Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26797 ΕΤΟΣ 88ον
Εμμεση
παραδοχή
Ελάφρυνση ή επιμήκυνση του
Δραγασάκη ότι n
διευθέτηση
ελληνικού χρέους;
δανείων» θα
Το παραπάνω δίλημμα των θεσμών δημοσιεύει n Handelsblatt βάσει
βοηθήσει και
εμπιστευτικών εγγράφων που έχει στα χέρια της
Παρα σιτΙΚα
πρότυπα
ης τελικής συμφ
Ελλάδας- πιστωτών της 22ας
ρόεδρος τη
βέρνηση
Μαϊου δημοσιεύει η γερμανική
Γιάννης Δραγασάκης, με θέμα
Αναξη
φημερίδ
ένα Εθνικό Σχέδιο για την Κο
Handelsblatt,
ρθρο με
Ελαφρύ
έναντι με
μύνθη
του νομοσχεδίου γι
53 σελίδες του
μβιβασμό
ροσχεδ
ριλαμβ
α μιλάς για ανάπτυξη
Δεν μπορ
μεταρρυθμ
χρεωμένη τη
λείσιμ
φέρθη
λληνική κυβέρνηση. Το εμπ
της δ
σης, σημ
γγραφο π
συμφωνία για τη δ
ρη αξιολόγηση
Απορρη
φόσον ολοχληρωθεί όπως αναμέ
ή χρήση» βρ
ργείδ
μετρα γ
η διάθεση της Handelsb
χη της Χωρ
Πολλά προαπ
ούμενα μετρ
ρόγραμμ
φαρμο
λάρωσης της Ευρωπαϊκή
φορολογ
μιση τ
Την υψηλότερη
το 2019
το 2020
επίδοση στο ισοzύγιο
ροσχέδ
προσλήψεων
ρα». Το έγγραφο περιλαμβάνει διάφορ
διασφαλ
στη διάθεση της γερμ
δυνατότητες για ελάφ
μα 3,5% του ΑΕΠ
απολύσεων ιδιωτικού
φημερίδας, μιλ
μια διαφορ
διασφάλιση τη
ταυτόχρονη ώστ
Ελαφρ
τομέα από το 2001
ρρυθμ
Εγγραφ
ύ χρέους: Δν
από την Αθήνα. Το ξήτημ
Στήριξης (ΕΣΜ
Καταγράφει το
ΕΡΓΑΝΗ
FT: Τα ελληνικά ομόλογα μπορεί να γίνουν πολύ
λιγότερο επικίνδυνα από άλλα ευρωπαiκά
Θετικά κατά 92.132 θέσεις εργ
ύγιο προσλήψ
Τα ελλη
τομέα για το μήνα Α
μόλογα μπορ
μόλογα, αλλά μ
ς της Ελλάδας προς
ρλιο του 2017
έγραψε το πλη
θα μπορ
πιστωτές της, αναφέρει δημ
ημαντ
ροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,
μια επί
λευθερ
Matth
φημερίδ
ρους, ώστε η χώρα να εξυπηρ
Financial Times
χωρών
α ομο
η υψηλότερη μη
α από το 2001
λογά τη
Το συνδυαστικό
οτέλεσμα μίας α
φορές τ
ς σήμερα.
ντίστοιχων γερμανικών τ
διάρθρωση
της αγορ
φορμή τη δημ
ημένη έχθ
άλογα με το μ
μολόγ
την ΕΚΤ θ
ση, η
ς, ΣΕΛΙΔΑ
Η Πορτογαλία διαθέ
μεγαλ
διάρθρωσης
δηγήσει σ
θος της ό
μπορούσ
ραιτέρω ση
σοστό του ΑΕΠ (Αχαθάριστου Εγχ
ή άνοδο τω
μολόγ
α την εξυπηρέτηση του
Σχεδόν 64% έφτασε n συμμετοχή των
η Ελλάδ
της σημερ
ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίησn
3,3% της Ε
ΑΕΠ έν
Ανάλογα με την έzταση της ό
Το σημερινό μεfy
λάδα.
ων ελλη
του Χ.Α
διάρθρωση
στην αγορά, των προο
θα μπορ
ά λιγότερ
λιχά ση
δεν φ
χώρα μ
μμετοχή των ξ
ο χρέ
ν εχδίδ
ολλές άλλ
στο τέλος Απριλ
λογίζοντ
ές χώρ
Αυτό θα μπορούσε, με τη
μμετοχή
οδόσεω
την αύξηση
60,9%
ζοντας
χε διαμορφωθ
μεγάλη
ηση συγxp
μών των ομολόγων. Για χώρες τη
λος Μαρτ
ΤXΣ τ
διαμορφώθη
Χωρίς την
Ευρωζώνης,
δικής αγορά
639% ένα
61,6%.
σημερινή
σημειώ
θρωση
Οι έλλη
επενbuτέ
ο τέλο
ο 39,1% του συνό
δημοσίευμ
ου μηνα
μια. Αν η αναδιάρθρωση του χρέους δ
λου τη
αφορά
νδυτές που έχουν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα