Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3514O •ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ολοκληρωµένη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Χωρική Επένδυση

Συνεχίζονται οι
ψεκασµοί για τα
κουνούπια στη
βόρεια Αθήνα
>> ΣΕΛ. 2

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

>> ΣΕΛ. 7

«Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
θεωρεί τους ∆ήµους πολύτιµους εταίρους, πολύτιµους συνεργούς στην κοινή προσπάθεια ανάταξης της τοπικής
και, κατ’ επέκταση, της εθνικής οικονοµίας, µε όρους κοινωνικής συνοχής
και προστασίας του περιβάλλοντος»
τόνισε στην οµιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αθήνας, κ. Σπύρος
Τζόκας, στην Ηµερίδα για την ολοκλη-

«Απόσυρση της µήνυσης
κατά των εργαζοµένων του
∆ήµου Ιλίου»

«Μπράβο Λευτέρη»
Οι Ενεργοί
Πολίτες
Περιστερίου
για τον
Πετρούνια

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ
καταγγέλλει την
διοίκηση του νέου
φορέα διαχείρισης
του «Αντώνης Τρίτσης»
>> ΣΕΛ. 8

ρωµένη χωρική επένδυση της περιοχής.
Χαρακτηριστικά, στην οµιλία του τόνισε: «Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα που σήµερα –µετά από αρκετά
χρόνια- ωριµάζει η πολυαναµενόµενη
υλοποίηση της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης της ∆υτικής Αθήνας.
Η ∆υτική Αθήνα είναι µια από τις λα κές περιοχές της Πρωτεύουσας, που η

>>ΣΕΛ. 10

Απολογισµός
και σχεδιασµός
Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικού Τοµέα Αθηνών κ Σπύρος Τζόκας. Ο σκοπός της σύσκεψης ήταν ο απολογισµός της
χειµερινής περιόδου και ο σχεδιασµός και η λήψη προληπτικών
δράσεων και µέτρων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017.

>>ΣΕΛ. 5

191 χρόνια από την
Έξοδο των Ελεύθερων
Πολιορκηµένων

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΡΙΧΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ - Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΤΖΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
πολιτεία δεν έχει επιδείξει ανάλογο
ενδιαφέρον.
Ως νέα Περιφερειακή ∆ιοίκηση έχουµε
κεντρική πολιτική κατεύθυνση τη σύγκλιση µεταξύ των περιοχών της Αττικής και της αύξησης της κοινωνικής
συνοχής. Γι’ αυτό έχουµε συγκροτήσει
ένα Τεχνικό Πρόγραµµα που αποτελείται από έργα ύψους 100εκ για τη ∆υτική Αθήνα.»
>>ΣΕΛI∆Α 4-5

Ίδρυση Καλλιτεχνικού
Σχολείου στο Περιστέρι
Πραγµατοποιήθηκε η
δεύτερη σύσκεψη µεταξύ
των Αντιπεριφερειάρχη
κ. Τζόκα, του ∆ηµάρχου
Περιστερίου κ.
Παχατουρίδη, µε
µοναδικό θέµα την
ίδρυση του
Καλλιτεχνικού Σχολείου
στο Περιστέρι, ένα
κόσµηµα για την περιοχή.

>>ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα