλλοι τρeιςδράς Διοικητής για την Ελλάδα, στην
ημητριου
big data analytics για
μεγάλη
μική ζημία
Ετήσια Σύνοδο της Ευρωπαικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
οργανισμούς. Η
ρήσεις
EAnyυκό Δημόσιο.
τις εν λόγω συνταγές
στα φαρBRD) που
φιλοξε
στην Κτρο από
Space Hell
ΣΠΕΙΣ 0,00%
Ανάmξης Πρόκειται για τέσσερις ημεδα- μαχεια τοtής, εισπράττοντας
απόκτηση
τις 9
ς τις 11 Μ
πούς, ηλικίας 50, 48, 41 (άνδρες
παρανόμως
ποσοστού 17,21% της εταιβάρος χρηματικό ποσό από
eίας Web-IQ BV με έδgα
λιστικό φορέα
στην Ολλανδία μέσω τη
Νοέμβρ
2015 του ιδιωτwoύ τομέα. Μάλισύσταση εγκληματιώνοντας με αυτόν
γραφία γ
μετomς της στην αξηση
EBRD έχει υπογράψει τη στα, υπολογίζεται ότι σε ένα
τgάπο το Εληννό Διμόσο η ής οργάνωσης, απάτη
μετοχικού κεφαλαίου της
χρηματοδότηση έργων στην χρόνο τώρα, η Τοατεtα
επάγγελμα
κατά συνήθ
Από έρευνα διαπιστώθηx
oείας με την
θα έχει επενδύσει στη χώox
ότι πgαγματοπowiήρs σύήθος Ελλάδα ύψους 1,15 δισ
ολή ποσού 900.000,00
ις βάρος
Δημοσίου, πλαΕυρώ. Η εταιρεία Web-IQ
στογραφία κατ επάγγελμα παράνομων συνταγογραφήσεων ευgό, από τα οποία έχουν μας σωρεντwt 2 δισ. ευρώ.
κατά owήθεια, έκδοση ψευδών
Α.Μ.Κ.Α. 4
με τη χρήση
ήδη εκταμιευθεί τα 850 εκατ.
δεθνή αγορά εξειδικευμέ- ιατρικών
ασφαλισμένων, από τις
ίες ευρώ για 19 προγράμματα
eφοαμογών b intel
ξαγωγή εγγράφων, παράβαση προκλήθηκε ζημία
big d
analyt
Ελληνικό Δημόσιο
παράβαση τη
χειρήσεις
προσωπιxών ονάει τις 235.000 ευρώ